Erilaisuuden hyödyntäminen neutraalisti

Hyödynnättekö erilaisuutta – ihan oikeasti?

Eri­lai­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen ei onnistu ilman ymmär­rystä Joi­den­kin kanssa yhteis­työ sujuu kuin tanssi jo ensi koh­taa­mista läh­tien, ja joi­den­kui­den kanssa yhteistä säveltä ei tunnu löy­ty­vän lain­kaan.  Yhteys saman­kin ihmi­sen kanssa toi­mii välillä moit­teet­to­masti, välillä pät­kii. Vii­meksi tällä vii­kolla huo­ma­sin, kuinka ärsyyn­nyin kol­le­gani tavasta innos­tua uusista asioista ennen kuin aikai­sem­pia­kaan on ehditty saada kun­nolla tulille, val­mis­tu­mi­sesta puhu­mat­ta­kaan. Vaikka eri­lai­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen ei tapahdu het­kessä, sitä koh­den voi ja kan­nat­taa edetä pyr­ki­mällä ymmär­tä­mään, jopa arvos­ta­maan sitä. Har­voilla, joh­ta­jil­la­kaan, on mah­dol­li­suus valita vain halua­man­sa­lai­sia, saman­lai­sia ihmi­siä ympä­ril­leen. Eikä se sitä paitsi olisi vii­sas­ta­kaan. Itse­tun­te­muk­sesta mui­den

CxO Professional Oy
MENU