Jäämiehen karisman koostumus

Jäämiehen karisman koostumus. Voitko sinä omaksua Kimin vaikutusvoiman?

  Jää­mie­hen karis­man koos­tu­mus Miksi Kimi Räik­kö­nen on niin suo­sittu? Nopeu­den ja mil­joo­nien lisäksi, mitkä sei­kat Jää­mie­hen per­soo­nassa selit­tä­vät ihai­lun? Onko Kimissä karis­maa? Kehi­tän ja kou­lu­tan työk­seni vuo­ro­vai­ku­tusam­mat­ti­lais­ten kuten vai­kut­ta­jien, joh­ta­jien ja myy­jien vai­kut­ta­mi­sen tai­toja. Vakuut­ta­vuus on perim­mil­tään luot­ta­muk­sen ja yhtey­den raken­ta­mista toi­seen ihmi­seen. Siinä on useita lai­na­lai­suuk­sia, jotka toi­mi­vat kaik­kialla maa­il­massa kaik­kien ihmis­ten välillä taus­tasta riip­pu­matta. Sopiiko Kimi tähän muot­tiin? On monia seik­koja, jotka voi­si­vat puhua Kimin karis­maat­ti­suutta vas­taan. Vaan tar­kem­min tut­kis­kel­len ne saat­ta­vat­kin olla hänen vai­ku­tus­voi­maansa lisää­viä, kun ymmär­tää sen maa­il­man, jossa niitä tar­kas­te­lee. Poi­min tähän pals­ta­ti­lan sal­li­mat

CxO Certified Business Mentor -kurssi XI osallistujat ja kouluttajat

CxO Certified Business Mentor -kurssi XI hymyssä suin

Alku­ke­sästä aloit­ta­nut CxO Cer­ti­fied Busi­ness Men­tor -kurssi XI sai diplo­mit kou­raansa 27.9.2017. Takana on neljä inte­rak­tii­vista lähi­päi­vää, neljä hen­ki­lö­pro­fi­loin­tia, kolme men­to­roin­tia, kolme ker­taa akto­rina toi­mi­mista (=se iha­nuus, kun saa kou­lu­tuk­sessa huip­pu­men­to­rin kanssa rat­koa omia todel­li­sia haas­tei­taan!) ja vii­mei­sen päi­vän lop­pu­koe. Mukaan mah­tuu luke­mat­to­mia luot­ta­muk­sel­li­sia kes­kus­te­luja, toi­silta oppi­mista ja jaka­mista, kou­lut­ta­jien haas­ta­mista ja joi­ta­kin kyy­ne­liä­kin. Koolla oli suur­ten tun­tei­den sävyt­tämä ja inhi­mil­li­syyttä pai­not­tava huip­pu­po­rukka. Kii­tos Viivi Lehto, Jarkko Ambrusin, Tapani Rii­hi­järvi ja Ari Sil­jan­der sekä kou­lut­ta­ja­kol­le­gani Marja-Leena Tik­ka­nen. On hie­noa saada kurssi kun­nialla pää­tök­seen, mutta samalla hai­keus val­taa mie­len. Onni ja

Erilaisuuden hyödyntäminen neutraalisti

Hyödynnättekö erilaisuutta – ihan oikeasti?

Eri­lai­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen ei onnistu ilman ymmär­rystä Joi­den­kin kanssa yhteis­työ sujuu kuin tanssi jo ensi koh­taa­mista läh­tien, ja joi­den­kui­den kanssa yhteistä säveltä ei tunnu löy­ty­vän lain­kaan.  Yhteys saman­kin ihmi­sen kanssa toi­mii välillä moit­teet­to­masti, välillä pät­kii. Vii­meksi tällä vii­kolla huo­ma­sin, kuinka ärsyyn­nyin kol­le­gani tavasta innos­tua uusista asioista ennen kuin aikai­sem­pia­kaan on ehditty saada kun­nolla tulille, val­mis­tu­mi­sesta puhu­mat­ta­kaan. Vaikka eri­lai­suu­den hyö­dyn­tä­mi­nen ei tapahdu het­kessä, sitä koh­den voi ja kan­nat­taa edetä pyr­ki­mällä ymmär­tä­mään, jopa arvos­ta­maan sitä. Har­voilla, joh­ta­jil­la­kaan, on mah­dol­li­suus valita vain halua­man­sa­lai­sia, saman­lai­sia ihmi­siä ympä­ril­leen. Eikä se sitä paitsi olisi vii­sas­ta­kaan. Itse­tun­te­muk­sesta mui­den

Suomi100tonnia

Lahjoitamme koulutuspaikkoja Suomi100tonnia -kampanjassa — haku käynnissä

Suomi 100tonnia -kam­pan­jan myötä toteu­tamme mis­sio­tamme ja arvo­jamme Uskomme moder­niin ja ihmis­lä­hei­seen joh­ta­mi­seen Mis­siomme on paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta. Pää­tös läh­teä mukaan kam­pan­jaan oli helppo, sillä uskomme moder­niin ihmis­lä­hei­seen ja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen, jossa hen­ki­lös­tön hyvin­vointi näh­dään kes­kei­senä kil­pai­lu­ky­vyn kas­vat­ta­jana. Joh­ta­mista voi ja kan­nat­taa oppia lisää. Me osaamme aut­taa siinä mm. men­to­roi­van joh­ta­mi­sen, luon­tai­sen vai­ku­tus­voi­man kas­vat­ta­mi­sen tai työ­kiusaa­mi­sen rat­kai­se­mi­sen osalta. Haluamme tar­jota mah­dol­li­suu­den kou­lu­tuk­seen niil­le­kin, joille se muu­ten ei olisi mah­dol­lista.  Näin elä­mämme todeksi jat­ku­van oppi­mi­sen, oikeu­den­mu­kai­suu­den ja inhi­mil­li­syy­den arvo­jamme. Toimi pian, sillä Suomi100tonnia -kou­lu­tus­pai­kat vie­dään käsistä Lah­joit­ta­mamme viisi kou­lu­tus­paik­kaa

Vaikutusvoimavalmennuksesta sanottua

Kurssilla opitut ja työstetyt johtamisen työkalut käytäntöön

  Jarmo lähti Men­to­roiva joh­taja -kurs­sille, koska hänellä oli ”joh­ta­ja­koulu” hakusessa eikä kurssi ollut liian pitkä. Hän lähti avoi­min mie­lin hake­maan joh­ta­mi­sen työ­ka­luja ja oli kiin­nos­tu­nut myös pro­fi­loin­ti­työ­ka­luista itsensä tun­te­mi­sen lisää­mi­seksi. Jarmo on toi­mi­nut esi­mie­henä yli kym­me­nen vuotta ja hänellä on yhdek­sän joh­det­ta­vaa. Avointa ja luot­ta­muk­sel­lista koke­mus­ten jaka­mista Pääl­lim­mäi­seksi kurs­sista jäi mie­leen avoin kes­kus­telu ja aja­tus­ten vaihto – teo­riaa ei ollut lii­kaa, vaan pain­opiste oli har­joi­tuk­sissa ja nii­den kes­kus­te­le­vassa pur­ka­mi­sessa. Toni rakensi luot­ta­muk­sel­li­sen ren­non ilma­pii­rin, jossa oli helppo jakaa koke­muk­sia — sekä onnis­tu­mi­sia että epä­on­nis­tu­mi­sia — ja oppia myös muilta.

Miten toimia narsistin kanssa - ingressi

Miten toimia narsistin kanssa? MIELI-lehti talvi 2016

Mie­let­tö­män tuho­voi­man tal­tut­ta­jat “Kat­ko­nai­nen yöuni. Mie­lessä pelko huo­mi­sesta. MIten se kiusaaja töl­väi­see? MItä vir­hei­täni nos­te­taan tikun nok­kaan seu­raa­vaksi? Tein mitä tein, saati sit­ten miten hyvin sen tein, aina vää­rin tein.” Näin luon­neh­tii eräs nar­sis­tin mie­li­val­lan uhri tun­nel­mi­aan. Ehkä sinä­kin olet jos­kus koke­nut vas­taa­vaa pimeyttä ja etsit vas­tausta sii­hen, miten oli­sit voi­nut toi­mia toi­sin? Ehkä olet koh­dan­nut ahdis­tu­neita ihmi­siä, joi­den itse­tunto näyt­tää muren­tu­neen etkä oikein tiedä miten voi­sit heitä aut­taa? Tämä kir­joi­tus aut­taa sinut alkuun. Lue koko juttu Toni Hinkka Miten toi­mia nar­sis­tin kanssa Mieli 2016 talvi

Järjetön tunteettomuus vie työhalut

Järjetön tunteettomuus vie työhalut — Kuohu 4/2016

140 000 suo­ma­laista ei voi työs­sään hyvin — koska he koke­vat kiusaa­mista. Se tar­koit­taa vuo­sit­tain yli 30 mil­joo­naa huo­no­voin­tista työ­päi­vää, joi­den aikana ei koeta iloa, rie­mua tai onnis­tu­mi­sen tun­teita eikä myös­kään olla työssä par­haim­mil­laan tai tehok­kaim­mil­laan. Jos sai­simme kiusaa­mi­sen pois­tet­tua, mitä se tar­koit­taisi ihmis­ten hyvin­voin­nille ja suo­ma­lais­ten yri­tys­ten kil­pai­lu­ky­vylle. Joh­ta­mi­sak­ti­visti ja kir­jai­lija Toni Hinkka kuvai­lee kir­joi­tuk­ses­saan, kuinka jär­je­tön tun­teet­to­muus vie työ­ha­lut. Lue kir­joi­tus koko­nai­suu­des­saan tästä!

Vaikuta minut

Vaikuta minut — saa minut uskomaan sinuun — Helsingin Ekonomit 6/2016

Vai­kuta minut — saa minut usko­maan sinuun Jos tapai­sin sinut, teki­sitkö minuun vai­ku­tuk­sen? Uskoi­sinko puhei­tasi? Jos oli­sit esi­mie­heni, seu­rai­sinko sinua haas­tei­siin, joi­hin en muu­ten uskal­tau­tuisi? Jos myi­sit minulle, luot­tai­sinko osto­pää­tök­seen asti? Jos oli­sin teke­mässä tär­keää rek­ry­toin­tia, oli­sitko sinä valin­tani? Monet ovat etsi­neet vas­tausta noi­hin kysy­myk­siin koko elä­mänsä. Mekin, aktii­vi­sesti työs­täen jo kuusi vuotta. Emme yksin, vaan sato­jen huip­pu­joh­ta­jien ja sel­lai­siksi halua­vien kanssa. Kyllä, uskomme löy­tä­neemme vas­tauk­set. Uskot­ta­vuutta, vakuut­ta­vuutta ja vai­ku­tus­val­taa – karis­maa – sitä moni kai­paa. Useim­mat ovat pitä­neet tuota kateut­ta­kin herät­tä­vää omi­nai­suutta jona­kin sel­lai­sena, jota ei voi saada. Vaan

Mistä kaikesta koostuu karisma? MIELI-lehti 2/2016

Eräs asiak­kaani kysyi minulta apua oman vakuut­ta­vuu­tensa kehit­tä­mi­seen. Lupa­sin ottaa sel­vää ja tehdä par­haani. Tämä tapah­tui vuonna 2010. Ryh­dyin etsi­mään tie­toa vakuut­ta­vuu­desta. Aika nopeasti etsin­täni joh­datti minut karis­man pariin. Ensimm­mäi­nen tut­kin­ta­kier­rok­seni aut­toi minua tun­nis­ta­maan 16 teki­jää, josta karisma muo­dos­tuu. Seu­raava haas­teeni oli kek­siä, miten noita tun­nis­tet­tuja asioita voisi kehit­tää. Lue juttu koko­nai­suu­des­saan… Mieli 2016–2 Hinkka Mistä kai­kesta koos­tuu karisma

CxO Professional Oy
MENU