Kehonkieli paljastaa todelliset ajatuksesi – opi lukemaan ja puhumaan kehonkieltä

Kehonkieli on voimakas viesti — se paljastaa todelliset ajatuksesi

Miksi Pasi, 27, sai pot­kut port­sa­rin­hom­mista alle vii­kossa, vaikka hän täytti, jopa ylitti, mie­les­tään kaikki amma­tin perus­vaa­ti­muk­set?

Hänen vankka kehonsa leveni sopi­vasti har­tioita kohti. Hänellä oli kaksi mus­taa ja yksi purp­pu­ra­vyö itä­mai­sista tais­te­lu­la­jeista. Luon­non­lem­peät kas­vonsa hän sai tiu­kalla irvis­tyk­sellä vään­net­tyä semiuh­kaa­vaksi. Hän sei­soi ravin­to­lan ovella kädet puus­kassa jalat har­tioi­ta­kin leveäm­min kuin roo­ma­lai­nen gla­di­aat­to­ri­pat­sas.

Yksi­kään poten­ti­aa­li­nen ret­te­löit­sijä ei ollut viik­koon astu­nut ravin­to­laan. Yksi häi­rik­kö­ole­tettu lähes­tyi ovea tors­tain alkuil­lasta, mutta kään­tyi kan­noil­laan Pasin tui­man ilmeen näh­ty­ään ja meni vie­rei­seen juot­to­laan, jonka ovella sei­soi lem­peästi hymyi­levä kynä­niska kuk­ka­keppi käsil­lään eloi­sasti viit­te­löi­den.

Aikai­sem­min häli­nä­tun­nel­mas­taan tun­nettu ravin­tola oli Pasin ovi­vah­ti­vuo­rolla muut­tu­nut het­kessä rau­han tyys­si­jaksi, jossa hen­ki­lö­kunta jutus­teli lep­poi­sasti kes­ke­nään.

Mitä on kehonkieli?

Kehon­kieli on ilmeitä, eleitä, asen­toja ja liik­keitä. Toi­sin sanoen, kaikki mitä ais­timme toi­sista ilman kuu­loa, pää­osin kat­seel­lamme.

Mitä kehonkieli paljastaa?

Val­tava, itse asiassa val­taosa, vies­tin­näs­tämme on sana­tonta vies­tin­tää. Mil­joo­nien vuo­sien evo­luu­tiossa meillä kai­killa on perin­nöl­li­nen taito lukea kehon­kieltä. Kehomme vies­tii, vaikka suus­tamme ei tulisi sanaa­kaan.

Para­dok­saa­li­sesti sanal­li­sen sivis­tyk­sen räjäh­dys­mäi­nen kasvu on samalla sumen­ta­nut kykyämme ja uskoamme sanat­to­maan tul­kin­taan.

Jot­kut ihmi­set ovat välillä häm­men­ty­neet seu­ras­sani. Ovat kysy­neet, miten osaan lukea hei­dän aja­tuk­si­aan.

En minä aja­tuk­sia lue, vaan kehon­kieltä, joka pal­jas­taa puheen kanssa ris­ti­rii­dassa ole­vat aja­tuk­set ja vielä vah­vem­min tun­teet. Ja tun­teet­han ovat pää­tök­sen­teosta jopa 95 pro­sent­tia, kuten olen jo aikai­sem­missa jak­soissa ker­to­nut.

En lue vir­heettä, mutta vir­hee­töntä ei ole se puhe­kaan. Jos­kus puhe on myös val­hetta. Kehon­kieli valeh­te­lee pal­jon har­vem­min.

Miten kehonkielitaitoa voi opetella?

Ihan samalla tavalla kuin äidin­kiel­tä­kin. Opis­kele, har­joit­tele, kokeile ja ota opiksi.

Kuten kai­kessa vies­tin­nässä, kehon­kieli on kak­si­suun­taista. Voit ”puhua” toi­sille ja voit ”kuun­nella” toi­sia. Kehon­kie­lellä puhu­mi­nen on sitä, että omilla ilmeil­läsi, eleil­läsi, asen­noil­lasi ja liik­keel­läsi tuet ja tehos­tat sano­maasi. Kuun­te­li­jana osoi­tat kiin­nos­tuk­sesi.

Kan­nus­tan roh­keasti kokei­le­maan. Arvaile ääneen mitä toi­set kehol­laan vies­ti­vät. Tul­kin­ta­tark­kuu­tesi para­nee koke­muk­sen myötä.

Me suo­ma­lai­set olemme kehon kie­lessä ylei­sesti tar­kas­tel­tuna huo­noja. Siksi sen opet­te­lulla on erit­täin help­poa erot­tua jou­kosta posi­tii­vi­sesti.

Kehonkieli läpäisee kielimuurit

Kehon­kie­li­tai­to­jen mer­ki­tys koros­tuu, kun koh­taat ihmi­siä muita kult­tuu­reista. Kehon­kiel­täsi lue­taan ja tul­ki­taan toden­nä­köi­sesti pal­jon enem­män kuin suo­ma­lais­ten kes­kuu­dessa. Kehon­kieli aut­taa myös niissä tapauk­sissa kun yhteistä puhut­tua kieltä ei ole. Val­taosa kehon­kie­lestä on täy­sin samaa maa­pal­lon kai­killa kol­killa.

Napakka video-opas kehonkieleen

Mihin kehon­kie­len vies­tin­tä­voima perus­tuu? Vajaan kol­men minuu­tin videosta saat myös arvok­kaan neu­von ja varoi­tuk­sen, mitä kan­nat­taa vält­tää, ettet tah­to­mat­tasi viesti ole­vasi uhmai­käi­sen tasolla!

Kokeile, voit vain voit­taa!

 

@tonihinkka

P.S.1. Mitä hyö­tyä vai­ku­tus­voi­masta on ja miten voit sitä kehit­tää? Lue lisää!

P.S. 2. Haluatko ensim­mäis­ten jou­kossa mak­sut­to­mat vin­kit vai­ku­tus­voi­masi kehit­tä­mi­seksi suo­raan säh­kö­pos­tiisi?  Tilaa ne täältä!

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU