Johtamisen haasteet 2018 -kyselyn tulokset

Johtamisen haasteet 2018 -kyselyn tulos:

”Luottamus, sekä motivaation ja innostuksen ylläpitäminen uudistumiseen ja kehittymiseen”

Suora lainaus eräältä vastaajalta kiteyttää osuvasti Johtamisen haasteet 2018 -kyselyn keskeisen tuloksen: ihmisten innostaminen ja motivointi ovat keskeisimmät johtamisen haasteet.

Asia­kas­re­kis­te­ris­sämme ole­vat hen­ki­löt ja aiheesta kiin­nos­tu­neet SOME:ssa pää­si­vät tam­mi­kuussa vas­taa­maan joh­ta­mi­sen haas­teita kar­toit­ta­viin kysy­myk­siin.  Halusimme ymmär­tää ihmis­ten joh­ta­mi­seen liit­ty­viä ongel­mia omaa ver­kos­toamme laa­jem­min ja jakaa koke­muk­sia.

Kysely herätti mie­len­kiin­toa. Noin 700 avasi sen ja reilu 10% teki sen lop­puun saakka. Tun­te­miemme ver­tai­lu­tie­to­jen perus­teella ymmär­rämme, että vas­taus­pro­sentti on koh­de­ryhmä huo­mioi­den ihan koh­tuul­li­nen.

Vas­taa­jista 2/3 toi­mii johto-/esi­mies- tai pro­jek­tin­joh­to­teh­tä­vissä, nel­jän­nes kon­sult­teina tai asian­tun­ti­joina. Mää­rää­kin iloi­sem­pia olemme vas­taus­ten laa­dusta, mistä syystä uskomme tulos­ten hei­jas­te­le­van ihmis­ten joh­ta­mi­sen haas­teita myös ylei­sem­min.

Avoi­met vas­tauk­set on ana­ly­soitu laa­dul­li­sen tut­ki­muk­sen mene­tel­min. Olemme liit­tä­neet mukaan haas­tei­siin sovel­tu­vat rat­kai­sueh­do­tuk­semme.

Ykköshaaste: ”Miten saan ihmiset osallistumaan ja innostumaan?”

Innos­ta­mi­nen, osal­lis­ta­mi­nen ja sitou­tu­mi­nen ovat orga­ni­saa­tion onnis­tu­mi­sen kan­nalta avai­na­se­massa ja näistä nousi­kin suu­rin yksit­täi­nen teema.

 • ”Työn imun syn­nyt­tä­mi­nen ja innos­ta­mi­nen.”
 • ”Jokai­sen työn­te­ki­jän hen­ki­lö­koh­tai­sen uudis­tu­mi­sen ja innos­ta­mi­sen joh­ta­mi­nen.”
 • ”Miten saada luo­tua kult­tuuri, että työtä tulisi tehdä pilke sil­mä­kul­massa ja työn lomassa pal­jon nau­rua.”
 • ”Luot­ta­mus, luot­ta­mus yhdessä teke­mi­seen, luot­ta­mus omiin aja­tuk­siin, kan­nus­ta­mi­nen uusiin aja­tuk­siin, ris­kil­lä­kin.”

Luot­ta­mus on pohja moneen, myös todel­li­seen haluun sitou­tua ja innos­tua – antaa paras­taan. Luot­ta­mus vas­tauk­sessa ihmis­ten mukaan saa­mi­seen, innos­ta­mi­seen.

Tämän tee­man alla nousi­vat esiin myös omaan vakuut­ta­vuu­teen liit­ty­vät kysy­myk­set.  ”Kuinka pys­tyn luot­ta­maan itse omaan osaa­mi­seeni, että oli­sin vakuut­tava mui­den sil­missä? Kuinka luoda sel­lai­nen ilma­piiri, että me kaikki voimme oppia toi­sil­tamme?”


Joh­don men­to­roin­nissa seit­se­män vuotta sit­ten asia­kas ker­toi ongel­mansa: miten hän voisi kehit­tää omaa vakuut­ta­vuut­taan. Läh­dimme sel­vit­tä­mään rat­kai­sua ja sitä siitä läh­tien olemme kehit­tä­neet ja tes­tan­neet sitä. Lukui­sista asia­kas­ko­ke­muk­sista tie­dämme, että joh­taja tai pro­jek­tin vetäjä ei pel­källä asiao­saa­mi­sel­lansa ja fak­toilla saa ihmi­siä mukaansa, aidosti innos­ta­maan. Se vaa­tii tun­netta – kun on itse­kin innos­tu­nut, se tart­tuu. Innos­ta­mi­nen, hen­ki­lö­koh­tai­nen vakuut­ta­vuus, on ope­tel­ta­vissa oleva taito, joka tuot­taa tulok­sia.  Lue lisää vai­ku­tus­voi­masta  tai asia­kas­keissi miten Vehon joh­to­ryhmä avau­tui vai­ku­tus­voi­ma­ret­rii­tissä


Kakkoshaaste: ”Ihmisten motivaation ymmärtäminen ja ohjaaminen.”

 Innos­ta­mi­sessa ja sitout­ta­mi­sessa luot­ta­muk­sen lisäksi moti­vaa­tio on kes­kiössä. Kuinka joku voisi olla innos­tu­nut ja sitou­tua asi­aan, jos sillä ei ole aidosti mer­ki­tystä, jos se ei moti­voi?

Avoi­missa vas­tauk­sissa moti­vaa­tio, moti­voi­tu­mi­nen ja moti­vointi nousi­vat sel­lai­se­naan (ilman kyt­ken­tää ihmis­ten mukaan saa­mi­sesta) toi­seksi suu­rim­maksi tee­maksi.  Vas­tauk­sissa tulee esiin se, että ihmi­set ovat eri­lai­sia ja moti­voi­tu­vat eri­lai­sista asioista.

 • ”Työn sovit­ta­mi­nen alais­ten / kol­le­goi­den hen­ki­lö­koh­tai­siin kehit­ty­mis­mo­tii­vei­hin.”
 • ”Työn mer­ki­tyk­sel­li­syys”
 • ”Eri­lais­ten ihmis­ten ymmär­tä­mi­nen ja kan­nus­ta­mi­nen.”
 • ”Ihmis­ten vai­keu­det ja run­saat pois­sao­lot. Työn­te­ki­jöi­den motii­vin yllä­pi­tä­mi­nen ja itsensä kehit­tä­mi­nen.”
 • ”Moti­vointi ilman rahaa.”

Eräs vas­taaja kiteytti moti­vaa­tion mer­ki­tyk­sen osu­vasti: ”Hyvin moti­voi­tu­nut joukko voi saada ihmeitä aikaan. Huo­nosti moti­voi­tu­nut joukko pär­jää kor­kein­taan sat­tu­malta.”


Orga­ni­saa­tio onnis­tuu yksi­löi­densä kautta. Miten joh­taa, innos­taa, niin että saa kus­ta­kin joh­det­ta­vasta par­haan mah­dol­li­sen ver­sion esiin? Kun­kin ihmi­sen moti­vaa­tio­läh­tei­den tun­te­mi­nen aut­taa ymmär­tä­mään mil­lai­sissa teh­tä­vissä ja ympä­ris­tössä hän voisi olla par­haim­mil­laan, mitkä asiat saa­vat hänet innos­tu­maan, syt­ty­mään. Tämä voi osal­taan aut­taa joh­ta­jaa tilan­teessa, jossa työssä jak­sa­mi­nen syystä tai toi­sesta on vaa­ka­lau­dalla, sillä paitsi työ­kuorma, myös itselle ei-niin-luon­tais­ten motii­vien mukai­nen työ kulut­taa ener­giaa. Mik­set mini­moisi sitä, jos se vaan on mah­dol­lista? Men­to­roiva joh­taja -kou­lu­tuk­sessa tutus­tut RMP-pro­fii­liin, joka poh­jau­tuu ensim­mäi­seen empii­ri­sesti kehi­tet­tyyn, tie­teel­li­sesti ihmis­ten motii­veja mit­taa­vaan teo­ri­aan.


Kolmoshaaste: ”Ymmärtääkö työntekijät ja johto mitä ollaan tekemässä ja miksi samalla tavalla”

Joh­don ja työn­te­ki­jöi­den kom­mu­ni­kaa­tioon liit­ty­vät joh­ta­mis­haas­teet nouse­vat täs­sä­kin kyse­lyssä esiin. Eräs vas­taaja poh­tii, mihin kaik­keen joh­ta­mis­tapa ja sii­hen liit­tyvä vies­tintä vai­kut­ta­vat:

 • …”vai­ku­tuk­sia mm. orga­ni­saa­tion tavoit­tei­den mukai­seen työs­ken­te­lyyn (moti­vaa­tio, resurs­sit jne.), työil­ma­pii­rin, luot­ta­muk­seen, viih­ty­vyy­teen, työ­pai­kan hou­kut­te­le­vuu­teen ja moneen muu­hun.”

Kom­mu­ni­kaa­tioon liit­tyy myös palaut­teen anta­mi­nen, joka muu­ta­massa vas­tauk­sessa nousee esiin.

 • ”Palaut­teen anta­mi­nen: että yli­pää­tänsä antaa palau­tetta. Nega­tii­vi­sesta asiasta palaut­teen anta­mi­nen raken­ta­vasti.”

 

Taustahaaste: ”Että ihmiset hyppäisivät ennakkoluulottomammin uusien asioiden ja haasteiden pariin. ”

Muu­tok­sen joh­ta­mi­nen on joh­ta­jan arkea. Siitä huo­li­matta se ei tämän kyse­lyn avoi­missa vas­tauk­sissa yksi­nään nous­sut isoksi tee­maksi, mutta nousee TOP-3-lis­talle kysyt­täessä, minkä asioi­den parempi osaa­mi­nen aut­taisi vas­taa­jaa tai orga­ni­saa­tio­tansa menes­ty­mään.

 • ”Muu­tos­joh­ta­mi­nen: yksi­kön ja yksi­löi­den kehit­ty­mi­nen.”

Niin se on, orga­ni­saa­tio menes­tyy osaa­vien, sitou­tu­nei­den ja innos­tu­nei­den yksi­löi­densä kautta, mikä palaut­taa huo­mion jo käsi­tel­tyi­hin tee­moi­hin. Joh­det­ta­vien yksi­löl­lis­ten moti­vaa­tio­te­ki­jöi­den parempi ymmär­tä­mi­nen, osal­lis­ta­mi­nen ja innos­ta­mi­nen, eri­lai­suu­den huo­mioiva vuo­ro­vai­ku­tus ja palaute vie­vät orga­ni­saa­tiota eteen­päin ja uudis­tu­maan. Toki stra­te­gia on tär­keä, mutta ihmi­set­hän sen teke­vät ja toteut­ta­vat.

Alkaa kuu­los­taa kehä­ra­ken­nel­malta😉. Voin kui­ten­kin käsi sydä­mellä vakuut­taa, että ana­ly­soin datan objek­tii­vi­sesti tut­ki­jana, aiem­man työ­ru­pea­mani mit­ta­valla tut­ki­mus­ko­ke­muk­sella.

Edellä mai­nit­tu­jen lisäksi avoi­missa vas­tauk­sissa nousi­vat tee­mat: työssä jak­sa­mi­nen (oma tai joh­det­ta­vien) sekä työ- ja yksi­tyi­se­lä­män kie­tou­tu­mi­sesta toi­siinsa (joh­det­ta­vien haas­teel­li­set elä­män­ti­lan­teet, pois­sao­lot ja asen­neon­gel­mat). Ne ovat vaka­via kysy­myk­siä, haas­teita, joi­hin uskomme ihmis­kes­kei­sen joh­ta­mi­sen aut­ta­van, aina­kin hel­pot­ta­van.

 

Osaamisvaje: Johtamisen haasteet -kyselymme mukaan eniten osaamisvajetta on ihmisten innostamisessa, organisaatiokulttuurin kehittämisessä ja muutoksen johtamisessa yksilötasolla

Joh­ta­mi­sen haas­teet 2018 -kyse­lyssä kar­toi­timme, ”Minkä asioi­den parempi osaa­mi­nen aut­taisi sinua tai orga­ni­saa­tio­tasi menes­ty­mään?” Sii­hen sai valita yhden tai useam­pia osaa­mi­sa­lueita. Alla oleva kuva ker­too yksi­se­lit­tei­sesti tulok­sen. Ihmis­ten innos­ta­mi­sen taito nousee täs­sä­kin ykkös­si­jalle, lähes puo­let vas­taa­jista koki osaa­mis­va­jetta sen suh­teen.

johtamisen haasteet 2018-osaamisvaje

Joh­ta­mi­sen ykkös­haaste: 48 % koki osaa­mis­va­jetta ihmis­ten innos­ta­mi­sessa

Kuvasta jokai­nen voi vetää omat joh­to­pää­tök­sensä oman tai orga­ni­saa­tionsa kehit­tä­mi­seksi. Me CxO:ssa ja ver­kos­tos­samme osaamme aut­taa sinua ja orga­ni­saa­tio­tasi joh­ta­mi­seen haas­tei­siin liit­ty­vissä asioissa. Otan mie­lel­läni palau­tetta vas­taan myös kyse­lyyn ja tulok­siin liit­tyen. Ole roh­keasti yhtey­dessä alle­kir­joit­ta­nee­seen tai kol­le­goi­hini.

Marja-Leena Tik­ka­nen

Joh­ta­mi­sen haas­teet 2018 -kyse­lyn ja yhteen­ve­don tekijä, marja-leena.tikkanen@cxopro.fi, 045 3114056

Toniin ja Ariin­kin saa olla yhtey­dessä:

Toni Hinkka, toni.hinkka@cxopro.fi, 044 306 3949 (hiih­to­lo­malla vii­kon 8)

Ari Sil­jan­der, ari.siljander@cxopro.fi, 045 619 9393


 

Jaamme Face­book ja Lin­ke­din -sivuil­lamme sytyk­keitä parem­paan joh­ta­mi­seen sekä tie­toa pal­ve­luis­tamme. Nap­sauta itsesi seu­raa­maan jul­kai­su­jamme.

Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Facebook’issa Ter­ve­tu­loa seu­raa­maan Linkedin’issä

 

 

CxO Professional Oy
MENU