Certified Business Mentor -kurssi XII puolimatkassa

CxO Certified Business Mentor™ -kurssi XII puolimatkassa

Tii­vis ryhmä moder­nin joh­ta­mi­sen ja ammat­ti­men­to­roin­nin tai­toi­hin pereh­ty­viä kurs­si­lai­sia kokoon­tui toi­seen lähio­pe­tus­päi­vään Van­taan Tech­no­po­lik­seen. Kou­lu­tuk­sen puo­li­vä­liin men­nessä on ehditty käsi­tellä ihmis­kes­kei­sen ja yksi­löl­li­sen joh­ta­mi­sen perus­teita ja peri­aat­teita. Tavoit­teel­li­sen men­to­roin­nin toi­min­ta­tapa ja mene­tel­mät ovat myös olleet tar­kas­te­lussa. Osal­lis­tu­jien toi­min­nan perusta, itse­tun­te­mus, on jo lisään­ty­nyt hen­ki­lö­koh­tai­sia vies­tintä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­tyy­lejä (Exten­ded DISC) sekä hen­ki­lö­koh­taista vai­ku­tus­voi­maa (CxO Vai­ku­tus­voima) havain­nol­lis­ta­vien pro­fii­lien avulla.

Toi­nen lähio­pe­tus­päivä koet­tiin eri­tyi­sen mie­leen­pai­nu­vaksi, koska ryh­mään oli ehti­nyt raken­tua luot­ta­muk­sen ilma­piiri samalla kun ensim­mäi­set koke­muk­set väli­teh­tä­vinä suo­ri­te­tuista men­to­rointi-istun­noista oli­vat jaet­ta­vissa. Antoi­sat kes­kus­te­lut ja oival­lus­ten jaka­mi­nen mui­den osal­lis­tu­jien kanssa on kou­lu­tuk­sen arvioin­neissa arvos­tettu kor­kealle. Omien todel­lis­ten haas­tei­den rat­ko­mi­nen men­to­roin­ti­har­joit­te­lussa on aut­ta­nut ete­ne­mään sekä työ­teh­tä­vissä että kou­lu­tuk­sessa.

Verk­ko­pal­ve­lus­tamme löy­dät kat­ta­van kuvauk­sen  CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kou­lu­tuk­sen  sisäl­löstä ja hyö­dyistä.

 

Certified Business Mentor XII kurssi puolivälin ryhmäkuva - CxO Busi­ness Men­tor -kurssi XII ryh­mä­ku­vassa -

 

 

 

CxO Professional Oy
MENU