Älä jää johtajana yksin

Älä jää johtajana yksin

Älä jää joh­ta­jana yksin

Älä jää johtajana yksin

On hyvä asia, että joh­ta­jan yksi­näi­syy­destä ja jak­sa­mi­sesta puhu­taan entistä avoi­mem­min. HS 26.10. viit­tasi vih­rei­den puheen­joh­ta­jan väis­ty­mi­suu­ti­sen yhtey­dessä Suo­men Mie­len­ter­veys­seu­ran tut­ki­muk­seen. Sen mukaan yli puo­let joh­ta­vassa ase­massa ole­vista koki kuor­mi­tusta, joka hei­ken­tää hyvin­voin­tia. Pai­neet ja vas­tuut uuvut­ta­vat, eikä palau­tu­mi­seen vält­tä­mättä ole aikaa. Tämän me koke­muk­sesta tie­dämme.

Mentorointi on ylivoimainen kehittymisen menetelmä

Koke­nut men­tori aut­taa sinua sel­keyt­tä­mään tilan­net­tasi porau­tu­villa kysy­myk­sillä ja omalla, sekä tar­vit­taessa ver­kos­ton, moni­puo­li­sella osaa­mi­sella ja koke­muk­sella. Ammat­ti­mai­nen men­to­rointi nopeut­taa kehi­tystä, koska sinun ei tar­vitse oppia kaik­kea kan­ta­pään kautta. Sinun menes­ty­mi­sesi on men­to­rin ykkösprio­ri­teetti. Ammat­ti­mai­nen men­to­rointi päi­hit­tää useissa tapauk­sissa coac­hin­gin, kon­sul­toin­nin ja kou­lu­tuk­sen.  Se on teho­kasta, jous­ta­vaa ja läh­tee juuri sinun hen­ki­lö­koh­tai­sista kehit­ty­mis­tar­peis­tasi — olitpa sit­ten jo koke­nut joh­taja tai esi­mie­su­rasi alku­tai­pa­leella.   Lue lisää miten!

Olemme auttaneet kymmeniä johtajia ja päälliköitä onnistumaan työssään

.… Pidän eri­tyi­sesti myös siitä, että men­tori on puh­taasti aut­ta­massa – myy­mi­nen on ulkois­tettu itse men­to­ri­suh­teesta. Suo­sit­te­len läm­pi­mästi!” Lue Anssi Räsä­sen palaute koko­nai­suu­des­saan.

Anssi Räsä­nen, talous­joh­taja, Veho

“.… Joh­ta­mi­sak­ti­visti Toni Hin­kassa yhdis­tyy uuden Sher­lock-TV-sar­jan hen­ki­löi­den par­haat puo­let: hänellä on Cum­ber­batc­hin näyt­te­le­män Sher­loc­kin terä­vyys ja havain­noin­ti­kyky sekä toh­tori Wat­so­nin taito toi­mia.…“Lue Miika Mäki­ta­lon palaute koko­nai­suu­des­saan.
Miika Mäki­talo, CEO, M-Files
“..Men­to­roin­nin avulla olen saa­vut­ta­nut var­sin nopeassa ajassa hen­ki­lös­tön luot­ta­muk­sen ja arjen työn sujuvuuden…Mentorointi nopeutti pro­ses­siani uutena esi­mie­henä.“Lue Kati Komu­lai­sen palaute koko­nai­suu­de­saan.
Kati Komu­lai­nen, kehit­tä­mis­pääl­likkö, Lau­rea-ammat­ti­kor­kea­koulu

Miltä tuntuisi saada kokenut mentori sparraajaksi?

CxO on Suo­men joh­tava ammat­ti­men­to­roin­tia tar­joava yri­tys. Olemme vuo­desta 2010 läh­tien aut­ta­neet kym­me­niä joh­ta­jia tai pääl­li­köitä saa­vut­ta­maan tavoit­teensa. Ver­kos­tos­samme on noin 100 men­to­ria, josta etsimme sinun tar­pee­seesi sopi­van. Suo­sit­te­le­mamme men­to­rit on kou­lu­tettu Men­to­roiva joh­taja-kou­lu­tuk­sessa.

Ole luottamuksellisesti yhteydessä

Soita tai mei­laa marja-leena.tikkanen@cxopro.fi, 045 311 4056. Kes­kus­tel­laan tar­pees­tasi ja miten voi­simme sinua aut­taa.

 

P.S. Lue miksi pidämme ammat­ti­maista men­to­roin­tia niin yli­voi­mai­sena ja miten se eroaa muista kehit­ty­mi­sen mene­tel­mistä!

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU