Ääni välittää tunnetilojasi – myös tiedostamattomia

Roni Malinen demoaa ääntä vaikuttavuuden osana

Roni Mali­nen demoaa ääntä vai­kut­ta­vuu­den osana

Äänen mer­ki­tys tun­tei­den siir­tä­mi­sessä ja hen­ki­lö­koh­tai­sessa vai­kut­ta­vuu­dessa iskey­tyi tajun­taani tou­ko­kuussa, kun osal­lis­tuin Hel­sin­gin Eko­no­mien Äänen­käy­tön kurssi — Ääni on osa ima­goasi -kou­lu­tuk­seen. Halusin saada jon­kin vin­kin puhe­ää­neni kehit­tä­mi­seksi. Sain pal­jon enem­män — ääni osana vai­kut­ta­vuutta aut­taa nyt asiak­kai­tamme!

Ääni osana vaikuttavuutta — se välittää tunnetiloja

Oival­sin tilai­suu­dessa äänen mer­ki­tyk­sen – sen voi­man siir­tää tun­ne­ti­lo­jamme, myös niitä tie­dos­ta­mat­to­mia. Aito tunne kun tart­tuu ympä­rillä ole­viin. Sekä hyvässä ja pahassa, niin kuin moni meistä oma­koh­tai­sesti tie­tää. Aito innos­tus tart­tuu ja pahaa olo­aan on vai­kea pei­tellä. Sil­loin kun sanat ja sävy ovat kes­ke­nään ris­ti­rii­tai­sia, sävy voit­taa — pel­kät sanat eivät riitä vakuut­ta­maan. Saman­lai­suutta vai­kut­ta­mi­sen tai­toon löy­tyi pal­jon. Ne kum­pua­vat ihmi­sen sisältä, ole­mi­sesta enem­män kuin teke­mi­sestä ja niitä voi myös kehit­tää. Ne vas­taa­vat kysy­myk­seen ”miten”, kun asia­si­sältö (”mitä”) on jo hal­lussa. Ne ovat niitä asioita, joilla kuka tahansa voi erot­tua eduk­seen – kun vaan tie­tää miten. Muu­tos läh­tee tie­dos­ta­mi­sesta.

Kou­lut­taja Roni Mali­sen arvo­maa­ilma ja halunsa aut­taa ihmi­siä äänen kehit­tä­mi­sessä teki vai­ku­tuk­sen. Hän havain­nol­listi meille, miten hen­ki­lö­koh­tai­nen ”ääni­ko­neemme” toi­mii ja mie­leen jäi myös haus­koja har­joi­tuk­sia – ammu­mi­selta tai kur­lauk­selta kuu­los­ta­via har­joit­teita.

Ääntänsä voi kuka tahansa kehittää

Tilai­suu­den jäl­keen kävin jutut­ta­massa äänen­käy­tön huip­puam­mat­ti­laista, Busi­ness FM:n samet­ti­ää­nistä, lau­lun­opet­taja Roni Malista. Löy­simme heti yhtei­sen säve­len. Hän kut­sui mei­dät Busi­ness FM aamu­lä­he­tyk­seen kes­kus­te­le­maan vai­kut­ta­mi­sen tai­dosta. Pyy­simme Ronin vie­raak­semme syk­syn ensim­mäi­seen Vai­kut­ta­mi­sen taito -kou­lu­tuk­seemme avaa­maan äänen­käy­tön saloja ja anta­maan vink­kejä.

Henkilökohtaiset vinkit äänesi, ja muiden vaikuttavuutesi osa-alueiden kehittämiseksi

Palaute, jonka saimme kou­lu­tuk­seen osal­lis­tu­jilta, vakuutti mei­dät lopul­li­sesti. Missä muu­alla voi saada hen­ki­lö­koh­tai­sen palaut­teen omasta äänes­tään ja vin­kit sen kehit­tä­mi­seksi? Toki osal­lis­tu­jat saa­vat hen­ki­lö­koh­tai­sen palaut­teen ja vink­kejä oman vakuut­ta­vuu­tensa kehit­tä­mi­seksi myös vai­kut­ta­vuu­den muilta osa-alueilta. Luu­lenpa, että jo entuu­des­taan ainut­laa­tui­nen vai­ku­tus­voi­ma­kon­sep­timme pro­fii­li­työ­ka­lui­neen ja vai­kut­ta­mi­sen taito -pelei­neen sai yhden syven­tä­vän osion. Ja kou­lut­ta­ja­ver­kos­tomme laa­jeni aivan upealla tyy­pillä.

Marja-Leena Tik­ka­nen

P.S. Roni Mali­nen on lupau­tu­nut avaa­maan äänen­käy­tön saloja myös muissa syk­syn vai­kut­ta­mi­sen taito kou­lu­tuk­sis­samme. Kou­lu­tus­päi­vät löy­dät täältä.

#vai­kut­ta­mi­sen­taito #ääni #vai­kut­ta­mi­nen #vies­tintä #vuo­ro­vai­ku­tus #tun­teen­siirto #vies­tintä

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU