Hetkyn Tietohallintokerho on nyt ICT Leaders

Hel­sin­gin tie­­to­­jenk­­sit­­tely-yhdis­­tys Hetky ry:n Tie­to­hal­lin­to­kerho on nyt ICT Lea­ders -ver­kosto. Asia ptet­tiin kes­ki­viik­kona 23.11.2011 jrjes­te­tyss vuo­si­ko­kouk­sessa. Ver­kos­ton puheen­joh­ta­jana jat­kaa Anne-Maritta Talas­lahti. Ver­kos­ton sntj uudis­tet­tiin ja joh­to­ryhm tyden­net­tiin kol­mella uudella jse­nell.

CxO:n myyntitiimiä vahvistettiin

CxO Men­tor Oy:n myyn­ti­voima on vah­vis­tu­nut muu­ta­man vii­mei­sen­vii­kon aikana, kun Senior Men­tor Sales Mana­ge­rit Timo Bjrklund, Ora Hanttu, Harri Jout­vuo ja Teppo Toi­vo­nen aloit­ti­vat tyt. Myyn­ti­ti­den lisksi he toi­mi­vat esi­mer­kiksi

Tietohallintojohtamisen koulutus vahvistuu Suomessa

Jyväs­ky­län Yli­opis­tossa käyn­nis­tyy syk­syllä 2010 kolme tie­to­hal­lin­to­joh­ta­mi­sen kou­lu­tus­oh­jel­maa. CxO Men­tor Oy:n Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­berg on osal­lis­tu­nut kaik­kien kol­men kou­lu­tus­oh­jel­man kehit­tä­mis­ryh­mään ja hän myös vetää ohjel­mia Jyväs­ky­län yli­opis­ton tut­ki­mus­joh­ta­jana. “Tie­to­hal­lin­to­joh­ta­mi­nen

Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu?

7.10.2010 Fin­lan­dia­ta­lolla Hel­sin­gissä Onnis­tu­nut ERP-pro­­jekti -tapah­tu­massa jul­kis­tet­ta­van kir­jan nimeksi on var­mis­tu­nut Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epä­on­nis­tuu? Tule­van kir­jan ISBN-tun­­nuk­­set ovat: sidot­tuna 978–952–92–7787–2 pdf-tie­­dos­­tona 978–952–92–7788–9 Reino Myl­ly­mäki

Ulkoistamisen vaihtoehdot esillä CxO Academyssä

Lea­ding Men­tor Reino Myl­ly­mäki puhui CxO Aca­de­myn tämän­ker­tai­sessa tilai­suu­dessa kes­ki­viik­kona 2.6.2010 ulkois­ta­mi­sen vaih­toeh­doista ja suden­kuo­pista. Reino Myl­ly­mäen mie­lestä ulkois­ta­mi­sen sijaan pitäisi puhua ali­han­kin­nasta, joka on oikeampi kään­nös englan­nin­kie­len ter­mille “out­sourcing”.

IT-säästöjen vaikutukset aiheena CxO Academyssä

Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­berg puhui jär­jes­tyk­ses­sään kol­man­nessa CxO Aca­de­myn aamu­ti­lai­suu­dessa kes­ki­viik­kona 19.5.2010 aiheesta “Mik­sei IT-kuluista sääs­tä­mi­nen tar­koita samaa kuin tehok­kuu­den ja tuot­ta­vuu­den lisää­mi­nen?” “Tut­ki­mus­ten valossa näyt­tää ilmei­seltä, että yri­tyk­set eivät

CxO Academy aloitti 21.4.2010!

CxO Aca­demy aloitti kes­ki­viik­kona 21.4.2010 CxO Men­tor Oy:n toi­mi­ti­loissa Avia­po­lik­sessa Lea­ding Men­tor Tomi Dahl­ber­gin luen­nolla aiheesta Miten hal­lita IT:n moni­muo­toi­suutta ja komplek­si­suutta?. Luen­non jäl­keen käy­tiin moni­puo­li­nen kes­kus­telu. Kuu­li­jat antoi­vat aloi­tus­luen­nolle

Uudet kotisivut avattu!

CxO Men­tor Oy valitsi koti­si­vu­jensa jul­kai­sua­lus­taksi Koti­si­vu­ko­neen. Koti­si­vut avat­tiin 2.2.2010 eli samana päi­vänä kuin yri­tys perus­tet­tiin. Lisä­tie­toja: Toni Hinkka, puh. 044 0913 575.

CxO Professional Oy
MENU