Opi, miten sitoutumalla saat unelmasi todeksi

Keijo unel­moi todel­li­sesta syväl­li­sestä rak­kau­desta. Sel­lai­sesta, joka kes­täisi lop­pue­lä­män. Uuden ihmi­sen kanssa tutus­tu­mi­nen piti aina aloit­taa alusta. Ja niitä uusia Kei­jolla riitti. Se vain alkoi tun­tua pii­naa­van pin­nal­li­selta. Kysyin Kei­jolta, ”miksi hänen piti aina vaih­taa uuteen niin nopeasti?” ”No, kun ne kaikki tun­tu­vat niin pin­nal­li­silta”, Keijo selitti. ”Ehkä pitä­vät minua­kin aika pin­nal­li­sena, kun ei olla vielä ehditty todella tutus­tua – ei olla ehditty kokea, toi­miiko tämä todella”, hän sanoi ja alkoi oival­taa itse­kin. Sovimme Kei­jon kanssa, että seu­raa­vaan pitää sitou­tua vähin­tään kolme kuu­kautta ja sinä aikana ei saa edes vil­kuilla toi­sia.

Vaikuttamisen taidon salaisuudet — osa 2: Läsnäolo

Pai­kalla ja myös läsnä — opi het­kessä yksi vai­kut­ta­mi­sen tär­keim­mistä perus­pi­la­reista. Vai­kut­ta­mi­sen taito -vlo­gin toi­sessa osassa Toni Hinkka havain­nol­lis­taa läs­nä­olon voi­maa. Miksi se on tär­keää ja miten voit sitä ope­tella. Katso videon esi­mer­kit ja lähde mukaan paran­ta­maan omaa vai­kut­ta­mi­sen tai­toasi. Se kan­nat­taa.

CxO Professional Oy
MENU