Huippuneuvottelijan tärkeimmät taidot

Neuvotteletko usein? Johtajana, esimiehenä, ostajana, myyjänä tai projektipäällikkönä. Millaiset ovat sinun neuvottelutaitosi? Saavutatko parhaita mahdollisia tuloksia? Miten sopimasi asiat toteutuvat? Mikäli haluat onnistua entistä paremmin, tässä on webinaari sinulle.

Mentorointi ihmiskeskeisessä johtamisessa

Mentoroivalla johtamisotteella saat johdettavasi loistamaan. Tällöin menestyy organisaatiosi ja siinä samalla sinä itsekin. Kuulostaa yksinkertaiselta, ja sitä se onkin. Tiivis esityksemme sisältää ammattimentoroinnissa opitut askeleet kohti vaikuttavaa ihmiskeskeistä johtamista.

Tehokkuus ensin

Myllymäki käy läpi IT Forumin työryhmätyön yhteydessä kerättyjä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, jotka liittyvät palveluyksikön kehittämiseen ja asiakasarvon parantamiseen.

Hyvästä huippuneuvottelijaksi

Neuvottelumentorit Hinkka ja Tihilä valottavat henkilökohtaisen vakuuttavuuden merkityksen neuvottelun ratkaisijana sekä roolit, menetelmät ja prosessin onnistuneeseen neuvotteluun.

Organisaatiokulttuuri ja kokonaisarkkitehtuuri

Koko­nai­sark­ki­teh­tuu­rin ylim­mät tasot, jotka on varattu (liike)toiminta-arkkitehtuurille, ovat hyvin jäsen­ty­mät­tö­miä.

Myyntivakuuttavuus

Webi­naa­rissa saat kon­kreet­ti­sia aske­leita vakuut­ta­vam­maksi sinuksi. Välit­tö­miä tuloksentekovaikutuksia.

Muutosjohtamisen opas — kirjan julkaisu

Opas ker­too, miksi menes­ty­vää orga­ni­saa­tiota on vai­keaa pelas­taa, miten eri tavoin muu­tok­seen suh­tau­du­taan sekä käy­tän­nöl­li­siä neu­voja, miten muu­tosta kan­nat­taa johtaa.

Narsistivapaa organisaatio

Miten toi­mia, jos orga­ni­saa­tiossa on kaa­osta ja hen­kistä kär­si­mystä aiheut­tava hen­kilö? Miten ennal­teh­käistä moista?

Kokonaisarkkitehtuuri johtamisessa

Myllymäki keskittyy tek­nii­koi­den sijaan koko­nai­sark­ki­teh­tuu­rin käyt­töön johtamisessa.

Mitä on mentoroiva johtaminen

Mitä tarkoittaa mentoroiva johtaminen ja mitä hyötyä siitä on?

Muutosjohtaminen

Mistä muu­tok­sessa ja sen joh­ta­mi­sessa on kysy­mys, miten muu­tos­vas­ta­rin­taa hoi­de­taan ja moni­muo­toi­nen vies­tintä avainasemassa.

Vakuuta ja vaikuta

Kuinka kehi­tät hen­ki­lö­koh­taista vakuuttavuuttasi?

Onnistu kehityshankkeessasi

Mistä kehi­tys­hank­keen onnis­tu­mi­sessa on kysymys?

CxO Professional Oy
MENU