Leila Luukkainen ja Sami Partanen Keski-Karjalan karismaattisimmat

Lähes 400 kes­ki­kar­ja­laista osal­lis­tui Koti-Kar­jala-leh­den CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n avus­tuk­sella jär­jes­tä­mään Keski-Kar­ja­lan karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­lö­jen valin­taan. 15 % äänistä tuli Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nan ulko­puo­lelta.

Keski-Kar­ja­lan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi äänes­tet­tiin lau­laja-lau­lun­te­kijä Leila Luuk­kai­nen ja mie­heksi pesä­pal­loi­lija Sami Par­ta­nen.

Keski-Kar­ja­lassa karis­man kol­meksi tär­keim­mäksi piir­teeksi kat­so­taan innoi­tus, aitous ja ole­mus. “Tämä innoit­ta­mi­sen kyky erot­taa Keski-Kar­ja­lan sel­keim­min muilla seu­duilla ja val­ta­kun­nal­li­sesti toteut­ta­mis­tamme tut­ki­muk­sista”, ker­too joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hinkka.

Keski-Kar­ja­lan karis­maat­ti­sim­mat jul­kis­tet­tiin Kuinka kehi­tät karis­maasi -tilai­suu­den päät­teeksi Kiteellä.

Reino Myl­ly­mäki

CxO Professional Oy
MENU