CxO Certified Business Mentor -kurssi XI hymyssä suin

Certified Business Mentor kurssi XI

CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kurssi XI

Alku­ke­sästä aloit­ta­nut CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kurssi XI sai diplo­mit kou­raansa 27.9.2017.

Takana on neljä inte­rak­tii­vista lähi­päi­vää, neljä hen­ki­lö­pro­fi­loin­tia, kolme men­to­roin­tia, kolme ker­taa akto­rina toi­mi­mista (=se iha­nuus, kun saa kou­lu­tuk­sessa huip­pu­men­to­rin kanssa rat­koa omia todel­li­sia haas­tei­taan!) ja vii­mei­sen päi­vän lop­pu­koe. Mukaan mah­tuu luke­mat­to­mia luot­ta­muk­sel­li­sia kes­kus­te­luja, toi­silta oppi­mista ja jaka­mista, kou­lut­ta­jien haas­ta­mista ja joi­ta­kin kyy­ne­liä­kin.

Koolla oli suur­ten tun­tei­den sävyt­tämä ja inhi­mil­li­syyttä pai­not­tava huip­pu­po­rukka. Kii­tos Viivi Lehto, Jarkko Ambrusin, Tapani Rii­hi­järvi ja Ari Sil­jan­der sekä kou­lut­ta­ja­kol­le­gani Marja-Leena Tik­ka­nen.

On hie­noa saada kurssi kun­nialla pää­tök­seen, mutta samalla hai­keus val­taa mie­len. Onni ja kai­paus. #cxo #men­to­rointi #joh­ta­mi­nen #vai­ku­tus­voima

Toni Hinkka, for­mu­lääri men­to­risti

Kun itse haluat kokea saman, rikas­taa elä­määsi ja samalla paran­taa tuot­ta­vuut­tasi kur­kista seu­raa­vat CxO Busi­ness Men­tor -kou­lu­tus­ten aloi­tus­päi­vät. Loput kolme päi­vää sovi­taan osal­lis­tu­jien aika­tau­lu­jen mukaan.

 

CxO Professional Oy
MENU