Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu?

Kirja perus­tuu kym­me­nien epä­on­nis­tu­nei­den tai vaka­viin vai­keuk­siin jou­tu­nei­den tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tien ana­lyy­siin, lukui­siin haas­tat­te­lui­hin sekä kir­joit­ta­jien oma­koh­tai­siin koke­muk­siin. Kirja aut­taa luki­jaa löy­tä­mään tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jek­tinsa hei­kot koh­dat: suden­kuo­pat, jotka saat­tai­si­vat tuhota pro­jek­tin – ja antaa sie­me­niä onnis­tu­mista var­ten. Kir­jan tie­dot: ISBN 978–952–92–7787–2 Jul­kis­tettu 7.10.2010 Koko A5 (148 mm x 210 mm) Lii­ma­si­dottu, peh­meät kan­net Sivu­määrä 286 Paino noin 370

Onnistunut tietojärjestelmäprojekti osa 1 — Neuvoja tietojärjestelmää hankkivalle

Kirja on jat­koa Miksi tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti epä­on­nis­tuu? -kir­jalle. Kirja perus­tuu CxO:n men­to­rien vuo­sien koke­muk­siin ja antaa tie­to­jär­jes­tel­mää hank­ki­valle kul­lan arvoi­sia neu­voja sekä kehi­tys­hank­keen läh­tö­koh­tien, oman toi­min­nan että toi­mit­ta­jan hal­lin­nan näkö­kul­masta tavoit­teena onnis­tu­nut tie­to­jär­jes­tel­mä­pro­jekti. Juha Haa­taja jul­kaisi kir­jasta arvos­te­lun Valo­­polku-blo­­gis­­saan. Kir­jan tie­dot: ISBN 978–952‑7044–08–7 Jul­kis­tettu 13.10.2011 Koko A5 (148 mm x 210 mm) Lii­ma­si­dottu, peh­meät kan­net Sivu­määrä

Yhdistysjohtamisen opas — Yhdistys ei ole yritys

Suomi on liki 140 000 yhdis­tyk­sel­lään yhdis­tys­toi­min­nan luvattu maa. Ns. kol­man­nen sek­to­rin osuus brut­to­kan­san­tuot­teesta on eri arvioi­den mukaan 3–7 %, joten yhdis­tys­toi­min­nan kan­san­ta­lou­del­li­nen mer­ki­tys on suuri. Moni suo­ma­lai­nen pää­see tai jou­tuu mukaan yhdis­tys­toi­min­taan aikui­siällä esi­mer­kiksi omien tai las­tensa har­ras­tus­ten seu­rauk­sena. Heillä on siten vuo­sien koke­mus yri­tys­toi­min­nasta. Mutta yhdis­tys ei ole yri­tys. Kirja lähes­tyy yhdis­tys­joh­ta­mista tästä

Joulupukin johtamispaja

Jou­lu­pukki on yksi kaik­kien aiko­jen arvos­te­tuim­pia joh­ta­jiamme. Vaan täy­del­li­nen ei ole hän­kään. Pukki on teh­nyt pit­kän uransa aikana pal­jon kar­meita joh­ta­mis­mo­kia. Hän on  monesti aja­nut Pukin­pa­jan lähelle peri­ka­toa. Vir­heistä on kui­ten­kin opittu – siinä on uudis­tu­mi­sen ja pit­kän menes­ty­mi­sen salai­suus. Tont­tu­joukko on ihmis­kunta pie­nois­koossa. Jou­kosta löy­ty­vät kaikki ark­ki­tyy­pit, joita joh­ta­jat koh­taa­vat hyvässä ja pahassa.  Pukki

Selviydy narsistista — opas kiusaajasta vapautumiseen

Nar­sismi on sai­raus. Kiusaa­mi­nen on rikos sekä sinua ja orga­ni­saa­tio­tasi että ihmis- ja yhteis­kun­taa vas­taan. Tun­tuuko sinusta nar­sis­tin sadis­min uhrina, että voit vain paeta? Esi­mies, tun­tuuko sinusta, että sinulla ei ole kei­noja suo­jella joh­det­ta­viasi nar­sis­tilta? Hen­ki­lös­tö­hal­lin­non edus­taja, kyke­netkö tuke­maan joh­toanne tais­te­lussa ilma­pii­rinne ja tuot­ta­vuu­tenne rapaut­ta­jaa vas­taan? Annat­teko pahan voit­taa? Joh­taja, joka ei halua tai kykene

Karisma — 30 keinoa parantaa henkilökohtaista vakuuttavuutta

Mistä joi­den­kin ihmis­ten keräämä huo­mio ja ihailu ovat kotoi­sin? Miksi toi­set ihmi­set ovat karis­maat­ti­sia, toi­set eivät? Syn­ty­vätkö ihmi­set karis­maat­ti­siksi vai voiko karis­maa kehit­tää? Jot­kut ehkä syn­ty­vät karis­maat­ti­sem­miksi kuin toi­set. Mei­dän kaik­kein mui­den onneksi karis­maa voi kehit­tää var­sin hel­pos­ti­kin ja sitä var­ten tämä kirja on tehty. Karis­ma­kirja antaa neu­voja hyö­dyl­lis­ten tari­noi­den ja käy­tän­nöl­lis­ten har­joi­tus­ten kautta. Se

Paras neuvoni johtamiseen ikinä

Kirja perus­tuu CxO:n men­to­rei­den sadoilta kon­tak­teil­taan kerää­miin neu­voi­hin. Kukin neuvo on ollut ker­to­jansa paras neuvo sillä het­kellä, kun hän on sen meille ker­to­nut. Olemme saa­neet neu­voja huip­pu­joh­ta­jilta ja sel­lai­siksi kas­va­vilta, men­to­reilta, coac­heilta, kon­sul­teilta, vai­kut­ta­jilta, kir­jai­li­joilta, his­to­rian merk­ki­hen­ki­löiltä … ja myös joh­det­ta­vilta! Kaik­ki­aan noin 300 kerä­tyn neu­von jou­kosta on nos­tettu esiin ne kaik­kein tär­keim­mät, jotka neljä

CxO Professional Oy
MENU