Miksi on hyvä olla välillä hiljaa?

Kiteyttämisen jalo taito  — mieluummin lause liian vähän kuin yksikin sana liikaa

Keijo, tuo tun­nettu selit­tä­mi­sen sana­seppo, päätti ryh­tyä kan­san­edus­ta­jaksi. Keijo piti kovasti puhu­mi­sesta – ja polii­tikko, jos kuka, saisi puhua. Vai sai­siko?

Keijo aloitti kam­pan­jansa ja jal­kau­tui kaup­pa­kes­kuk­seen. Pysäyt­teli tutut ja tun­te­mat­to­mat. Puhu­jan­lah­joilla siu­nat­tuna hän piti jokai­selle koh­taa­mal­leen vii­destä kym­me­neen minuut­tia pit­kän mono­lo­gin visiois­taan. Joil­le­kin jopa useam­paan ker­taan, jos sat­tui­vat Kei­jon rei­tille.

Eräänä päi­vänä Keijo pyysi tytär­tään, Kei­ju­ni­naa, kuvaa­maan hänestä mai­nosta kaup­pa­kes­kuk­sen ylä­ta­san­teelta ala­viis­toon. Kun Keijo näki video-otok­sen, hän jär­kyt­tyi.

Lin­tu­per­pek­tii­vistä kuvattu video näytti sel­västi, että jou­lu­lah­jaos­ta­jista pul­loon ole­vassa väen­pal­jou­dessa oli sel­keä tyhjä alue. Kuin saas­tu­nut alue, jonka kes­kiössä sei­soi Keijo.

”Miten tuo on mah­dol­lista? Ihmi­set­hän rakas­ta­vat jut­tu­jani.” Keijo sanoi ääni väris­ten tyt­tä­rel­leen.

”Tuol­laista se on ollut niin kauan kuin muis­tan. Et vain ole pysäh­ty­nyt kuun­te­le­maan ja tark­kai­le­maan ker­taa­kaan. Puhut niin pal­jon, että kaikki kart­ta­vat sinua. Minä­kin.” Kei­ju­nina selitti isäl­leen.

Seu­raa­vana päi­vänä Keijo kokeili toista lähes­ty­mis­ta­paa. Hän puhui kor­kein­taan kolme lausetta ker­ralla ja sen jäl­keen jäi odot­ta­maan kuu­li­jansa reak­tiota. Jos reak­tiota ei tul­lut, hän kysyi.

Muu­ta­man vii­kon päästä Kei­jon ympä­rillä oli aina ihmis­vi­li­nää. Sana kiiri, että ihmi­set väit­ti­vät tavan­neensa jotain ennen­nä­ke­mä­töntä ja -kuu­le­ma­tonta. Ehdok­kaan, joka kuun­teli äänes­tä­jiä. Vaa­li­päi­vänä hän sai his­to­rial­li­sen suu­ren ääni­vyö­ryn.

Mitä on kiteytys?

Kitey­tys on sitä, että kyke­net esit­tä­mään asiasi kitey­te­tysti, rön­syi­le­mättä. Mitä lyhyem­min ilmai­set, sitä enem­män kun­nioita kuu­li­jaasi. Mitä enem­män seli­tät, sitä vähem­män vakuu­tat.

Miksi kiteyttämisen taito on tärkeää?

Ihmis­ten lyhyt­kes­toi­seen muis­tiin mah­tuu neljä toi­sis­taan riip­pu­ma­tonta asiaa ker­ral­laan. Lyhyt­kes­toi­sen muis­tin pituus on noin 30 sekun­tia. Jos yli­tät nuo rajat, ei kuu­lija saa vies­tis­täsi tolk­kua. Ei synny ymmär­rystä ja tieto ei siirry pit­kä­kes­toi­seen muis­tiin.

Jos seli­tät vähän­kin lii­kaa, tulee kuu­li­jalle tunne, että pidät häntä tyh­mänä. Rau­ta­lan­gan tar­vit­si­jana. Kun seli­tät vähän liian vähän, kuu­lija kokee arvos­tusta. Jos hän kysyy tar­ken­nusta, saat tie­toa siitä, mikä häntä oikeasti kiin­nos­taa ja saat samalla todis­teen, että häntä oikeasti kiin­nos­taa.
Kun puhut, et opi mitään. Kun kuun­te­let, voit oppia kai­ken.

Miten kehität kiteytystaitojasi?

Kir­joit­ta­malla, kar­si­malla ja har­joit­te­le­malla. Katso elä­vät esi­mer­kit alla ole­vasta puo­leen­toista minuut­tiin kitey­te­tystä videosta.

Kokeile, voit vain voit­taa.

@tonihinkka

P.S. Kun haluat ensim­mäis­ten jou­kossa saada mak­sut­to­mat vink­kit suo­raan säh­kö­pos­tiisi, tilaa ne täältä!

P.S.2. Kun haluat tie­tää, mitä hyö­tyä vai­ku­tus­voi­masta on ja miten sitä voit kehit­tää, aloita tästä!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU