Asiakaspalautteita Johtoryhmän CxO Vaikutusvoima™ -koulutuksesta

Kenneth Strömsholm ideointikravatissaan

Ken­neth Ströms­holm ideoin­ti­kra­va­tis­saan

CxO:n vai­ku­tus­voi­ma­pe­lillä oli iso rooli päi­vän onnis­tu­mi­sessa. Peli ja pelaa­jien roo­lit, ’name of the game’, avau­tui­vat heti ensim­mäi­sellä kier­rok­sella. Kier­ros kier­rok­selta joh­to­ryh­mä­läis­temme vai­ku­tus­voima kas­voi sil­missä. Jokai­sen karis­ma­äm­päri täyt­tyi karis­ma­hel­mistä. Pelissä oli sopi­vassa mää­rin kil­pai­lu­hen­keä ilman, että kil­pailu otti yli­val­taa. Meille syn­tyi suo­ras­taan himo pelata lisää ja lisää, jotta kyke­nisi suo­riu­tu­maan vielä parem­min.

Päivä eteni inten­sii­vi­sesti ja ren­non vapau­tu­neesti. Yleensä ei tunnu hyvältä, jos on pelko mokata kol­le­goi­densa seu­rassa, mutta CxO:n lähes­ty­mis­tapa aut­toi meitä arvioi­maan toi­siamme luon­nol­li­sella tavalla ja todella rehel­li­sesti. Kon­kreet­ti­set teh­tä­vät joh­ti­vat hyvin raken­ta­viin hen­ki­lö­koh­tai­siin avau­tu­mi­siin, mikä tun­tui vapaut­ta­valta sekä avau­tu­jalle että ympä­ris­tölle. Suo­sit­te­len läm­pi­mästi CxO:n Joh­to­ryh­män Vai­ku­tus­voima -kon­sep­tia.

Ken­neth Ströms­holm, toi­mi­tus­joh­taja, Veho Oy

”Erin­omai­nen, valai­seva päivä, joka roh­kai­see tut­ki­maan omia puut­tei­taan ja kehit­tä­mään vah­vuuk­si­aan.”
Riku Hel­mi­nen, joh­taja

Päivä oli hyvin eri­lai­nen aikai­sem­piin joh­to­ryh­mämme kehit­tä­mis­päi­viin ver­rat­tuna. Ilman tätä joh­to­ryh­män kehit­tä­mis­päi­vää tam­mi­kuussa alku­vuo­temme olisi ollut pal­jon vai­keampi. Opimme löy­tä­mään toi­sis­tamme uusia hyviä puo­lia ja vah­vuuk­sia. Kun vai­ku­tus­voima-asioita, vuo­ro­vai­ku­tus­hy­veitä, käy­tiin läpi, kat­soit kol­le­gaasi toi­sin kuin arjen työssä. * Suuri haas­tava muu­tos saa­tiin pal­jon tur­val­li­sem­min kes­kus­tel­tua läpi.”
Anssi Räsä­nen, talous­joh­taja, Veho Oy Ab

”Hieno toi­miva setti! Käy­tän­nön työ­ka­luja jokai­selle omalla per­soo­nalla työtä teke­välle”
Nata­lia Baer, Crea­tive Dire­tor

”Kou­lu­tus antoi eväitä joh­ta­mi­seen, kou­lut­ta­mi­seen ja esiin­ty­mi­seen. Hyvä sisältö ja läm­min luot­ta­muk­sel­li­nen tun­nelma koh­ta­si­vat tässä kou­lu­tus­päi­vässä”
Viivi Lehto-Pel­to­mäki, Toi­mi­tus­joh­taja, Musta-Design Oy

”Heit­täy­ty­mi­nen ja nauru virit­ti­vät joh­to­ryh­mämme aikai­sem­min koke­mat­to­malle tois­temme tun­te­mi­sen syvyy­delle. Ero aikai­sem­piin kokouk­siimme näkyi eri­to­ten tun­ne­ta­solla; nyt kes­kus­te­limme tosis­samme ja samalla ymmär­simme miten kom­mu­ni­koimme Vehon kon­ser­nin joh­to­ryh­män vai­ku­tus­voi­ma­päi­vässä mei­dät lai­tet­tiin heti teke­mään ja se suo­ras­taan pakotti mei­dät heit­täy­ty­mään mukaan.
Ken­neth Nyman, Ruot­sin ja Bal­tian mai­den lii­ke­toi­min­to­jen joh­taja, Veho Oy

”Todella teho­kas ja sisäl­löl­tään mie­len­kiin­toi­nen päivä, avasi ymmär­ryk­sen asi­aan, jota voin nyt läh­teä kehit­tä­mään hal­li­tusti”
Matti Puhakka, Pro­gram Direc­tor, CGI

”Vehon joh­to­ryh­män vai­ku­tus­voi­ma­päivä CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n joh­dolla oli todella mukava ja käy­tän­nön­lä­hei­nen tapa käsi­tellä erit­täin tär­keää asiaa. Lähes­ty­mis­tapa aut­toi minua näke­mään ja myös tun­te­maan jo tie­tä­mäni asiat kuin uusina ja edel­leen erit­täin mie­len­kiin­toi­sina.”
Juha Ruot­sa­lai­nen, Veho Hyö­ty­ajo­neu­vot -lii­ke­toi­min­nan joh­taja, Veho Oy

CxO Professional Oy
MENU