Miksi luotettavuutesi voidaan kyseenalaistaa? Osa 2/3

Luo­tet­ta­vuus on tär­keä arvo. Useim­mat meistä pitä­vät itse­ään hyvin luo­tet­ta­vina. Silti ympä­ristö voi kokea mei­dät toi­sin. Mistä tämä ris­ti­riita joh­tuu?

Aloi­tin ennen jou­lua aiheesta blo­gin. Huo­ma­sin sitä kir­joit­taes­sani, että syitä on lukui­sia, syn­tyi­kin blo­git­ri­lo­gia. Tässä siis osa kaksi sisäl­täen neljä uutta näkö­kul­maa ris­tik­käi­siin tul­kin­toi­hin.

Muistaminen” vs. muistaminen ajoissa

Var­maan ylei­sim­piä syitä lupauk­sen pet­tä­mi­seen on yksi­ker­tai­sesti unoh­ta­mi­nen. Het­kel­li­nen unoh­ta­mi­nen on sel­laista, joka palau­tuu mie­leen – usein liian myö­hään. Syvä­unoh­ta­mi­nen on laa­tu­aan vaka­vam­paa – sitä ei voi oikein huo­mata, kun siitä ei ole ensim­mäis­tä­kään muis­ti­jäl­keä.

Olen huo­man­nut myös iän vai­kut­ta­van muis­ta­mi­seen, ikävä kyllä nega­tii­vi­sesti. Toki ikää­kin hai­tal­li­sem­paa lie­nee se, että koko ajan on enem­män muis­tet­ta­via yksit­täi­siä asioita ja häi­riöi­den mää­rä­kin on kas­vussa.

Jos olet tör­män­nyt unoh­te­lun lisään­ty­mi­seen omalta osal­tasi, on aika miet­tiä toi­min­ta­ta­po­jasi. Rakenna siis itsel­lesi sys­teemi, millä tavalla kir­jaat lupauk­sesi muis­tiin. Vielä kun muis­taisi mihin mitä­kin tuli kir­joi­tet­tua.

Minä ensin vs. kuka ensin

Lie­nee hir­veän yleistä, että jokai­nen prio­ri­soi teke­mi­si­ään omista läh­tö­koh­dis­taan. Var­sin­kin, kun on pal­jon, jopa lii­kaa teke­mistä, vali­taan teh­tä­väksi ne itselle tär­keim­mät tai muka­vim­mat. Sil­loin hel­posti sivuu­te­taan muille anne­tut lupauk­set.

Vaan luo­tet­ta­vuu­den näkö­kul­masta ne muille luva­tut pitäi­si­vät olla tär­keim­piä. Toi­nen­han voi oikeasti luot­taa saa­vansa sinulta lupaa­masi ja pet­ty­mys voi olla mel­koi­nen, mikäli prio­ri­soit (pahim­mil­laan toi­selle ker­to­matta) hänen tar­peensa pinon poh­jalle. Älä kos­kaan, mil­loin­kaan, sano toi­selle, että jou­duit prio­ri­soi­maan ja siksi jätit hänelle lupaa­masi teke­mättä. Samalla ker­rot toi­selle päin naa­maa, ettet häntä arvosta.

Kulttuuri vs. kulttuuri

Välillä saat­taa yllät­tää se, kuinka isot kas­va­tuse­rot voi­vat olla jopa naa­pu­rin kanssa puhu­mat­ta­kaan toi­sesta maa­kun­nasta ole­vien kes­ken, saati ihan eri­maa­lais­ten. Ote­taan esi­merkki: Lähes 20 vuotta sit­ten poh­jan­maa­lai­nen anop­pini sanoi minulle, var­si­nais­suo­ma­lai­selle vävylle, ettei hänelle olisi noita kuk­kia tar­vin­nut tuoda. En ole sit­tem­min vie­nyt, kun näin toi­vot­tiin. Viime aikoina olen saa­nut kui­ten­kin ymmär­tää, että kielto ei ollut kon­kreet­ti­nen, vaan liit­tyy joten­kin kysei­seen kult­tuu­riin. Ehkä kokei­len kepillä jäätä seu­raa­valla käyn­nillä.

Neu­von­kin hie­man epä­sel­vässä tai oudossa tilan­teessa kysy­mään suo­raan, mitä toi­sen sanoma oikeasti tar­koit­taa. Jos ei koh­teelta suo­raan keh­taa, niin voi kysyä jol­ta­kulta hen­ki­lön parem­min tun­te­valta.

Yksi tarjoilija vs. monta kokkia

Jos­kus tulee luvat­tua täy­destä sydä­mes­tään, mutta kun teke­mi­seen osal­lis­tuu joku muu­kin, voi tulla vai­keuk­sia eteen. Vapaa-ajan esi­merkki: Lupaat, että tulette kylään klo 17. Vielä vart­tia yli puo­li­sosi arpoo kotona sopi­vaa vaa­te­ker­taa. Työ­esi­merkki: Lupaat osal­lis­tua tapaa­mi­seen. Sit­ten esi­mie­hesi käs­kee sinut toi­saalle alku­pe­räi­sestä lupauk­ses­tasi piit­taa­matta.

Mikä neu­voksi? Mikäli tie­dät täm­möis­ten tilan­tei­den toden­nä­köi­syy­den var­sin suu­reksi, kerro luva­tes­sasi mah­dol­li­sesta sinusta riip­pu­mat­to­masta häi­riöstä. Mikäli täl­lai­set ovat ani­har­voin tapah­tu­via poik­keuk­sia, pahoit­tele syvästi ja selitä syy, mikäli sen voit tehdä lojaa­li­suus­vel­voi­tet­tasi rik­ko­matta.

Seit­se­män seli­tystä kasassa, viisi vielä tulossa lähi­päi­vinä.

Pysy CxO:n luo­tet­ta­vuus­ka­na­valla.

 


 

Tee itsesi ymmär­re­tyksi.  CxO vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tuk­sessa opit tun­nis­ta­maan vakuut­ta­mi­sen ja vai­kut­ta­mi­sen teki­jät ja saat oman CxO vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lin kehi­ty­mi­sesi poh­jaksi. Ymmär­ryk­sen ohella saat itsel­lesi har­joit­teita joi­den avulla vakuut­ta­vuu­tesi kas­vaa var­muu­della.

 

 

Johtamisaktivisti, Formulääri Mentoristi ja CxO Professional Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja. Johtamistietokirjailija, -kolumnisti ja -blogisti useissa lehdissä. Osaamisen ydintä Vaikutusvoima (henkilökohtainen vakuuttavuus, karisma), ammattimainen mentorointi ja siihen liittyvien taitojen kouluttaminen, muutosjohtaminen (humaani motivaationäkökulma) sekä vaikeiden henkisen väkivaltapausten ratkaisu työyhteisöissä.

Elämäntehtävänä suomalaisen johtamisen parantaminen.

CxO Professional Oy
MENU