CxO:laisia, suomalaisen johtamisen parantajia, on aikamoinen joukko:

Ydintiimiläisiä

Ydin­tii­mimme työs­ken­te­lee pää­toi­mi­sesti ja täy­siai­kai­sesti pyr­kien yhdis­tä­mään asiak­kai­den kehi­tys­tar­peita sopi­viin joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­to­rei­himme ja pal­ve­lui­himme (hen­ki­lö­gal­le­ria).

Verkostomentorimme

Men­to­ri­ver­kosto koos­tuu sekä pää­toi­mi­sista että sivu­toi­mi­sista ammat­ti­mai­sen men­to­roin­nin kou­lu­tuk­sen saa­neista joh­ta­mi­sen koke­neista ammat­ti­lai­sista (men­to­ri­gal­le­ria).

Kumppanimme

Kump­pa­nimme tuke­vat meitä ja asiak­kai­tamme kehit­ty­mi­ses­sään ja tavoit­tei­den saa­vut­ta­mi­sessa.

 

 

CxO Professional Oy
MENU