Vaikuta minut — saa minut uskomaan sinuun — Helsingin Ekonomit 6/2016

HEKO-lehti 6/2016

Vaikuta minut — saa minut uskomaan sinuun

Jos tapai­sin sinut, teki­sitkö minuun vai­ku­tuk­sen? Uskoi­sinko puhei­tasi? Jos oli­sit esi­mie­heni, seu­rai­sinko sinua haas­tei­siin, joi­hin en muu­ten uskal­tau­tuisi? Jos myi­sit minulle, luot­tai­sinko osto­pää­tök­seen asti? Jos oli­sin teke­mässä tär­keää rek­ry­toin­tia, oli­sitko sinä valin­tani?

Monet ovat etsi­neet vas­tausta noi­hin kysy­myk­siin koko elä­mänsä. Mekin, aktii­vi­sesti työs­täen jo kuusi vuotta. Emme yksin, vaan sato­jen huip­pu­joh­ta­jien ja sel­lai­siksi halua­vien kanssa. Kyllä, uskomme löy­tä­neemme vas­tauk­set.

Uskot­ta­vuutta, vakuut­ta­vuutta ja vai­ku­tus­val­taa – karis­maa – sitä moni kai­paa. Useim­mat ovat pitä­neet tuota kateut­ta­kin herät­tä­vää omi­nai­suutta jona­kin sel­lai­sena, jota ei voi saada. Vaan kyllä voi. Siinä ei ole mitään ihmeel­listä. Karisma on vain joukko tai­toja, jotka voi­vat erot­taa mei­dät eduk­semme muista. Tai­toja, joita on har­joi­tettu sel­lai­selle auto­maa­tio­as­teelle, että ne ovat jo osa luon­nol­lista omaa itseämme. Tai­toja, jotka ovat kenen tahansa omak­sut­ta­vissa, kun­han tie­tää mitä ne tai­dot ovat ja miten niitä voi kehit­tää. Kuin mikä tahansa, missä olet jo nyt hyvä. Vähän lah­jak­kuutta, sopi­vasti moti­vaa­tiota ja pal­jon, pal­jon har­joi­tusta.

Monella karis­maat­ti­sella hen­ki­löllä on ollut onni saada perus­ka­ris­ma­tai­dot jo lap­suu­dessa. Van­hem­mat, opet­ta­jat ja muut kas­vat­ta­jat ovat edel­lyt­tä­neet koh­te­liasta käy­töstä ja anta­neet eväät hyvään itse­tun­te­muk­seen ja itse­luot­ta­muk­seen.

Kuten kaikki kehit­ty­mi­nen, aloi­te­taan karis­man­kin kas­vat­ta­mi­nen tie­dos­ta­mi­sesta. Täl­lai­nen olen tänään ja näitä omi­nai­suuk­sia voin itses­säni kehit­tää, jotta olen huo­menna aske­leen karis­maat­ti­sempi.

Se, mitä karis­man tie­dos­ta­mi­seen tar­vit­set, löy­tyy seu­raa­vista kah­dek­sasta karis­maat­ti­sesta mie­te­lauseesta.

Karis­maat­ti­nen on läsnä. Hänen posi­tii­vi­suu­tensa, vuo­ro­vai­kuk­sensa ja kes­kit­ty­mi­sensä saa­vat toi­set tun­te­maan itsensä huo­mioi­duksi.

Karis­maat­ti­nen innoit­taa. Hänen arvonsa tii­vis­ty­vät hänen sel­keissä mis­siois­saan, joi­hin hän on aina sitou­tu­nut kai­kissa sanois­saan ja teois­saan. Hänen ener­giansa ja halua­mansa tun­teet siir­ty­vät mui­hin.

Karis­maat­ti­nen vies­tii kitey­te­tysti, sävyk­käästi, sel­keästi ja koko kehol­laan.

Karis­maat­ti­sen ole­mus on ryh­di­käs ja siisti. Hän pukeu­tuu yhtä siis­tisti kuin käyt­täy­tyy.

Karis­maat­ti­sella on toden­mu­kai­nen itse­tunto. Itse­luot­ta­mus sal­lii hänen koh­data kaikki ihmi­set tasa­ver­tai­sina. Hän vas­taa­not­taa mie­lel­lään palau­tetta kehit­tyäk­seen jous­ta­vasti edel­leen.

Karis­maat­ti­nen on tun­neä­ly­käs. Hän tun­tee itsensä ja kyke­nee itse­ään ohjaa­maan. Hän ymmär­tää myös muita ja on sosi­aa­li­sesti tai­tava.

Karis­maat­ti­nen roh­keus ottaa hal­lit­tuja ris­kejä, uskal­taa olla oma­lei­mai­nen ja kysee­na­lais­taa raken­ta­vasti.

Karis­maat­ti­nen on aito. Hän on aina rehel­li­nen, sopi­van avoin ja pitää aina mitä lupaa.

Yllä on kah­dek­sassa karis­ma­luo­kassa kai­ken kaik­ki­aan 30 omi­nai­suutta, joista karisma tut­ki­tusti ja tes­ta­tusti muo­dos­tuu. Kaikki kehi­tet­tä­vissä ole­via tai­toja. Osan asioista oppii päi­vässä, mutta mes­ta­riksi tul­lak­seen tar­vit­see har­joi­tella vain ja ainoas­taan loppu elämä. Matka karis­maat­ti­sem­paan itseesi on kui­ten­kin jo itses­sään niin pal­kit­se­vaa joka iki­nen päivä, että perille pää­syä et itse edes huo­maa. Mutta, vakuu­tan, muut kyllä huo­maa­vat.

Toni Hinkka, karis­ma­tut­kija ja -men­tori

CxO Professional Oy
MENU