Neuvottele vaikuttavasti

Oletko valmistautumassa vuosisopimusneuvotteluihin ?

Oletko val­mis­tau­tu­massa vuo­si­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin? Läh­detkö neu­vot­te­le­maan pala palalta vai tuotko kaikki osat ker­ralla neu­vot­te­lu­pöy­tään ja pyr­kit opti­moi­maan kum­man­kin osa­puo­len kan­nalta par­haan mah­dol­li­sen rat­kai­sun, johon kum­pi­kin osa­puoli voi sitou­tua? Miltä tun­tuisi saa­vut­taa neu­vot­te­lu­tu­los, joka on parempi kuin kum­pi­kaan osa­puoli osasi odot­taa?

Opi, miten sitoutumalla saat unelmasi todeksi

Keijo unel­moi todel­li­sesta syväl­li­sestä rak­kau­desta. Sel­lai­sesta, joka kes­täisi lop­pue­lä­män. Uuden ihmi­sen kanssa tutus­tu­mi­nen piti aina aloit­taa alusta. Ja niitä uusia Kei­jolla riitti. Se vain alkoi tun­tua pii­naa­van pin­nal­li­selta. Kysyin Kei­jolta, ”miksi hänen piti aina vaih­taa uuteen niin nopeasti?” ”No, kun ne kaikki tun­tu­vat niin pin­nal­li­silta”, Keijo selitti. ”Ehkä pitä­vät minua­kin aika pin­nal­li­sena, kun ei olla vielä ehditty todella tutus­tua – ei olla ehditty kokea, toi­miiko tämä todella”, hän sanoi ja alkoi oival­taa itse­kin. Sovimme Kei­jon kanssa, että seu­raa­vaan pitää sitou­tua vähin­tään kolme kuu­kautta ja sinä aikana ei saa edes vil­kuilla toi­sia.

Jäämiehen karisman koostumus

Jäämiehen karisman koostumus. Voitko sinä omaksua Kimin vaikutusvoiman?

  Jää­mie­hen karis­man koos­tu­mus Miksi Kimi Räik­kö­nen on niin suo­sittu? Nopeu­den ja mil­joo­nien lisäksi, mitkä sei­kat Jää­mie­hen per­soo­nassa selit­tä­vät ihai­lun? Onko Kimissä karis­maa? Kehi­tän ja kou­lu­tan työk­seni vuo­ro­vai­ku­tusam­mat­ti­lais­ten kuten vai­kut­ta­jien, joh­ta­jien ja myy­jien vai­kut­ta­mi­sen tai­toja. Vakuut­ta­vuus on perim­mil­tään luot­ta­muk­sen ja yhtey­den raken­ta­mista toi­seen ihmi­seen. Siinä on useita lai­na­lai­suuk­sia, jotka toi­mi­vat kaik­kialla maa­il­massa kaik­kien ihmis­ten välillä taus­tasta riip­pu­matta. Sopiiko Kimi tähän muot­tiin? On monia seik­koja, jotka voi­si­vat puhua Kimin karis­maat­ti­suutta vas­taan. Vaan tar­kem­min tut­kis­kel­len ne saat­ta­vat­kin olla hänen vai­ku­tus­voi­maansa lisää­viä, kun ymmär­tää sen maa­il­man, jossa niitä tar­kas­te­lee. Poi­min tähän pals­ta­ti­lan sal­li­mat

Roni Malinen ja ääni osana vaikuttavuutta

Ääni välittää tunnetilojasi – myös tiedostamattomia

Roni Malinen demoaa ääntä vaikuttavuuden osana

Roni Mali­nen demoaa ääntä vai­kut­ta­vuu­den osana

Äänen mer­ki­tys tun­tei­den siir­tä­mi­sessä ja hen­ki­lö­koh­tai­sessa vai­kut­ta­vuu­dessa iskey­tyi tajun­taani tou­ko­kuussa, kun osal­lis­tuin Hel­sin­gin Eko­no­mien Äänen­käy­tön kurssi — Ääni on osa ima­goasi -kou­lu­tuk­seen. Halusin saada jon­kin vin­kin puhe­ää­neni kehit­tä­mi­seksi. Sain pal­jon enem­män — ääni osana vai­kut­ta­vuutta aut­taa nyt asiak­kai­tamme!

CxO Professional Oy
MENU