Vaikutusvoimakoulutus 23.11.2017

Innostava vaikutusvoimakoulutus 23.11.

Inten­sii­vi­nen ja kes­kus­te­leva vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tus tuotti osal­lis­tu­jille ahaa-elä­myk­siä oman vai­ku­tus­voi­man ilme­ne­mi­sestä, sen vah­vuuk­sista ja kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sista. Vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tusta pidet­tiin roh­kai­se­vana ja innos­ta­vana, mikä todella moti­voi vai­kut­ta­vuu­den jat­ku­vaan havain­noin­tiin sekä har­joit­te­luun.

Mikä meitä, teitä ja heitä yhdistää?

  Joh­taja tai esi­mies haluatko joh­det­ta­viesi onnis­tu­van omissa teh­tä­vis­sään moti­voi­tu­neina ja yksi­löl­li­sesti joh­det­tuna? Kun saat joh­det­ta­vasi onnis­tu­maan, onnis­tut samalla itse­kin. Han­ke­joh­taja tai pro­jek­ti­pääl­likkö haluatko var­mis­taa tii­misi jäsen­ten onnis­tu­mi­sen omissa teh­tä­vis­sään,

CxO aloitti uuden webinaarisarjan

  CxO Pro­fes­sio­nal Oy aloitti uuden webi­naa­ri­sar­jan tänään. Ensim­mäi­nen webi­naa­rin esiin­tyjä oli tuot­ta­vuusak­ti­visti Reino Myl­ly­mäki, joka esiin­tyi otsi­kolla Onnistu kehi­tys­hank­keen val­mis­te­lussa! Vaikka kysy­myk­sessä oli uuden toi­min­ta­ta­van ja uuden väli­neen tes­taus,

Vuoden 2016 Nuori Johtaja on Miika Mäkitalo

Vuo­den Nuori Joh­taja jul­kis­tet­tiin maa­nan­taina 12.12.2016 Fin­lan­dia­ta­lolla jär­jes­te­tyssä tapah­tu­massa, jonka ava­si­vat Mer­vit, nimit­täin Suo­men Nuor­kaup­pa­ka­ma­rit ry:n kan­sal­li­nen joh­taja Mervi Vuo­ri­nen ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus ry:n apu­lais­joh­taja Mervi Kari­korpi. Vuo­den Nuo­ren Joh­ta­jan jul­kis­tusta

Kehityshankkeen valmistelun terveystarkastus -tutkimus päättyy 30.11.2016, vielä ehdit vaikuttaa!

  CxO Pro­fes­sio­nal Oy on tut­ki­nut kehi­tys­hank­kei­den onnis­tu­mista vuo­desta 2009 läh­tien ja tut­ki­mus­tu­los­ten perus­teella on jul­kaistu kaksi kir­jaa­kin. Käyn­nissä on tut­ki­mus, jossa kar­toi­te­taan suo­ma­lais­ten kehi­tys­hank­kei­den val­mis­te­lun tilaa. Ensim­mäi­siä väli­tu­lok­sia jul­kis­tet­tiin

Helsingin Ekonomit CxO:n vieraana

Tiis­taina Hel­sin­gin Eko­no­mit ry:n (HEKO) jäse­niä oli tupa täynnä Van­taalla. Saimme kuulla, että Karisma Pääl­li­köstä joh­ta­jaksi -tilai­suu­temme oli yhdis­tyk­sen his­to­rian nopeim­min lop­puun­myyty tilai­suus. 70 ilmoit­tau­tu­nutta 50 hen­gen tilai­suu­teen alle kah­dessa

CxO Professional Oy
MENU