Neuvottele vaikuttavasti

Oletko valmistautumassa vuosisopimusneuvotteluihin ?

Oletko val­mis­tau­tu­massa vuo­si­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin? Läh­detkö neu­vot­te­le­maan pala palalta vai tuotko kaikki osat ker­ralla neu­vot­te­lu­pöy­tään ja pyr­kit opti­moi­maan kum­man­kin osa­puo­len kan­nalta par­haan mah­dol­li­sen rat­kai­sun, johon kum­pi­kin osa­puoli voi sitou­tua? Miltä tun­tuisi saa­vut­taa neu­vot­te­lu­tu­los, joka on parempi kuin kum­pi­kaan osa­puoli osasi odot­taa?

cxo certified business mentor kurssi xii

Jokainen ansaitsee mentorin kehittyäkseen työssä ja kasvaakseen ihmisenä

Men­tori aut­taa sekä työ­elä­män kysy­myk­sissä että inhi­mil­li­sen kas­vun mah­dol­lis­ta­jana. Läh­tö­koh­tana on toi­sen ihmi­sen arvos­ta­mi­nen, aktii­vi­nen kuun­te­le­mi­nen sekä halu aut­taa ja jakaa omaa ainut­laa­tuista koke­musta ja osaa­mista. Kun sii­hen vielä yhdis­tää hyväksi havai­tut käy­tän­nöt ja toi­min­ta­ta­vat – ammat­ti­mai­sen men­to­roin­nin tai­don – niin täl­lai­sia men­to­roin­ti­tai­toi­sia, ihmis­kes­kei­sen onnis­tut­ta­van joh­ta­mis­fi­lo­so­fian sisäis­tä­neitä ihmi­siä me kut­summe men­to­roi­viksi joh­ta­jiksi.

Neuvottelutaito on osa johtamiskykyä

Neu­vot­te­lut ovat olen­nai­nen osa joh­ta­jien ja esi­mies­ten työtä. Näin ollen hyvät neu­vot­te­lu­tai­dot ovat myös oleel­li­nen osa joh­ta­jien tar­peel­lista työ­ka­lu­pak­kia. Mutta kehit­tä­vätkö joh­ta­jat neu­vot­te­lu­tai­to­jaan?

Vaikuttava neuvottelija

Neuvottelutaidot – niillä on väliä

Kou­lu­tan neu­vot­te­lu­tai­toja. Kes­kus­te­len myös aiheesta tapaa­mieni ihmis­ten kanssa. Kes­kus­te­luissa minulle syn­tyy usein vai­ku­telma, ettei kes­kus­te­lu­kump­pa­nil­lani ole sel­keää käsi­tystä mistä hyvissä neu­vot­te­lu­tai­doissa oikein on kysy­mys. Mah­dol­li­nen kehi­tys­tarve saa­te­taan myön­tää, mutta asia jää sii­hen. Hyvät neu­vot­te­lu­tai­dot ovat kui­ten­kin todella arvo­kasta osaa­mista.

Unohtumaton matka liikuttaa huomennakin

Tiuk­kaa asiaa. Syväl­listä itse­tut­kis­ke­lua. Suu­ria tun­teita. Pysyvä jälki, joka kan­taa pit­källe. CxO:n Men­to­roiva Joh­taja -kurssi oli monessa mie­lessä kään­teen­te­kevä oman joh­ta­juu­teni kehi­tys­po­lulla. Joh­ta­juu­den nime­no­maan laa­jasti käsi­tet­tynä, ei pel­käs­tään työ­roo­lina.”

CxO Professional Oy
MENU