Johtoryhmän CxO Vaikutusvoima™ – Key note -puheenvuorona

Tilaa tilaisuuteesi innostava puheenvuoro johtoryhmällesi, hallitukselle tai muulle erityiselle ryhmälle. Ryhmän koko voi olla 3–500 henkilöä. Puheenvuoron pituus 20 min–2 h.

Läh­tö­koh­tana on aina ihmis­läh­töi­nen joh­ta­mi­nen: Joh­ta­jan tär­kein teh­tävä on saada joh­det­ta­vansa onnis­tu­maan. Samalla myös joh­taja onnis­tuu ja orga­ni­saa­tio saa­vut­taa tavoit­teensa.

Key note -puheenvuoro voi liittyä esim. seuraaviin aiheisiin:

  • Miten joh­ta­jana voin kehit­tää omaa vakuut­ta­vuut­tani ja vai­ku­tus­voi­maani?
  • Miten joh­ta­jana saan vies­tini parem­min perille?
  • Miten saan joh­det­ta­vani mukaan ja innos­tu­maan?
  • Miten saan joh­det­ta­vani lois­ta­maan?
  • Työilo takai­sin – miten joh­ta­jana tun­nis­tan ja ennal­taeh­käi­sen tuot­ta­vuu­den tap­pa­van, nar­sis­ti­sesti käyt­täy­ty­vän hen­ki­lön tuho­työt orga­ni­saa­tios­sani?

Hinta

Hin­taan vai­kut­taa tilai­suu­den maan­tie­teel­li­nen sijainti. Pää­kau­pun­ki­seu­dulla hin­ta­hai­tari n. 600‑3200 € + alv. Hinta sovi­taan aina tapaus­koh­tai­sesti: Ota yhteyttä marja-leena.tikkanen@cxopro.fi tai 045 311 4056.

Key note -referenssejä

Toni on ollut pitä­mässä puheen­vuo­roja mm. Hel­sin­gin Eko­no­mit Heit­täydy vai­kut­ta­maan (2018), Vuo­den Nuori Joh­taja -pal­kin­to­ti­lai­suuk­sissa (2014–2016) ja Suo­ma­lai­sen joh­ta­mi­sen päi­villä (2014) sekä luke­mat­to­missa asia­kas- ja orga­ni­saa­tio­koh­tai­sissa tapah­tu­missa.

Toni on aut­ta­nut tuhan­sia ihmi­siä kehit­tä­mään omaa vakuut­ta­vuut­taan toi­mi­tus­joh­ta­jista yhteis­kun­nal­li­siin vai­kut­ta­jiin ja asian­tun­ti­joi­hin. Hän on suju­va­sa­nai­nen kou­lut­taja ja esiin­tyjä. Tonin motto on ”tosis­saan mut­tei toti­sena.” Hän on monille mediasta tuttu (mm. Vai­kut­ta­mi­sen taito 40-osai­nen vlo­gi­sarja). Busi­ness FM-radio­ka­na­valla on alka­massa radio-ohjelma “Karisma”, jossa Toni toi­mii asian­tun­ti­jana.

Toni on kol­le­goi­neen kehit­tä­nyt vai­kut­ta­vuu­teen liit­ty­viä mene­tel­miä vuo­desta 2010 läh­tien. Toni toi­mii CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jana, joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­to­rina ja joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sen puo­les­ta­pu­hu­jana.

CxO Professional Oy
MENU