Mitä on vaikutusvoima? Katso video

Mitä on vai­ku­tus­voima? Meillä kai­killa on sitä. Enem­män tai vähem­män. Monien mie­lestä luon­non­lah­jana. Hyvin harva ymmär­tää tai osaa kehit­tää omaansa. Vaikka se olisi todella hyö­dyl­listä. Katso ohei­nen puo­li­tois­ta­mi­nuut­ti­nen video. Mitä  mieltä olet?        

Neuvottelutaito

Vehon johtoryhmä kehitti yhteistoimintaansa vaikutusvoimaretriitissä

Päivä oli hyvin eri­lai­nen aikai­sem­piin joh­to­ryh­mämme kehit­tä­mis­päi­viin ver­rat­tuna. Ilman tätä joh­to­ryh­män kehit­tä­mis­päi­vää tam­mi­kuussa alku­vuo­temme olisi ollut pal­jon vai­keampi. Opimme löy­tä­mään toi­sis­tamme uusia hyviä puo­lia ja vah­vuuk­sia. Suuri haas­tava muu­tos saa­tiin pal­jon tur­val­li­sem­min kes­kus­tel­tua läpi.”

Johtoryhmän vaikutusvoimapäivästä sanottua — Juha Ruotsalainen

”Vehon joh­to­ryh­män vai­ku­tus­voi­ma­päivä CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n joh­dolla oli todella mukava ja käy­tän­nön­lä­hei­nen tapa käsi­tellä erit­täin tär­keää asiaa. Lähes­ty­mis­tapa aut­toi minua näke­mään ja myös tun­te­maan jo tie­tä­mäni asiat kuin uusina ja edel­leen erit­täin mie­len­kiin­toi­sina.”

CxO Professional Oy
MENU