Leila Luukkainen ja Sami Partanen Keski-Karjalan karismaattisimmat

Lähes 400 kes­ki­kar­ja­laista osal­lis­tui Koti-Kar­­jala-leh­­den CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n avus­tuk­sella jär­jes­tä­mään Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­pien hen­ki­lö­jen valin­taan. 15 % äänistä tuli Poh­­jois-Kar­­ja­­lan maa­kun­nan ulko­puo­lelta. Keski-Kar­­ja­­lan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi äänes­tet­tiin lau­­laja-lau­­lun­­te­­kijä Leila Luuk­kai­nen ja mie­heksi

Marja-Leena Tikkasesta ja Reino Myllymäestä RMP Mastereita

Reiss Moti­va­tion Pro­file (RMP) kuu­luu CxO:n tar­joa­miin kes­kei­siin hen­ki­lö­pro­fi­loin­nin työ­ka­lui­hin. 16.9.2016 CxO:n kyky tar­jota RMP-pro­­fi­­loin­­ti­­pal­­ve­­luja monin­ker­tais­tui, kun kehi­tys­tun­nus­te­lija Marja-Leena Tik­ka­nen ja tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäki ser­ti­fioi­tiin RMP Mas­te­reiksi. Toni Hinkka

Yhdistysjohtamisen opas julkistettiin Gustavelundissa

Tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäen ja joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hin­kan yhteis­työssä Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rien kanssa kir­joit­tama kirja Yhdis­tys­joh­ta­mi­sen opas. Yhdis­tys ei ole yri­tys jul­kis­tet­tiin lau­an­taina 24.9.2016 klo 11 Kokous­ho­telli Gus­ta­ve­lun­dissa Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit ry:n alue­vaa­li­ko­kouk­sen

Pia Hirvonen ja Olli Ojamo ovat Pohjois-Satakunnan karismaattisimmat

Pia Hir­vo­nen ja Olli Ojamo Poh­jois-Sata­kun­nan karis­maat­ti­sim­mat Poh­­jois-Sata­­kun­­nan karis­maat­ti­sim­maksi nai­seksi valit­tiin Kan­kaan­pään Yrit­tä­jien puheen­joh­taja Pia Hir­vo­nen ja mie­heksi kalas­tus­tar­vik­keita val­mis­ta­man Eume­rin yrit­täjä Olli Ojamo. Kan­kaan­pään Seu­dun jär­jes­tä­mään äänes­tyk­seen osal­lis­tui 440

CxO Shop on avattu

CxO Pro­fes­sio­nal Oy on avan­nut verk­ko­kau­pan, jossa myy­dään joh­ta­mi­sen kir­jal­li­suutta, hen­ki­lö­koh­tai­sia ja tii­mi­pro­fii­leja sekä kurs­seja, joista tässä vai­heessa ovat myyn­nissä Karisma Mas­ter Class- ja Men­to­roiva Joh­taja -kurs­sit. Joi­ta­kin tuot­tei­tamme voi

CxO Professional Oy
MENU