CxO tutki: Liiketoiminnan halu kyseenalaistaa vanhat toimintatavat kasvoi 2016

CxO Pro­fes­sio­nal Oy toteutti digi­ta­li­saa­tio­ba­ro­met­rin vuo­den­vaih­teessa 2016–2017 jär­jes­tyk­sessä toista ker­taa. Tällä ker­taa yhteis­työ­kump­pa­neina oli­vat IT Forum ja SME IT Forum. Vas­tauk­sia saa­tiin 33.

Suu­ria muu­tok­sia edel­lis­vuo­teen ver­rat­tuna ei tapah­tu­nut. Tie­to­tek­nii­kan hyö­dyn­tä­mi­sessä huo­mio on edel­leen sekä van­ho­jen toi­min­ta­ta­po­jen tehos­ta­mi­sessa että koko­naan uusien kehit­tä­mi­sessä. Lii­ke­toi­min­nan kiin­nos­tus tie­to­tek­nii­kan tar­joa­miin mah­dol­li­suuk­siin kas­voi edel­lis­vuo­den tapaan mer­kit­tä­västi sekä lii­ke­toi­min­nan ja tie­to­hal­lin­non väli­nen yhteis­työ parani jon­kin­ver­ran edel­lis­vuo­den tapaan. Suu­rin muu­tos tapah­tui lii­ke­toi­min­nan halussa kysee­alais­taa van­hat toi­min­ta­ta­vat: se lisään­tyi vuonna 2016 vielä edel­lis­vuot­ta­kin enem­män.

Pyydä mak­su­ton CxO:n Digi­ta­li­saa­tio­ba­ro­metri 2016 lähet­tä­mällä viesti alle­kir­joit­ta­neelle ([email protected]).

Reino Myl­ly­mäki

CxO Professional Oy
MENU