Neuvottele vaikuttavasti — Technopolis naapuritarjous

Vai­kut­tava neu­vot­te­lija ymmär­tää neu­vot­te­lu­pro­ses­sin ja neu­vot­te­li­joi­den eri­lai­set roo­lit, val­mis­tau­tuu neu­vot­te­luun etu­kä­teen, jotta osaa neu­vo­tella sopi­muk­sen, johon kum­pi­kin osa­puoli haluaa sitou­tua. Neu­vot­te­lu­va­kuut­ta­vuus on hänen salai­nen aseensa.

Neuvottele vaikuttavasti

Vai­kut­tava neu­vot­te­lija ymmär­tää neu­vot­te­lu­pro­ses­sin ja neu­vot­te­li­joi­den eri­lai­set roo­lit, val­mis­tau­tuu neu­vot­te­luun etu­kä­teen, jotta osaa neu­vo­tella sopi­muk­sen, johon kum­pi­kin osa­puoli haluaa sitou­tua. Neu­vot­te­lu­va­kuut­ta­vuus on hänen salai­nen aseensa.

Vaikuttamisen taito -pelisessio

Vai­kut­ta­mi­sen taito -peli­ses­sio oival­lut­taa ja ins­pi­roi Vai­kut­ta­mi­sen taito -peli­ses­sio (3 h) päh­ki­nän­kuo­ressa 4 – 50 osal­lis­tu­jaa 30– 45 minuu­tin alus­tus (miksi vai­kut­ta­mi­sen taito on tär­keä, mihin se perus­tuu ja mitä se on) CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lien purku Peli­kier­rok­sia pöy­tä­kun­nit­tain ja kon­kreet­ti­nen palaute Vai­kut­ta­mi­sen taito verkko-oppi­­mi­­sym­­pä­­ristö käyt­töön 3 kuu­kau­deksi Mitä peli­ses­siossa tapah­tuu? Kuvit­tele, että kym­me­net (jopa toi­sil­leen

CxO vaikutusvoima vaikuttaa ja vakuuttaa

Johtoryhmän Vaikutusvoimapäivä sivu

CxO Joh­to­ryh­män Vai­ku­tus­voi­ma­päivä™ Haluatko kas­vat­taa joh­to­ryh­mäsi luot­ta­musta, dia­lo­gia ja sitou­tu­mista — haluatko syven­tää kes­kus­te­lua ja saada kaik­kien kyvyt täy­teen käyt­töön? Poik­keuk­sel­li­nen kou­lu­tuk­semme vah­vis­taa joh­to­ryh­määnne yksi­löinä ja jouk­ku­eena   Joh­to­ryhmä, joka tun­tuu omalta jouk­ku­eelta. Luo­tamme täy­sillä toi­siimme ja kaik­kien työs­ken­te­lyyn yhtei­sen hyväksi. Kopit­te­lemme ideoita ja suun­ni­tel­mia innolla. Väit­te­lemme, olemme eri mieltä. Uskal­lamme sanoa ääneen, mikä mieltä

CxO vaikutusvoima vaikuttaa ja vakuuttaa

Johtoryhmän vaikutusvoimapäivä

Huip­pu­joh­to­ryhmä on pal­jon enem­män kuin osiensa summa Haluatko kas­vat­taa joh­to­ryh­mäsi luot­ta­musta, dia­lo­gia ja sitou­tu­mista — haluatko syven­tää kes­kus­te­lua ja saada kaik­kien kyvyt täy­teen käyt­töön? Poik­keuk­sel­li­nen kou­lu­tuk­semme vah­vis­taa joh­to­ryh­määnne yksi­löinä ja jouk­ku­eena Joh­to­ryhmä, joka tun­tuu omalta jouk­ku­eelta. Luo­tamme täy­sillä toi­siimme ja kaik­kien työs­ken­te­lyyn yhtei­sen hyväksi. Kopit­te­lemme ideoita ja suun­ni­tel­mia innolla. Väit­te­lemme, olemme eri mieltä. Uskal­lamme sanoa

Mitä on vaikutusvoima? Katso video

Mitä on vai­ku­tus­voima? Meillä kai­killa on sitä. Enem­män tai vähem­män. Monien mie­lestä luon­non­lah­jana. Hyvin harva ymmär­tää tai osaa kehit­tää omaansa. Vaikka se olisi todella hyö­dyl­listä. Katso ohei­nen puo­li­tois­ta­mi­nuut­ti­nen video. Mitä  mieltä olet?        

Certified Business Mentor-koulutus featured image

CxO Certified Business Mentor™ -koulutus

Johda tii­misi uudis­ta­vaksi ja tuot­ta­vaksi Miten joh­taen luot vah­vuuk­sia hyö­dyn­tä­vän kult­tuu­rin… ja posi­tii­vi­sen kier­teen kohti itseoh­jau­tu­vaa sekä moti­voi­tu­nutta ja sitou­tu­nutta työyh­tei­söä? Vas­tauk­sia saat tutus­tu­malla moder­nin ihmis­kes­kei­sen joh­ta­mi­sen peri­aat­tei­siin ja mene­tel­miin ”Kunpa oli­sin tien­nyt kai­ken tämän jo aiem­min!” Koke­nut joh­taja oli toi­mi­nut haas­ta­vissa tilan­teissa sekä sanee­ra­ten että kehit­täen. Ker­to­mansa mukaan hän oli ”jo kai­ken koke­nut kettu”.

Miksi sinun kannattaa kiinnostua vaikutusvoimastasi?

Tie­dät miltä tun­tuu, kun vai­kut­tava hen­kilö astuu huo­nee­seen. Häntä kuun­nel­laan. Muut pysäh­ty­vät poh­ti­maan hänen aja­tuk­si­aan ja pyr­ki­vät löy­tä­mään hänen ideoi­densa par­haat puo­let tukien niitä. Läs­nä­oli­jat innos­tu­vat hänen esit­tä­mis­tään asioista, jotka läh­te­vät ete­ne­mään. Tämä vai­ku­tus­voi­mai­nen voit olla sinä. Tii­misi innos­tuu, esi­mie­hesi kiin­nos­tuu, joh­to­ryhmä vakuut­tuu.

CxO Professional Oy
MENU