CxO vaikutusvoima vaikuttaa ja vakuuttaa

”CxO:n vaikutusvoimapelillä oli iso rooli päivän onnistumisessa”

Ken­neth Ströms­holm, toi­mi­tus­joh­taja, Veho Oy

Johtoryhmän CxO Vaikutusvoima™ -koulutuksen sisältö

Johtoryhmän jäsenelle

Jokai­selle teh­dään CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fiili, joka pure­taan hen­ki­lö­koh­tai­sesti ennen kou­lu­tus­päi­vää. Pro­fii­lissa on kaksi osaa: itsear­vio ja mui­den vai­ku­telma hen­ki­lön vai­kut­ta­vuu­den osa-alueista. Pro­fi­loin­nin pai­no­ker­toi­met perus­tu­vat tuhan­sien vas­taa­jien dataan.

Pro­fiili pal­jas­taa kun­kin hen­ki­lö­koh­taista vai­ku­tus­voi­maa vah­vis­ta­vat ja hei­ken­tä­vät asiat. Vai­ku­tus­voi­ma­pro­fii­lin avulla jäsen hah­mot­taa, mistä oma kehit­ty­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa.

Johtoryhmälle

Kou­lu­tus­päi­vässä tar­kas­te­lemme pro­fi­loin­nin tulok­sia myös ryh­mä­ta­solla: miten joh­to­ryh­män arvio vai­kut­ta­vuu­des­taan eroaa muun orga­ni­saa­tion arviosta. Saamme näke­myk­sen siitä, mitä joh­to­ryh­män vies­tin­näs­sään ja toi­min­nas­saan tulee paran­taa esi­mer­kiksi halu­tun orga­ni­saa­tio­kult­tuu­rin kan­nalta.

CxO Vaikutusvoima™ -peli

Vaikutusvoima-pelin kuva

Pelin avulla vah­vis­te­taan oppi­mista koke­muk­sel­li­sesti. Jokai­nen har­jaan­nut­taa havain­noin­ti­ky­ky­ään sekä saa ja antaa palau­tetta tois­ten vakuut­ta­vuu­desta. Kou­lut­ta­jat anta­vat myös jokai­selle perus­tel­tuja havain­toja kun­kin vai­ku­tus­voi­man ilme­ne­mi­sestä pit­kin päi­vää.

Pie­net ryh­mät mah­dol­lis­ta­vat havain­noin­nin ja hen­ki­lö­koh­tai­sen palaut­teen. Vuo­ro­vai­ku­tus, kes­kus­telu ja teke­mi­nen ovat tär­keässä roo­lissa, samoin posi­tii­vi­nen henki ja kan­nus­tus. Päi­vän aikana jokai­nen koos­taa omaa har­joi­tus­päi­vä­kir­jaansa, mikä var­mis­taa sen, että syn­ty­neet oival­luk­set jää­vät elä­mään ja nii­hin voi palata myö­hem­min­kin.

Pre­mium-pake­tin vali­tes­sanne jokai­nen osal­lis­tuja saa mukaansa pelin kotiin­vie­mi­siksi. Katso kou­lu­tus­pa­ke­tit täältä.

Päivän kulku (esimerkki Professional-toteutuksesta)

  • CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fiili
  • Pro­fii­lien purku ryh­mässä (1h)
  • Vai­kut­ta­mi­sen tie­teel­li­set perus­teet (1h)
  • CxO Vai­ku­tus­voima™ -peli­ses­sio (1h)
  • Video­har­joi­tus ja syvä­pa­laute (1 h)
  • Valit­tu­jen omi­nai­suuk­sien syvä­kä­sit­tely (1h)
  • Esiin­ty­miskli­nikka: puhe ja ääni (1h)

Kou­lu­tus­paikka, ate­ria- ja tila­jär­jes­te­lyt sovi­taan toi­mek­sian­to­koh­tai­sesti.

Kai­kissa kou­lu­tus­ky­sy­myk­sissä: ota yhteyttä marja-leena.tikkanen@cxopro.fi tai 045 311 4056

Tilaa Key note -puheenvuoro omaan tilaisuuteesi

Vai­ku­tus­voima-kou­lu­tusta saa myös ns Key note -puheen­vuo­rona, juuri omaan tilai­suu­teesi sopi­van mit­tai­sena paket­tina, kesto 20 min–2 h. Katso lisä­tie­dot täältä »

CxO Professional Oy
MENU