Innostava vaikutusvoimakoulutus 23.11.

Uusi ryhmä innostuneena vaikutusvoiman elinikäiseen harjoitteluun

 — vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tus: käyn­nissä har­joit­telu ja palaute karisma -pelin avulla -

Ryhmä oman vakuut­ta­vuu­tensa kehit­tä­mi­sestä kiin­nos­tu­neita oli päät­tä­nyt tart­tua här­kää sar­vista ja osal­lis­tua CxO Vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tuk­seen. Inten­sii­vi­nen ja kes­kus­te­leva kou­lu­tus­päivä 23.11. tuotti heille jou­kon oma­koh­tai­sia ahaa-elä­myk­siä kun­kin vai­ku­tus­voi­man ilme­ne­mi­sestä, vah­vuuk­sista ja kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sista.

Ana­lyysi läh­tö­ti­lan­teesta tuo­tet­tiin osal­lis­tu­jille CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lin avulla. Ennen kurs­sia jokai­nen oli työs­tä­nyt itsear­vion sekä pyy­tä­nyt 360 -palau­tetta taus­tayh­tei­söis­tään. Pro­fii­lien tulok­sista, osin yllät­tä­vis­tä­kin, sekä kurs­si­päi­vän har­joi­tuk­sista saa­tiin hyvät suun­ta­vii­tat vah­vuuk­sien tun­nis­ta­mi­seen ja tär­keim­pien har­joit­te­lu­koh­tei­den valin­taan. Valin­nassa pai­no­tet­tiin sitä, että kehi­tystä ei suun­nata vain hei­koiksi koet­tui­hin omi­nai­suuk­siin. Omia vah­vuuk­sia edel­leen har­jaan­nut­ta­malla on mah­dol­lista saa­vut­taa sel­laista erin­omai­suutta, jolla oma per­soo­nal­li­nen vakuut­ta­vuus on huip­pu­luok­kaa.

Vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tus koet­tiin roh­kai­se­vana ja innos­ta­vana, mikä todella moti­voi vai­kut­ta­vuu­den jat­ku­vaan tark­kai­luun sekä har­joit­te­luun. Aiheen kat­tava käsit­tely sovel­ta­valla otteella todet­tiin onnis­tu­neeksi. Osal­lis­tu­jien palaut­teista koko­nai­sar­vo­sa­no­jen kes­kiar­voksi muo­dos­tui 4,8 (astei­kolla 1–5).

Kurs­sin lop­pusa­noina ker­rat­tiin vai­ku­tus­voi­man kehit­tä­mi­sen sääntö numero 1:

Mes­tari har­joit­te­lee aina.

 

Vaikutusvoimakoulutus 23.11.2017

 - iloi­nen ja vai­kut­tava joukko päi­vän jäl­ki­tun­nel­missa —

 

 

Ari Sil­jan­der

 

 

 

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU