Johtoryhmän CxO Vaikutusvoima™ -koulutus

Kas­vata joh­to­ryh­mäsi sitou­tu­mista ja luot­ta­musta, sekä ryh­män jäsen­ten yksi­löl­li­siä kykyjä Joh­to­ryh­män CxO Vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tuk­sella.

Haluai­sitko joh­to­ryh­män, joka toi­mii aidosti jouk­ku­eena? Joka luot­taa toi­siinsa ja pys­tyy kom­mu­ni­koi­maan ikä­vis­tä­kin asioista avoi­mesti kes­ke­nään. Ryh­män, joka kuun­te­lee toi­si­aan, kehit­te­lee yhdessä ideoita ja väit­te­lee.

Johtoryhmän CxO Vaikutusvoima™ -koulutus

  • kas­vat­taa luot­ta­musta, kes­kus­te­lu­val­miuk­sia ja yhteis­hen­keä
  • aut­taa jäse­niä parem­piin suo­ri­tuk­siin joh­ta­mi­ses­saan
  • vah­vis­taa koko joh­to­ryh­män vai­kut­ta­vuutta

Mitä on Vaikutusvoima?

Se on käsite posi­tii­vi­sille vakuut­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­tai­doille, jotka ovat onnis­tu­mi­sen edel­ly­tyk­siä joh­to­teh­tä­vissä. Se ei tar­koita karis­maat­ti­sena koe­tun hen­ki­lön jäl­jit­te­lyä, vaan jokai­sen omista läh­tö­koh­dista har­joi­tel­tuja toi­min­ta­ta­poja ja tai­toja. Näi­den tai­to­jen har­jaan­nut­ta­mi­sen tuli­si­kin olla itses­tään­sel­vyys, eri­tyi­sesti joh­to­teh­tä­vissä.

Johtoryhmän CxO Vaikutusvoima™ -koulutuksen tulokset:

  • Saatte yhdessä ja yksi­löinä parem­mat val­miu­det saada vies­tinne perille niin stra­te­gia- ja päi­vit­täis­joh­ta­mi­sessa kuin asia­kas­vies­tin­näs­sä­kin
  • Ryh­männe on kyvyk­käämpi raken­ta­vaan ja tuot­ta­vaan kes­kus­te­luun myös vai­keista aiheista
  • Orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rinne par­haat puo­let vah­vis­tu­vat
  • Joh­ta­mi­nen hel­pot­tuu ja ilma­piiri para­nee, säteil­len koko orga­ni­saa­tioon

Tilaa puheenvuoro omaan tilaisuuteesi

Vai­ku­tus­voi­man nos­ta­mi­sessa pää­set alkuun myös ns. Key note -puheen­vuo­ron innos­ta­mana, juuri omaan tilai­suu­teesi sopi­van mit­tai­sena paket­tina. Kesto 20 min–2 h. Katso lisä­tie­dot täältä »

Kouluttajat

Toni on aut­ta­nut tuhan­sia ihmi­siä kehit­tä­mään omaa vakuut­ta­vuut­taan toi­mi­tus­joh­ta­jista yhteis­kun­nal­li­siin vai­kut­ta­jiin ja asian­tun­ti­joi­hin. Hän on kol­le­goi­neen kehit­tä­nyt vai­kut­ta­vuu­teen liit­ty­viä mene­tel­miä vuo­desta 2010 läh­tien. Toni toi­mii CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jana, joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­to­rina ja joh­ta­mi­sen kehit­tä­mi­sen puo­les­ta­pu­hu­jana.

Marja-Leena on vai­ku­tus­voi­ma­kon­sep­tin ja -pro­fi­loin­nin kans­sa­ke­hit­täjä vuo­desta 2016. Vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tuk­sissa hän joh­taa peli­ses­sioita. Marja-Leena toi­mii CxO Pro­fes­sio­nal Oy:ssä kou­lut­ta­jana, ura­men­to­rina, kehi­tys­tun­nus­te­li­jana ja vas­taa CxO:n joh­ta­mi­sen ja vai­kut­ta­vuu­den pro­fi­loin­neista.

CxO Professional Oy
MENU