Johtamishaasteet 2018 kyselyn arvonnan voittaja

Kiitos vastaajille ja vielä ehdit!

Jussi Levo­nen voitti vuo­den­vaih­teessa käyn­tiin pyö­räh­tä­neen CxO:n joh­ta­mis­haas­teet -kyse­lyn arvon­nan. Satun­nais­lu­ku­ge­ne­raat­to­rin avulla valit­simme yhteys­tie­tonsa jät­tä­nei­den jou­kosta nume­ron, joka osoitti Jus­siin.  Saimme voit­ta­jan kiinni viime vii­kolla ja hän antoi luvan nimensä jul­kis­tuk­seen.

Joh­ta­mis­haas­teet 2018 -kyse­lyyn on ker­ty­nyt mukava määrä vas­tauk­sia. Meitä kiin­nos­ta­vat akuu­tit ihmis­ten joh­ta­mi­sen haas­teet. Yhteys­tie­tonsa jät­tä­neet saa­vat lyhyen yhteen­ve­don joh­ta­mis­haas­teista: mitä ihmis­ten joh­ta­mi­sessa juuri nyt halu­taan kehit­tää. Jos kiin­nos­tut ja kysely meni ohi, vas­taa vik­ke­lästi niin vielä ehdit mukaan. Aiheesta on kaksi kysy­mystä: avoin sekä moni­va­linta. Pidämme kyse­lyn tam­mi­kuun lop­puun asti auki.

Joh­ta­mis­haas­teet kyse­lyyn pää­set vas­taa­maan tästä.

Pal­kin­noksi Jussi saa päi­vän Vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tuk­sen Van­taan Tech­no­po­lik­sessa. Jos sinä­kin haluat ottaa spur­tin hen­ki­lö­koh­tai­sen vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seen, pari paik­kaa 13.2. Vai­ku­tus­voi­masi -val­men­nus­päi­vään on vielä jäl­jellä. Toimi pian!

 

 

CxO Professional Oy
MENU