Jokainen ansaitsee mentorin kehittyäkseen työssä ja kasvaakseen ihmisenä

Jokainen ansaitsee mentorin kehittyäkseen työssä ja kasvaakseen ihmisenä

”Mitä ihmettä minulla voi olla annet­ta­vaa men­to­rina?”

Aamu on vasta val­ke­ne­massa Van­taan Tech­no­po­lik­sessa. Neu­vot­te­lu­huo­nee­seen on saa­pu­nut kou­ral­li­nen toi­sil­leen entuu­des­taan tun­te­mat­to­mia ihmi­siä. Alka­massa on CxO:n Busi­ness Men­tor -kurssi. Pian käy ilmi, että toi­mimme tois­temme men­to­reina ja akto­reina kurs­sin aikana. Edessä on teo­riaa ja käy­tän­nön har­joit­te­lua ja mie­lessä pyö­rii sata kysy­mystä. Mitä ihmettä minulla voi olla annet­ta­vaa? Muut vai­kut­ta­vat kovin koke­neilta. Eihän minun osaa­mi­seni ole edes samalta alalta näi­den mui­den kanssa!

Hyväksi havai­tut käy­tän­nöt ja toi­min­ta­ta­vat aut­ta­vat

Kysy­myk­siin löy­tyy kui­ten­kin vas­tauk­sia ja epä­var­muus omasta osaa­mi­sesta häl­ve­nee nopeasti. Kurs­sin ede­tessä oival­lamme, että jokai­nen voi olla men­tori. Kukin meistä on oman­lai­sensa men­tori, ei ole ole­massa yhtä oikeaa tapaa. On vain hyväksi havait­tuja käy­tän­töjä ja toi­min­ta­ta­poja, joi­hin tutus­tumme kurs­sin ede­tessä. Suu­rin oival­lus on, että jokai­sella on jotain annet­ta­vaa toi­selle. Myös ris­tiin­pö­ly­tys eri alo­jen välillä on mah­dol­li­suus, ei uhka tai este. Läs­nä­olo, kuun­telu, myö­tä­tunto, kan­nus­tus, kyse­le­mi­nen, kysee­na­lais­ta­mi­nen ja omasta koke­muk­sesta jaka­mi­nen ovat mei­dän kaik­kien käy­tet­tä­vissä.

Pie­nessä ryh­mässä oppii ja uskal­taa ottaa vai­kei­ta­kin asioita esiin

Pieni ryhmä on itses­sään jo lois­tava oppi­mi­sen mah­dol­lis­taja. Jokai­nen saa äänensä kuu­lu­viin. Oli upeaa huo­mata, kuinka nopeasti ryh­määmme syn­tyi luot­ta­muk­sen ilma­piiri, jossa oli help­poa tuoda esiin myös han­ka­lilta ja vai­keil­ta­kin tun­tu­via asioita. Koke­mus­ten ja aja­tus­ten jaka­mi­nen mui­den kurs­si­lais­ten ja kurs­sin vetä­jien kanssa oli kurs­sin ehdot­to­masti parasta antia. Lisäksi oli hui­keaa havaita, kuinka men­to­roin­nin kautta myös men­tori oppii. Hän tulee tie­toi­sem­maksi omasta hil­jai­sesta tie­dos­taan ja omasta osaa­mi­ses­taan. Aktori on oiva opet­taja.

Men­tori aut­taa sekä työ­elä­män kysy­myk­sissä että inhi­mil­li­sen kas­vun mah­dol­lis­ta­jana

Näen men­to­roin­nissa jotain syvästi inhi­mil­listä ja uni­ver­saa­lia. Jokai­nen ansait­see men­to­rin. Jokai­nen ansait­see tulla kuul­luksi ja näh­dyksi. Men­to­roin­nilla on paik­kansa ei pel­käs­tään työ­elä­män kon­teks­tissa, vaan myös ihmi­senä kas­va­mi­sen ja kehit­ty­mi­sen mah­dol­lis­ta­jana. Me tulemme itsek­semme, minuksi, vain vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa tois­ten kanssa. Miten val­ta­van ylel­listä ja ainut­laa­tuista on se, että joku antaa aikaansa juuri minulle, aut­taa minua kehit­ty­mään ja kas­va­maan!

Men­to­rilla on aikaa akto­rille

Ilta­päivä on jo pit­källä. Busi­ness Men­tor -kurs­sin vii­mei­nen kurs­si­päivä lähes­tyy lop­pu­aan. Ilmassa on iloa, mutta myös hai­keutta. On ollut hie­noa viet­tää aikaa näi­den ihmis­ten kanssa, jakaa koke­muk­sia ja ihme­tellä uutta. Viime kädessä kyse on siitä, että annamme aikaa toi­sil­lemme, kuu­lemme toi­siamme, ojen­namme aut­ta­van kätemme ja olemme val­miita jaka­maan omas­tamme. Läm­min kii­tos kurs­si­to­ve­reille ja kurs­sin vetä­jille. On ollut etuoi­keus viet­tää tämä aika kans­sanne!

Blogin kirjoittaja Paula Salo-Valjakka on coach (CBC®), tutkija ja viestinnän ja vuorovaikutuksen ammattilainen. Otsikoinnit  toimituksen.

 

 


Olitpa sit­ten joh­taja, esi­mies tai missä tahansa teh­tä­vässä ja haluat aut­taa (koke­mat­to­mam­pia) kol­le­goja, asiak­kaita tai ketä vaan onnis­tu­maan sekä jakaa sinulle ker­ty­nyttä ainut­laa­tuista osaa­mista ja koke­mus­tasi,  CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor™ -kou­lu­tus on juuri oikea sinulle. Siinä yhdis­tyy ainut­laa­tui­sella tavalla men­to­roin­nin har­joit­telu ja ihmis­kes­kei­sen, val­men­ta­van — men­to­roi­van joh­ta­juu­den filo­so­fia ja käy­tän­nön koke­mus­ten jaka­mi­nen. Tutustu ihmeessä!

Katso tästä osal­lis­tu­jien koke­muk­sia kou­lu­tuk­sesta

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU