Tehokkuus ensin

Myl­ly­mäki käy läpi IT Foru­min työ­ryh­mä­työn yhtey­dessä kerät­tyjä koke­muk­sia ja hyviä käy­tän­töjä, jotka liit­ty­vät pal­ve­lu­yk­si­kön kehit­tä­mi­seen ja asia­kas­ar­von paran­ta­mi­seen.

CxO Professional Oy
MENU