Dino-johtajia uhkaa sukupuutto — Ilkka 31.3.2016

Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin joh­ta­juus­hau­to­mossa Kau­ha­joella poh­dit­tin, mil­lai­nen on hyvä pomo. Kau­ha­joenlla Suu­poh­jan Nuor­kaup­pa­ka­ma­rin ja SEKin jär­jes­tä­mässä joh­ta­juus­hau­to­mossa puhu­nut Hinkka sanoo tavan­neensa pro­sen­tu­aa­li­sesti enem­män hyviä nais­joh­ta­jia kuin mies­joh­ta­jia. Lue juttu koko­nai­suu­des­saan Ilkka 2016-03-31

Vuoden 2015 nuori johtaja palkintojenjakotilaisuus Tampereella

Vuoden Nuori Johtaja 2015 on Tiina Alahuhta-Kasko

Vuo­den nuori joh­taja 2015 on Tiina Alahuhta-Kasko.Tuomaristo perus­teli valin­taansa seu­raa­vasti:
Voit­taja sopii hyvin Vuo­den Nuori Joh­taja -kil­pai­lun kes­tä­vän joh­ta­juu­den valin­ta­kri­tee­rei­hin. Hän on osoit­ta­nut sitou­tu­mi­sensa yri­tyk­seensä ja ansain­nut paik­kansa. Pro­ses­sit ja toi­men­pi­teet tuke­vat kes­tä­vää kehi­tystä. Ne innos­ta­vat työn­te­ki­jöitä parem­piin suo­ri­tuk­siin ja lisää­vät siten tuot­ta­vuutta ja kan­nat­ta­vuutta. Tätä kautta sidos­ryh­mien luot­ta­mus ja toi­min­nan kes­tä­vyys edis­tyy.
Voit­taja on edel­lä­kä­vijä ja innos­tava ihmis­joh­taja. Hän osaa tun­nis­taa toi­min­nan haas­teet ja kil­pai­lu­te­ki­jät ja etsiä uusia lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia.
Tuo­ma­risto kiin­nitti eri­tyi­sesti huo­miota voit­ta­jan itsensä koros­ta­mat­to­muu­teen ja kohot­ta­mat­to­muu­teen. Voit­ta­jaa kuvaa­vat sanat lämpö, lähes­tyt­tä­vyys, inhi­mil­li­syys ja empaat­ti­suus. Hän ins­pi­roi­tuu toi­sista ihmi­sistä ja sal­lii myös epä­on­nis­tu­mi­set.

CxO Professional Oy
MENU