Hoksnokka

Millainen hoksnokka sinulla on?

Mitä on hoks­nokka?     ”Mie­les­täni yksi oleel­li­nen omi­nai­suus vai­kut­ta­vuu­desta on TILANNETAJUN HALLINTA eli HOKSNOKKA. Tällä tar­koi­tan nopeaa oival­lis­ky­kyä missä men­nään ja miten tilanne muut­tuu ja mitä välit­tö­miä toi­men­pi­teitä tar­vi­taan, jotta

Älä jää johtajana yksin

Älä jää johtajana yksin

Älä jää joh­ta­jana yksin. Ammat­ti­mai­nen men­to­rointi on teho­kasta, jous­ta­vaa ja läh­tee asiak­kaan hen­ki­lö­koh­tai­sista kehit­ty­mis­tar­peista. CxO on aut­ta­nut kym­me­niä joh­ta­jia ja pääl­li­köitä saa­vut­ta­maan tavoit­teensa ja onnis­tu­maan.

Neuvottele vaikuttavasti

Oletko valmistautumassa vuosisopimusneuvotteluihin ?

Oletko val­mis­tau­tu­massa vuo­si­so­pi­mus­neu­vot­te­lui­hin? Läh­detkö neu­vot­te­le­maan pala palalta vai tuotko kaikki osat ker­ralla neu­vot­te­lu­pöy­tään ja pyr­kit opti­moi­maan kum­man­kin osa­puo­len kan­nalta par­haan mah­dol­li­sen rat­kai­sun, johon kum­pi­kin osa­puoli voi sitou­tua? Miltä tun­tuisi saa­vut­taa neu­vot­te­lu­tu­los, joka on parempi kuin kum­pi­kaan osa­puoli osasi odot­taa?

CxO Professional Oy
MENU