Et voi olla vaikuttava, jos elät arvoitta tai väärillä arvoilla — kirkasta arvot, joilla saat vaikutuksen aikaan

Kuinka tark­kaan tie­dät, mitkä ovat arvosi? Tun­netko ken­ties hen­ki­lön, jonka arvot pys­tyt ker­to­maan omia arvo­jasi parem­min? Jos et arvo­jasi ole kos­kaan kir­kas­ta­nut, saa­tat kär­siä arvot­to­muu­desta. Tämä on täy­sin tur­haa ja voit muut­taa sen jo tänään.

Arvot kuu­lu­vat CxO Vai­ku­tus­voima ™ -mal­lissa Innoi­tus -ulot­tuu­vuu­teen

Vaikka meillä kai­killa on vain yksi elämä, on meillä saman­ai­kai­sesti monia elä­miä. Meillä on perhe-elämä, työ­elämä, sosi­aa­li­nen elämä ja elä­mämme yhteis­kun­tamme jäse­nenä.

Jos näissä eri elä­missä jou­dumme arvo­jemme kanssa ris­ti­rii­taan, voimme huo­nosti. Saa­tamme tun­tea käsit­tä­mä­töntä ahdis­tusta ymmär­tä­mättä mistä se oikein joh­tuu. Arvo­konflikti pii­lee usein hen­ki­sen pahoin­voin­nin taus­talla. Teemme tai jou­dumme teke­mään asioita, joita sisim­mäs­sämme vas­tus­tamme.

Mitä ovat arvot?

Kun tie­dät arvosi, tie­dät mikä on sinulle tär­keää ja millä kei­noin voit toi­mia. Arvoja sel­keyt­tää pro­fes­sori Kari E. Turusen arvo­luo­ki­tus:

  • Arvok­kaat inhi­mil­li­set koke­muk­set, kuten ystä­vyys ja rak­kaus
  • Arvos­tuk­set, kuten omai­suus, osaa­mi­set ja asema
  • Ihan­teet, kuten avoi­muus ja tasa-arvo
  • Klas­si­set arvot, kuten totuus ja oikeu­den­mu­kai­suus
  • Kan­san­kie­lellä sanot­tuna arvot ovat asioita, joita pidämme tär­keinä.

Miksi arvojen kirkastaminen on tärkeää?

Kun ihmi­sellä on voi­ma­kas ja kir­kas käsi­tys siitä, mitä hän haluaa ja tavoit­te­lee, nämä arvot näky­vät kai­kessa hänen toi­min­nas­saan. Sanoissa, teoissa ja kai­kissa valin­noissa, joita jou­dumme jat­ku­vasti teke­mään. Pidämme usein sel­keä­ar­voista ihmistä luon­nos­taan vakuut­ta­vana ja karis­maat­ti­sena. Eten­kin, jos arvot hei­jas­te­le­vat omia arvo­jamme.

Ovatko kaikki arvot yhtä hyvä?

Asiaa valot­taa oival­li­sesti George Orwel­lin Eläin­ten Val­lan­ku­mouk­sen sitaatti:

Kaikki eläi­met ovat tasa-arvoi­sia ja me siat olemme tasa-arvoi­sem­pia kuin muut”.

Aina­kin vakuut­ta­vuu­den näkö­kul­masta itsek­käät arvot ovat vähem­män vai­kut­ta­via kuin epäit­sek­käät. Itsek­käät arvot kun eivät tuota hyvää muille ihmi­sille. Tähän sisäl­tyy para­doksi: Kun toi­mii epäit­sek­käillä arvoilla, toden­nä­köi­syys hyvän ker­ty­mi­sestä itsel­leen kas­vaa mer­kit­tä­västi. Jos pää­tät valita epäit­sek­käät arvot itsek­käistä läh­tö­koh­dista, tämä tus­kin toi­mii. No, voi täy­sin itse­kes­kei­sillä arvoilla päästä vaikka suur­val­lan pre­si­den­tiksi. Vaan pudo­tus kor­kealta voi olla lopulta erit­täin raju.

Katso alla ole­vasta videosta, miten voit kir­kas­taa arvosi ja miten voit seu­rata nii­den toteu­tu­mista.

Voit myös miet­tiä jota­kuta omasta mie­les­täsi erit­täin vakuut­ta­vaa hen­ki­löä. Mitä arvoja hänellä vai­kut­taisi ole­van? Kolah­taako niistä jokin sinuun?

Arvo­kasta viik­koa!

Toni Hinkka
Vai­ku­tus­voima-akti­vistiLeave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU