Kun sinulle, esimiehelle, tullaan kertomaan kiusaamisesta — Miten toimit ja miten ei ainakaan kannata toimia? Triblogi 1/3

Joh­det­ta­vasi ker­too sinulle tul­leensa työ­paik­ka­kiusa­tuksi. Tilanne, jota kukaan esi­mies ei halua koh­data. Se, miten tilan­teessa toi­mit, voi vai­kut­taa koko työ­uraasi. Pahim­massa tapauk­sessa jou­dut itse­kin puut­tu­mat­to­muu­del­lasi syy­tet­ty­jen pen­kille. Par­haim­massa tapauk­sessa osoi­tat joh­ta­juutta, joka kan­taa vuo­si­kausia.

Ensin lyhyesti pahim­mat suden­kuo­pat, joi­hin voit lan­geta:

 1. Et usko häntä. Väi­tät vas­taan.
 2. Vähät­te­let hänen tun­tei­taan ja tul­kin­to­jaan.
 3. Ryh­dyt etsi­mään hänestä syitä kiusa­tuksi tule­mi­selle.
 4. Vai­ke­net asiasta ja toi­vot, että ongelma rat­keaa itses­tään.
 5. Uskot häntä kysee­na­lais­ta­matta ja ker­rot heti rajuista rat­kai­suista, joita aiot tehdä.

Noilla kei­noilla var­mis­tat joh­det­ta­viesi lisäksi oman tuhosi. Sit­ten sii­hen oike­aan rat­kai­su­mal­liin.

 1. Lopeta kaikki muu teke­mi­nen. Osoita kaikki huo­miosi ja myö­tä­tun­tosi häntä koh­taan. Ota tosis­saan!
 2. Anna hänen puhua tun­tonsa auki. Puhu­maan tule­mi­nen on saat­ta­nut olla suuri ja vai­kea askel hänelle.
 3. Kysy lisää avoi­min kysy­myk­sin. Kysy aina­kin:
  1. Kuka tai ketkä?
  2. Mitä tar­kal­leen tapah­tui?
  3. Mil­loin tapah­tui? Onko tämä ollut tois­tu­vaa?
  4. Onko todis­teita tai todis­ta­jia?
  5. Oletko sano­nut, että koet teon/käytöksen kiusaa­mi­seksi? Oletko pyy­tä­nyt kiusaa­jaa lopet­ta­maan?
  6. Kerro omasta juri­di­sesta vas­tuus­tasi: Esi­mie­hen on lain mukaan puu­tut­tava epä­asial­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen.
  7. Kysy hänen neu­vo­aan asian rat­kai­se­mi­seksi? Toi­vooko hän sinun puut­tu­van väi­te­tyn kiusaa­jan kanssa kah­des­taan vai toi­vooko hän kol­mi­kan­ta­kä­sit­te­lyä (uhri, kiusaaja ja sinä)?
  8. Älä ota mitään kan­taa kenen­kään syyl­li­syy­teen, vaan lupaa sel­vit­tää asia perin poh­jin ensi tilassa.
  9. Sovi mil­loin ja miten palaatte asi­aan.

Kir­jaa ylös kaikki mitä hän on ker­to­nut niin tark­kaan kuin mah­dol­lista ennen kuin unoh­dat yksi­tyis­koh­dat. Ryhdy vii­pyi­le­mättä mutta yli­lyön­tei­hin sor­tu­matta sel­vit­tä­mään tapausta.

Lue seu­raa­vista aske­lista tästä tai kuun­tele CxO webi­naa­ri­tal­lenne (28.4.2017) Nar­sis­ti­va­paa orga­ni­saa­tio tästä

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

CxO Professional Oy
MENU