Turha smalltalk

  Olin äsket­täin puhu­massa myyn­nin opis­ke­li­joille hen­ki­lö­koh­tai­sesta vai­ku­tus­voi­masta. Kos­ke­tin siinä yhtey­dessä lyhyesti small­tal­kia. Ker­roin että on sel­laista kuin turha small­talk. Minusta tun­tuu, että asia jäi poh­di­tut­ta­maan. En ehkä teh­nyt näke­mys­täni

Sankaritarinajohtaja rakastaa omia tarinoitaan. Sankarikuuntelijajohtajaa etsitään!

Sankaritarinajohtaja

Tulet intoa puh­kuen esi­mie­hesi luo. Haluat ker­toa onnis­tu­mi­ses­tasi kai­ken ja kai­kille. Parin lauseen jäl­keen pomosi ottaa puheen­vuo­ron ja ker­too oman tari­nansa siitä, miten hän onnis­tui vas­taa­vassa tilan­teessa vielä sinua­kin hie­nom­min.

CxO Professional Oy
MENU