95 prosenttia päätöksenteosta on tunnetta – Näin tartutat omasi toisiin

Keijo päätti, että nyt hänen tii­minsä pitää yltää huip­pusuo­ri­tuk­seen. Hän päätti innos­taa jouk­konsa elu­kan­rai­vo­luo­kan suo­ri­tuk­seen.

Keijo val­mis­teli elä­mänsä par­haan puheen. Siinä oli aatosta, eetosta ja paa­tosta. Keijo mietti, tii­visti ja sel­keytti puhetta koko yön. Lyhyt tor­kah­dus­het­ki­kin oli uni puheesta.

Aamulla tiimi kokoon­tui. Keijo astui jouk­konsa eteen. Kan­kein aske­lin, ryhti lysyssä ja kes­to­kas­sit sil­miensä alla. Syvällä hau­ko­tuk­sella hän veti ilmaa sisään ja aloitti puheensa: ”öö…, hmm…, tuota…, rak­kaat tii­mi­läi­set. Nyt puser­re­taan tii­mistä sem­moi­set mehut, että siitä voi­daan tehdä ener­gia­juo­man raaka-ainetta. Huoh…”

Keijo oppi ker­rasta, että hau­ko­tus tart­tuu, mutta joh­ta­jan hau­ko­tus se vasta tart­tuu­kin.

Mitä on tunteensiirto?

Tun­teen­siirto tar­koit­taa sitä, että kyke­net tar­tut­ta­maan tun­ne­ti­lasi kans­saih­mi­siin.

Miksi tunteensiirto on tärkeää?

Val­taosa pää­tök­sen­teosta on tun­netta. Tämä kos­kee kaik­kia ihmi­siä. Aivan kaik­kia. Jos siis haluat, että ihmi­set teke­vät halua­miasi pää­tök­siä, sinun pitää vai­kut­taa hei­dän tun­tei­siinsa. Tun­tei­siin voi vai­kut­taa vain koke­malla haluttu tunne ensin itse.

Miten kehität tunteensiirtotaitoasi?

Pää­osalle suo­ma­lai­sia tämä lie­nee help­poa. Anna tun­tei­desi vah­vis­tua ja näkyä hie­man enem­män. Älä pidät­tele. Muista kui­ten­kin rajat: itku­pot­ku­rai­va­rit ja poh­jat­to­man rak­kau­den osoi­tuk­set eivät yleensä kas­vata kenen­kään vakuut­ta­vuutta – eten­kään työ­pai­kalla.

@tonihinkka
facebook.com/johtamisaktivisti
linkedin.com/in/toni-hinkka/

P.S. Tyk­kä­sitkö? Kun haluat jat­kossa saada vin­kit vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seksi ensim­mäis­ten jou­kossa — tilaa ne säh­kö­pos­tiisi tästä

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CxO Professional Oy
MENU