Arjen neuvottelutaitoa

 

Neu­vot­te­lun luon­tei­siin tilan­tei­siin tör­mää lähes päi­vit­täin. Kyseessä ovat usein ”pie­net” asiat, joita ei edes miellä neu­vot­te­luksi.  Tässä muu­ta­mia esi­merk­kejä siitä, miten pää­set har­joit­te­le­maan arjen neu­vot­te­lu­tai­toa.

Opi tunnistamaan arjen neuvottelutaitoa vaativia tilanteita

Ostat ruo­ka­kau­pasta tuot­teen, jonka parasta ennen päi­vä­määrä on jo ohi. Mak­sat täy­den hin­nan, joten ole­tat tuot­teen ole­van kun­nossa. Et huo­maa tar­kis­taa päi­väystä kau­passa. Kotona sit­ten toteat tapah­tu­neen. Mitä teet ? Voit antaa asian olla ja heit­tää tuot­teen ros­kiin. Tai — voit palaut­taa tuot­teen ja saada uuden tilalle. Tämä rat­kaisu on valin­tasi — kuinka pyrit tämän konflik­tin rat­kai­se­maan. Oma koke­muk­seni on, että van­hen­tu­neen mai­to­pur­kin saat­taa heit­tää ros­kiin, mutta kork­ki­vi­kai­sen vii­ni­pul­lon jo palaut­taa takai­sin kaup­paan.

Tee aloitteita ja ehdota myös tavanomaisesta poikkeavia ratkaisuja

Olimme kesällä per­heen kanssa Ams­ter­da­missa loma­mat­kalla. Tar­koi­tus oli mennä kana­va­ris­tei­lylle. Hin­nas­ton mukaan vaih­toeh­toja oli useita. Päi­vä­lippu mak­soi 23 € per hen­kilö, 24 tun­nin lippu 26 € per hen­kilö ja per­he­lippu 24 tun­tia 60 € per perhe (2 aikuista+2 lasta). Meitä oli 3 hen­keä, kaikki aikui­sia. Kello oli jo 15.30 ja vii­mei­nen ris­teily kul­kisi noin klo 19, joten piti miet­tiä mitä teh­dään. Menin lip­pu­tis­kille ja sanoin halua­vani ostaa per­he­li­pun. Se ei kui­ten­kaan käy­nyt, koska emme täyt­tä­neet kri­tee­riä 2 aikuista ja 2 lasta. Saimme kui­ten­kin päi­vä­li­pun hin­nalla 24 tun­nin liput. Pie­nen rahal­li­sen sääs­tön lisäksi saimme siis käyt­tö­ai­kaa koko vie­rai­lumme ajaksi, jol­loin ehdimme kier­tää muu­ta­man rei­tin. Lipulla pys­tyi mat­kus­ta­maan myös rai­tio­vau­nulla, joten se osoit­tau­tui oikein hyväksi ostok­seksi. Hyvä lop­pu­tu­los saa­tiin, koska otin aloit­teen ja ehdo­tin nor­maa­lista poik­kea­vaa rat­kai­sua. Onnis­tu­mi­sesta ei tie­ten­kään ollut var­muutta, mutta kan­natti kokeilla.

Arjen neuvottelutaitoa kannattaa kokeilla ja oppia

Kol­mas hyvä esi­merkki oli hiih­to­lo­malla Dubaissa. Basaa­rissa oli tar­jolla eri­lai­sia hui­veja. Myy­jän kanssa kävimme kes­kus­te­lua hin­nasta. Kun ei päästy yksi­mie­li­syy­teen, tar­jo­sin lopulta 20 % pyyn­ti­hin­nasta. Myyjä vähän nyr­pisti naa­maansa, joten pää­timme läh­teä kau­pasta pois. Myyjä tuli kui­ten­kin peräämme ovelle ja sanoi ok. Kau­pat syn­tyi­vät. Sinäl­lään hyvä, mutta toi­saalta kyllä har­mitti, sillä edel­li­sessä liik­keessä oli mak­settu mat­kaop­paan ohjeen mukaan 50 % pyyn­ti­hin­nasta.

Kan­nat­taa siis avoi­min mie­lin miet­tiä, mitä voi saa­vut­taa pie­nis­sä­kin arkie­lä­män tilan­teissa. Yllät­tä­vän usein yllät­tyy posi­tii­vi­sesti.

Kai Tihilä

Kir­joit­taja on joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­tori CxO Pro­fes­sio­nal Oy:ssä ja neu­vot­te­lu­tai­to­kou­lut­taja. Lue Kain aikai­sempi blo­gi­kir­joi­tus  Neu­vot­te­lu­taito takaa hyvä tulok­set, jossa hän poh­tii neu­vot­te­lu­tai­don läh­tö­koh­taa vaih­to­kaup­pana.

 

Kun haluat oppia vielä sii­vun ver­ran lisää, katso 50 minuu­tin webi­naa­rimme aiheesta.

Kun olet jo vakuut­tu­nut ja haluat nousta neu­vot­te­li­jana täy­sin uudelle tasolle  Neu­vot­tele vakuut­ta­vasti -val­men­nus on sinua var­ten.  Katso päi­vät ja ilmoit­taudu!

 

 

 

Vieraskynä on CxO:n lähipiiriin kuuluva vaihtuva kirjoittaja

CxO Professional Oy
MENU