Neuvottelutaito on osa johtamiskykyä

Neu­vot­te­lut ovat olen­nai­nen osa joh­ta­jien ja esi­mies­ten työtä. Näin ollen hyvät neu­vot­te­lu­tai­dot ovat myös oleel­li­nen osa joh­ta­jien tar­peel­lista työ­ka­lu­pak­kia. Mutta kehit­tä­vätkö joh­ta­jat neu­vot­te­lu­tai­to­jaan?

Vaikutusvoima kurssi 11.1.2018 vakuuttaa ja vaikuttaa

Tunteella koskettaminen vakuutti

Vie­timme todella vuo­ro­vai­kut­tei­sen kou­lu­tus­päi­vän 11.1. Jo val­miiksi vai­ku­tus­voi­mai­sista naista koos­tuva ryhmä lait­toi mei­dät kou­lut­ta­jat­kin koville. Kyseessä oli CxO vai­ku­tus­voima™ -kou­lu­tus.

Vaikutusvoima se vasta voima onkin. Vaikutusvoiman tuntee.

Työelämän tärkein voimaharjoitus?

Oman vai­ku­tus­voi­man kehit­tä­mi­nen ei ole raket­ti­tie­dettä. Itse asiassa vai­kut­ta­mis- ja vakuut­ta­mis­tai­dot ovat yllät­tä­vän ilmei­siä, kun ne tie­dos­taa. Tie­dos­ta­valla har­joit­te­lulla voit rat­kai­se­vasti paran­taa näitä tai­to­jasi.

Vaikutusvoimakoulutus 23.11.2017

Innostava vaikutusvoimakoulutus 23.11.

Inten­sii­vi­nen ja kes­kus­te­leva vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tus tuotti osal­lis­tu­jille ahaa-elä­myk­siä oman vai­ku­tus­voi­man ilme­ne­mi­sestä, sen vah­vuuk­sista ja kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sista. Vai­ku­tus­voi­ma­kou­lu­tusta pidet­tiin roh­kai­se­vana ja innos­ta­vana, mikä todella moti­voi vai­kut­ta­vuu­den jat­ku­vaan havain­noin­tiin sekä har­joit­te­luun.

Hyvää juhannusta!

Juhan­nus on kes­ki­ke­sään sijoi­tettu paka­nal­li­nen juhla, jonka kris­ti­nusko otti omaan käyt­töönsä. Aiko­jen kuluessa juhan­nusta on siir­retty kah­desti. Alun­pe­rin juhan­nus oli nime­no­maan kesä­päi­vän­sei­saus­päi­vänä eli vuonna 2017 sen olisi kuu­lu­nut olla eilen

CxO Professional Oy
MENU