Uutta — äänesi ja sen käyttö osana vaikuttamisen taitoasi

UUTTA  elo­kuusta alkaen!

Äänesi ja sen käyttö osana vaikuttamisen taitoasi

Sillä, miten käy­tät ään­täsi, on väliä. Ääni on osa sinua ja uskot­ta­vuut­tasi, vai­kut­ta­vuut­tasi. Äänesi välit­tää sano­jen ohella voi­mak­kaasti tun­netta. Asia kon­kre­ti­soi­tuu, kun äänen­käy­tön huip­puam­mat­ti­lai­nen, Roni Mali­nen, demon­stroi meille mm. kireän, vuo­ta­van ja tree­na­tun äänen eroa. Tun­nelma saman asia­si­säl­lön äärellä vaih­tuu oleel­li­sesti. Vai­ku­tus on niin mer­kit­tävä, että asi­aan kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­miota. Jokai­nen voi tree­nata ään­tään siinä missä kun­toil­la­kin.

Tie oman äänen sävyk­kää­seen hal­lin­taan on pal­kit­seva. Kun opit perus­teet, voit jat­kaa äänesi kehit­tä­mistä itse­näi­sesti. Saamme Ronin vie­raak­semme opet­ta­maan äänen­käy­tön perus­teita osaksi elo­kuussa jat­ku­via Vai­kut­ta­mi­sen Taito -kou­lu­tuk­sia.

Roni Malinen

Business FM Roni Malinen

Ääni osana sinua ja uskot­ta­vuut­tasi, vai­kut­ta­vuut­tasi

Opet­ta­jana ja joh­dat­te­li­jana ääneen ja sen sävyi­hin toi­mii äänen­käy­tön huip­puam­mat­ti­lai­nen Roni Mali­nen. Ronia kuu­let Busi­ness FM:n taa­juu­della, radio­ase­man komea­ää­ni­senä juon­ta­jana. Hän on saa­nut lau­lu­kou­lu­tuk­sen Sibe­lius-Aka­te­miassa ja opet­ta­nut lau­lua ja äänen­käyt­töä jo 15 vuo­den ajan sadoille oppi­laille.

CxO Professional Oy
MENU