Pelko pilaa päätökset

Pelko pilaa päätökset

Menet­tä­mi­sen pelko voit­taa saa­vut­ta­mi­sen toi­veen. Toni Hinkka poh­dis­ke­lee oma­koh­tai­sesti pelon vai­ku­tusta pää­tök­sen­tossa. Kolumni on alun­pe­rin jul­kaistu Keski-Uusi­maa-leh­dessä 9.1.2019

Hoksnokka

Millainen hoksnokka sinulla on?

Mitä on hoks­nokka?     ”Mie­les­täni yksi oleel­li­nen omi­nai­suus vai­kut­ta­vuu­desta on TILANNETAJUN HALLINTA eli HOKSNOKKA. Tällä tar­koi­tan nopeaa oival­lis­ky­kyä missä men­nään ja miten tilanne muut­tuu ja mitä välit­tö­miä toi­men­pi­teitä tar­vi­taan, jotta

CxO Professional Oy
MENU