CxO Johtoryhmän Vaikutusvoimapäivä™

Haluatko kasvattaa johtoryhmäsi luottamusta, dialogia ja sitoutumista — haluatko syventää keskustelua ja saada kaikkien kyvyt täyteen käyttöön?

Poikkeuksellinen koulutuksemme vahvistaa johtoryhmäänne yksilöinä ja joukkueena

 

Joh­to­ryhmä, joka tun­tuu omalta jouk­ku­eelta. Luo­tamme täy­sillä toi­siimme ja kaik­kien työs­ken­te­lyyn yhtei­sen hyväksi. Kopit­te­lemme ideoita ja suun­ni­tel­mia innolla. Väit­te­lemme, olemme eri mieltä. Uskal­lamme sanoa ääneen, mikä mieltä pai­naa. Kuun­te­lemme. Kuun­te­lemme lisää. Sitou­dumme tavoit­tei­siin ja puhumme tulok­sista, epä­on­nis­tu­mi­sis­ta­kin. — Unel­ma­tii­misi?

Monessa joh­to­ryh­mässä on ainek­sia unel­ma­tii­miksi. Lah­jak­kaita ja osaa­via yksi­löitä. Mutta tai­ta­vim­mat­kaan yksi­löt eivät auto­maat­ti­sesti ole jouk­kue­pe­lin mes­ta­reita. Vaikka hyviä oltai­siin­kin, hyvästä huip­pu­tii­miksi on vielä mat­kaa. Matka pal­kit­see ryh­män yhtei­sellä vii­sau­della, työi­lolla ja tulok­silla.

Huip­pu­joh­to­ryhmä on pal­jon enem­män kuin osiensa summa. Joh­to­ryh­män yhteis­henki ja sau­ma­ton yhteis­työ sätei­le­vät koko orga­ni­saa­tioon. Tun­tu­vam­min kuin äkki­sel­tään ole­te­taan.

Mutta joh­to­ryh­män toi­min­nan kehit­tä­mi­seen on haaste löy­tää aika, ener­gia ja mene­tel­mät.

CxO Johtoryhmän Vaikutusvoimapäivä™ on koulutus, joka

 1. aut­taa ryh­män jäse­niä parem­piin suo­ri­tuk­siin joh­ta­mi­ses­saan
 2. kas­vat­taa ryh­mään luot­ta­musta, dia­lo­gi­val­miuk­sia ja yhteis­hen­keä
 3. vah­vis­taa joh­to­ryh­män vai­kut­ta­vuutta koko­nai­suu­tena

Tuup­paamme joh­to­ryh­mäsi kohti toi­mi­vam­paa yhteis­työtä tavalla, joka vah­vis­taa teitä sekä yksi­löinä että jouk­ku­eena.

Mitä on vai­ku­tus­voima? Vai­ku­tus­voima on käsite posi­tii­vi­sille vakuut­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­tai­doille. Ne ovat onnis­tu­mi­sen edel­ly­tys joh­to­teh­tä­vissä. Kyseessä ei ole ste­reo­tyyp­pi­sesti karis­maat­ti­sena koe­tun hen­ki­lön jäl­jit­tely, vaan kun­kin omista läh­tö­koh­dista har­joi­tel­lut toi­min­ta­ta­vat ja tai­dot.

Näi­den tär­kei­den tai­to­jen opis­ke­lua on vähek­sytty, vaikka nii­den har­jaan­nut­ta­mi­sen tulisi oikeasti olla vel­vol­li­suus, eri­tyi­sesti joh­to­teh­tä­vissä.

CxO Johtoryhmän Vaikutusvoimapäivän™ tuloksena

 1. Saatte yhdessä ja yksi­löinä uudet val­miu­det saada vies­tinne perille niin stra­te­gia- ja päi­vit­täis­joh­ta­mi­sessa kuin asiak­kai­den­kin suun­taan
 2. Ryh­männe on kyvyk­käämpi raken­ta­vaan ja tuot­ta­vaan kes­kus­te­luun vai­keista aiheista
 3. Orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rinne par­haat puo­let vah­vis­tu­vat
 4. Joh­ta­mi­nen hel­pot­tuu, ilma­piiri para­nee

 CxO Johtoryhmän Vaikutusvoimapäivän™ sisältö

Päi­vää edel­tä­vät pro­fi­lointi ja hen­ki­lö­koh­tai­set tapaa­mi­set. Me tuo­tamme ja avaamme jokai­selle hen­ki­lö­koh­tai­sen CxO vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lin. Pro­fiili osoit­taa hen­ki­lö­koh­taista vai­ku­tus­voi­maa vah­vis­ta­vat sekä hei­ken­tä­vät asiat. Nämä pei­lau­tu­vat itsear­vioon, hen­ki­lön saa­maan 360-palaut­tee­seen sekä tuhan­sien pro­fii­lien dataan. Vai­ku­tus­voi­ma­pro­fii­lin avulla kukin hah­mot­taa, mistä oma kehit­ty­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa.

Kou­lu­tus­päi­vässä tar­kas­te­lemme pro­fi­loin­nin tulok­sia myös ryh­mä­ta­solla. Teemme havain­toja joh­to­ryh­män vai­kut­ta­vuu­desta suh­teessa 360 arvioita anta­nei­den odo­tuk­siin. Tämä tuot­taa näke­mystä siitä, mitä esi­mer­kiksi halu­tun orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin kan­nalta vies­tin­nässä ja toi­min­nassa tulee joh­to­ryh­män taholta paran­taa.

CxO vai­ku­tus­voima™ -pelin avulla vah­vis­te­taan oppi­mista koke­muk­sel­li­sesti. Pelin avulla jokai­nen har­jaan­nut­taa havain­noin­ti­ky­ky­ään sekä saa ja antaa palau­tetta tois­ten vakuut­ta­vuu­desta. Kou­lut­ta­jat anta­vat myös jokai­selle perus­tel­tuja havain­toja kun­kin vai­ku­tus­voi­man ilme­ne­mi­sestä pit­kin päi­vää.

”CxO:n vai­ku­tus­voi­ma­pe­lillä oli iso rooli päi­vän onnis­tu­mi­sessa. Peli ja pelaa­jien roo­lit, ’name of the game’, avau­tui­vat heti ensim­mäi­sellä kier­rok­sella. Kier­ros kier­rok­selta joh­to­ryh­mä­läis­temme vai­ku­tus­voima kas­voi sil­missä. Jokai­sen karis­ma­äm­päri täyt­tyi karis­ma­hel­mistä. Pelissä oli sopi­vassa mää­rin kil­pai­lu­hen­keä ilman, että kil­pailu otti yli­val­taa. Meille syn­tyi suo­ras­taan himo pelata lisää ja lisää, jotta kyke­nisi suo­riu­tu­maan vielä parem­min.”

- Ken­neth Ströms­holm, toi­mi­tus­joh­taja, Veho Oy

Pie­nissä ryh­missä havain­nointi ja hen­ki­lö­koh­tai­nen palaute ovat mah­dol­li­sia. Vuo­ro­vai­ku­tus, kes­kus­telu ja teke­mi­nen ovat tär­keässä roo­lissa. Posi­tii­vi­nen henki ja kan­nus­tus lei­maa­vat työs­ken­te­lyä. Päi­vän aikana jokai­nen koos­taa omaa har­joi­tus­päi­vä­kir­jaansa, mikä var­mis­taa sen, että syn­ty­neet oival­luk­set jää­vät elä­mään.

Koulutuspäivän kulku 9–17 on seuraava:

 • Video­har­joi­tus
 • Tavoit­teet ja odo­tuk­set
 • Vuo­ro­vai­ku­tus­tar­peemme
 • Mistä vai­ku­tus­voi­massa on kyse?
 • Mitä saimme sel­ville orga­ni­saa­tios­tanne?
 • 30 vai­ku­tus­voi­mao­mi­nai­suutta
 • Vai­ku­tus­voi­man ilmen­tä­mi­sen ja havain­noin­nin har­joit­telu CxO Vai­ku­tus­voima™ -pelin avulla
 • Video­reflek­tointi
 • Palaute ja todis­tuk­set

Jokai­nen osal­lis­tuja saa mukaansa orga­ni­saa­tionne kult­tuu­rin ja stra­te­gian poh­jalta rää­tä­löi­dyn Vai­ku­tus­voima-pelin.

Kou­lu­tus­paikka sekä ate­ria- ja tila­jär­jes­te­lyt sovi­taan toi­mek­sian­to­koh­tai­sesti tuke­maan par­haalla tavalla kes­kit­ty­mistä, ener­gi­syyttä ja innos­ta­van­haas­ta­vaa tun­nel­maa.

 

Lois­tava ja innos­tava päivä vai­ku­tus­voi­man yti­meen ja sen kas­vat­ta­mi­seen.

 — Miika Mäki­talo, toi­mi­tus­joh­taja, M-Files, vuo­den nuori joh­taja 2016

Päivä eteni inten­sii­vi­sesti ja ren­non vapau­tu­neesti. Yleensä ei tunnu hyvältä, jos on pelko mokata kol­le­goi­densa seu­rassa, mutta CxO:n lähes­ty­mis­tapa aut­toi meitä arvioi­maan toi­siamme luon­nol­li­sella tavalla ja todella rehel­li­sesti. Kon­kreet­ti­set teh­tä­vät joh­ti­vat hyvin raken­ta­viin hen­ki­lö­koh­tai­siin avau­tu­mi­siin, mikä tun­tui vapaut­ta­valta sekä avau­tu­jalle että ympä­ris­tölle. Suo­sit­te­len läm­pi­mästi CxO:n Joh­to­ryh­män Vai­ku­tus­voima -kon­sep­tia.

 — Ken­neth Ströms­holm, toi­mi­tus­joh­taja, Veho Oy

 

Joh­to­ryh­män vai­ku­tus­voi­ma­päi­vässä osal­lis­tu­jat tutus­tu­vat omaansa sekä mui­den vai­ku­tus­voi­ma­pro­fii­lei­hin. Kukin tun­nis­taa omia vai­kut­ta­mis­vah­vuuk­si­aan sekä ris­ti­rii­tai­sia taikka vää­riä tul­kin­toja aiheut­ta­via toi­min­to­jaan. Yhdessä moni­muo­tois­ten har­joi­tus­ten sekä kou­lut­ta­jan havain­to­jen kautta ryh­män jäse­net avau­tu­vat, innos­tu­vat ja oppi­vat toi­sis­taan pal­jon. Väli­tön hyöty tulee jokai­sen oman vai­ku­tus­voi­man kehit­ty­mi­sestä sekä ryh­män yhteis­hen­gen, avoi­muu­den sekä luot­ta­muk­sen kas­va­mi­sesta.

Tämän jäl­keen joh­to­ryhmä on yhdessä entistä sel­västi vai­kut­ta­vampi.

 Lähetä meille viesti. Otamme sinuun yhteyttä lisä­tie­doin.

 

Kou­lut­ta­jana toi­mii Toni Hinkka

Toni Hinkka on joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­tori, innos­tava kou­lut­taja sekä parem­man suo­ma­lai­sen joh­ta­mi­sen puo­les­ta­pu­huja. Koke­muk­set eri työyh­tei­söissä sekä sadoissa asia­kas­toi­mek­sian­noissa joh­ta­mis­asian­tun­ti­jana ker­ty­nyt näke­mys sii­vit­ti­vät Tonin kehit­tä­mään joh­ta­juu­teen, joh­ta­mi­seen ja vai­kut­ta­vuu­teen liit­ty­viä mene­tel­miä, jota hän on teh­nyt kol­le­goi­neen pää­toi­mi­sesti vuo­desta 1998 läh­tien.

Toni on men­to­roi­nut, kou­lut­ta­nut ja val­men­ta­nut satoja vai­kut­ta­jia, joh­ta­jia ja myy­jiä. Toni tun­ne­taan myös tuot­te­li­aana tie­to­kir­jai­li­jana sekä kolum­nis­tina ja blo­gis­tina useissa jul­kai­suissa.

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU