Johtotehtävissä

Johtotehtävissä

... on toimittava itsenäisesti, mutta yksin ei kannata jäädä. On viisautta rakentaa itselleen tukiverkosto. Mentorointi on vaikuttava näkökulmien avaaja ja henkilökohtaisen kehittymisen keino. Siksi jokaisen menestyvän johtajan taustalla on taitava mentori. CxO:n ammatti­mento­rointi vie sinua ja organisaatiotasi nopeammin kohti tavoitteitasi.

Lue lisää

Esimiehenä

Esimiehenä

... tarvitset taitoja yksilölliseen johtamiseen ja kyvykkyyksien kehittämiseen. Formuloitu mentorointi on ylivoimainen menetelmä, jota edelläkävijät käyttävät johtamisessa ja kehittämisessä. CxO Certified Business Mentor™ -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia siten, että johdettavasi onnistuvat ja kasvavat täyteen potentiaaliinsa.

Lue lisää

Vuorovaikutusammatissa

Vuorovaikutusammatissa

... tärkein menestystekijä on vakuuttamis- ja vaikuttamistaito. Tiedostavalla harjoittelulla voit ratkaisevasti parantaa taitojasi. Kyse ei ole näyttelemisestä tai roolipelistä, pikemminkin päinvastoin. Vuosien työssä kehitetty CxO Vaikutusvoima™ -koulutus on kiitetty ja käytännöllinen menetelmä oman persoonallisen vakuuttavuutesi vahvistamiseen.

Lue lisää

Olemme vai­kut­ta­van ammat­ti­men­to­roin­nin ura­nuur­taja Suo­messa. Autamme asiak­kai­tamme moni­muo­toi­sesti kou­lu­tuk­sen, men­to­roin­nin, val­men­nuk­sen, työ­noh­jauk­sen ja kon­sul­toin­nin kei­noin. Meitä vie eteen­päin vahva moti­vaa­tio paran­taa joh­ta­mista ja vai­ku­tus­voi­maa. Uskomme moder­niin ihmis­lä­hei­seen ja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen, jossa hen­ki­lös­tön hyvin­vointi näh­dään kes­kei­senä kil­pai­lu­ky­vyn kas­vat­ta­jana.

Kun haluat:
  • saada joh­det­ta­vasi lois­ta­maan
  • raken­taa orga­ni­saa­tiosi yhteistä suun­taa ja samalla tuot­taa tyy­ty­väi­siä asiak­kaita ja menes­tystä
  • kehit­tää omaa tai avain­hen­ki­löi­desi joh­ta­mista tai rat­koa akuut­tia joh­ta­mis­ti­lan­netta

Ota CxO kehit­ty­mis­kump­pa­nik­sesi.

CxO Professional Oy
MENU