Mikä meitä, teitä ja heitä yhdistää?

 

Joh­taja tai esi­mies haluatko joh­det­ta­viesi onnis­tu­van omissa teh­tä­vis­sään moti­voi­tu­neina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuna? Kun saat joh­det­ta­vasi onnis­tu­maan, onnis­tut samalla itse­kin.
Han­ke­joh­taja tai pro­jek­ti­pääl­likkö haluatko var­mis­taa tii­misi jäsen­ten onnis­tu­mi­sen omissa teh­tä­vis­sään, moti­voi­tuina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuina ja var­mis­taa hank­keen onnis­tu­mi­nen?
Liik­keen­joh­don kon­sultti tai bis­nescoach haluatko kehit­tää vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mis­tasi ja -työ­ka­lu­pak­kiasi asiak­kaan kanssa toi­mi­mi­seksi?
Men­tori haluatko oppia todis­te­tuksi toi­mi­vat mene­tel­mät tavoit­teel­li­seen ja suun­ni­tel­mal­li­seen asiak­kaan onnis­tu­mi­sen var­mis­ta­mi­seen?
Sisäi­sen men­to­roin­tioh­jel­man vetäjä haluatko eväät ohjata ja aut­taa men­to­reita työs­sään ja vah­van mene­tel­mä­pa­kin hil­jai­sen tie­don siir­tä­mi­seksi?
Hal­li­tusam­mat­ti­lai­nen haluatko vah­van työ­ka­lu­pa­kin orga­ni­saa­tion ylim­män joh­don men­to­roi­vaan tuke­mi­seen?

Men­to­roiva joh­ta­mi­nen!

Kuun­tele CxO webi­naa­ri­tal­lenne (31.3.) Mitä on men­to­roiva joh­ta­mi­nen tästä — ja alat ymmär­tää, miten se voi olla mah­dol­lista.

CxO Professional Oy
MENU