Miksi luotettavuutesi voidaan kyseenalaistaa? Osa 3

Olet kes­ki­mää­rin luo­tet­ta­vampi kuin kukaan muu. Aina­kin omasta mie­les­täsi. Mui­den luo­tet­ta­vuu­dessa olisi toi­saalta pal­jon­kin paran­ta­mi­sen varaa. Näin koet. Mitä, jos muut ajat­te­le­vat­kin samalla tavalla itses­tään eivätkä pidä­kään juuri sinua luo­tet­ta­vuu­den peri­ku­vana?

Olen otsi­kon tii­moilta kir­joit­ta­nut jo kaksi blo­gia (osa 1 ja osa 2), joissa olen esit­tä­nyt seit­se­män hypo­tee­sia luo­tet­ta­vuus­ra­joit­tu­nei­suu­delle. Tässä tulee viisi lisää. Näin on lupaa­mani tusina koossa.

Ilmaus vs. käsitys

Sanat­han ovat ihmis­ten väli­siä sopi­muk­sia siitä, miten jotain asiaa kuva­taan. Ei liene har­vi­naista, että ymmär­rämme sanoja hie­man, jopa täy­sin, eri tavalla. Mitä vähem­män toista tun­nemme, sitä hel­pom­min vää­ri­nym­mär­ryk­siä tapah­tuu. Hyvin tun­te­vien­kin välillä olisi sana­kir­jasta jos­kus hyö­tyä. Vielä parempi, jos käy­tet­täi­siin samaa sana­kir­jaa.

Tämä suo­ras­taa huu­to­pyy­tää esi­merk­kiä. No, jokai­nen lie­nee sii­von­nut jos­kus. Mitä sinulle tar­koit­taa pyyntö: ”sii­voa huo­neesi”?

Minulle se mer­kit­see sitä, että tava­rat ovat siis­tissä jär­jes­tyk­sessä. Vai­mol­leni se mer­kit­see sitä, että pölyt on imu­roitu ja pyy­hitty myös sän­gyn alta. Meni muu­tama vuosi ymmär­tää tämä ero.

Neuvo vielä. Jos hie­man­kin epäi­let, että ymmär­rätte käsit­teet eri lailla, puhu­kaa niistä avoi­mesti toista tuo­mit­se­matta.

Teko vs. tieto

Val­mis asia voi tun­tua toi­selta täy­sin teke­mättä, jos hän ei tiedä, että se on tehty.

Viet auton huol­toon. Odo­tat päi­vän, toi­sen­kin. Ei kuulu mitään. Soi­tat ja kysyt, koska mah­taa val­mis­tua. Joo, val­mis­tui jo kaksi päi­vää sit­ten. Luo­tet­ta­vuus — joopa joo.

Kun val­mis­tu­mis­tie­dot­ta­mi­nen on kun­nossa, voi siir­tyä vai­keam­malle tasolle, joka on edis­ty­mis­tie­dot­ta­mi­nen.

Kohta-aika vs. hetiaika

Ääri­ta­pauk­sia ovat he, jotka teke­vät vasta viime het­kellä ja toi­saalta he, jotka aloit­ta­vat aina heti. Heti­toi­mi­joista voi usein tun­tua pet­tu­ruu­delta vii­me­tip­pai­li­jan toi­min­ta­tapa, vaikka lupaus muu­ten oli­si­kin täy­sin pidetty.

”Leik­kaatko nur­mi­kon?” puo­liso pyy­tää. ”Joo”, vas­taat. Tun­nin päästä toi­nen tule rai­vois­saan syyt­tä­mään sinua pet­tu­riksi, kun makaat vielä soh­valla. Olit aja­tel­lut hoi­taa hom­man illem­malla.

Vetäisy vs. viilaus

Vaikka käsi­tys val­miin teh­tä­vän koko­nai­suu­desta olisi sama, voi laa­tu­kä­si­tys erota pal­jon­kin. Kol­le­gani Arin kanssa kek­sitty esi­merkki kir­joit­ta­mi­sesta. Toi­nen voi luo­vut­taa teks­tin eteen­päin kom­men­toi­ta­vaksi vasta, kun siinä ei var­masti ole enää yhtään pilk­ku­vir­hettä. Toi­nen taas siinä vai­heessa, kun on hah­mo­tel­lut lauseen sinne, toi­sen tänne.

On täy­sin eri asia se, miten teks­tiä lopulta tuot­taa – toi­nen voi kir­joit­taa heti val­mista, toi­sen edi­toi­dessa moneen ker­taan.

Lähetetty vs. perillä

Lupa­sin ker­ran toi­mit­taa eräälle hen­ki­lölle lin­kin Vai­ku­tus­voi­ma­pro­fii­liin. Muu­ta­man vii­kon päästä ihmet­te­lin, mik­sei hän ollut rea­goi­nut vies­tiini. Hän taas oli pahan­tuu­li­nen minulle siitä, etten ollut lähet­tä­nyt lupaa­maani. Tar­kis­timme säh­kö­pos­timme. Minulta oli läh­te­nyt, ei vir­heil­moi­tusta. Hänelle ei ollut tul­lut perille. Lopulta tämän asiak­kaan tie­to­hal­linto löysi vies­tin pal­ve­li­men palo­muu­rista.

Var­mista siis, aina­kin tär­keim­missä vies­teissä, että viesti on var­masi men­nyt perille. Ymmär­tä­mi­sen var­mis­ta­mi­nen on sit­ten seu­raa­van tason ongelma.

- — - — - — -

Tässä luo­tet­ta­vuus -blo­gi­sar­jan kaik­ki­aan kak­si­toista hypo­tee­siä. Lisää­kin var­maan löy­tyisi, jos oikein aja­tuk­sia kai­vaisi.

Näissä kai­kissa oli ole­tuk­sena se, että ”pet­tu­ruus” on taha­tonta. On täy­sin oma lukunsa se, että on myös ihmi­siä, jotka lupaa­vat ilman aiko­mus­ta­kaan pitää. No, oma­tun­to­ra­joit­tei­set totuu­den­kier­tä­jät ovat sit­ten ihan oman blo­gi­sar­jansa aihe.

Luo­tet­ta­vaa lop­pu­vuotta!

 


 

Tee itsesi ymmär­re­tyksi.  CxO vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tuk­sessa opit tun­nis­ta­maan vakuut­ta­mi­sen ja vai­kut­ta­mi­sen teki­jät ja saat oman CxO vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lin kehi­ty­mi­sesi poh­jaksi. Ymmär­ryk­sen ohella saat itsel­lesi har­joit­teita joi­den avulla vakuut­ta­vuu­tesi kas­vaa var­muu­della. Samalla luo­tet­ta­vuus.

 

 

 

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

CxO Professional Oy
MENU