Minusta ihmisläheinen, positiivinen ja toista kunnioittava esimies

CxO Certified Business Mentor™ -kurssi XII valmistui

Moder­nin joh­ta­mi­sen ja ammat­ti­men­to­roin­nin tai­toi­hin pereh­ty­neet kurs­si­lai­set kokoon­tui­vat nel­jän­teen ja vii­mei­seen lähio­pe­tus­päi­vään Van­taan Tech­no­po­lik­seen.

Ennen lop­pu­koetta käy­tiin läpi men­to­roin­ti­har­joit­te­lusta syn­ty­neet koke­muk­set sekä men­to­rin että akto­rin näkö­kul­mista. Samoin vedet­tiin yhteen kou­lu­tuk­sen kes­kei­nen sisältö sekä se, mitä muu­tok­sia osal­lis­tu­jat ovat koke­neet ajat­te­lus­saan ja toi­min­nas­saan. Otsi­kon adjek­tii­vit ovat lai­naus yhden kurs­si­lai­sen kuvauk­sesta.

Kurs­si­lai­set valit­si­vat kes­kuu­des­taan Paula Salo-Val­ja­kan kurs­sin prii­muk­seksi. Puhe­tai­don ammat­ti­lai­sena Paula piti ker­ras­saan lois­ta­van ex-tem­pore puheen, jossa hän kiitti kurs­si­lai­sia ja kou­lut­ta­jia. Vaikka ryh­män jäse­net oli­vat kurs­sin alkaessa toi­sil­leen täy­sin tun­te­mat­to­mia, hänen mukaansa avoi­met ja syväl­li­set kes­kus­te­lut ovat olleet kou­lu­tuk­sen parasta antia. Pie­nessä ryh­mässä kes­kus­telu on ollut help­poa ja jokai­nen jakoi koke­muk­si­aan ja mie­li­pi­tei­tään roh­keasti.

Kou­lu­tuk­sen teo­ria, kes­kus­te­lut ja sovel­tava har­joit­telu tuot­ti­vat ahaa-elä­myk­siä. Kun osal­lis­tu­jat kir­joit­ti­vat saa­maansa antia par­hai­ten kuvaa­via sanoja, nousi sana­pil­vestä mer­kit­tä­vim­pinä esiin oival­ta­mi­nen. Oival­luk­sia syn­tyy kun asiat yhdis­ty­vät. Kurs­silla yhdis­tyi­vät ihmis­kes­kei­nen ja yksi­löl­li­nen joh­ta­mi­nen sekä tavoit­teel­li­nen men­to­rointi kun­kin koke­muk­seen ja kas­va­nee­seen itse­tun­te­muk­seen lois­ta­valla ryh­mä­dy­na­mii­kalla ryy­di­tet­tynä.

 

Verk­ko­pal­ve­lus­tamme löy­dät kat­ta­van kuvauk­sen  CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kou­lu­tuk­sen  sisäl­löstä ja hyö­dyistä.

 

cxo certified business mentor kurssi xii - CxO Busi­ness Men­tor -kurs­sin prii­mus Paula Salo-Val­jakka pitä­mässä puhetta -

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU