Nopeutat

Nopeutat

Johtotehtävissä on toimittava itsenäisesti, mutta yksin ei kannata jäädä. On viisautta rakentaa itselleen tukiverkosto. Mentorointi on vaikuttava näkökulmien avaaja ja henkilökohtaisen kehittymisen keino. Siksi jokaisen menestyvän johtajan taustalla on taitava mentori. CxO:n ammatti­mento­rointi vie sinua ja organisaatiotasi nopeammin kohti tavoitteitasi.

...

Mahdollistat

Mahdollistat

Esimiehenä tarvitset taitoja yksilölliseen johtamiseen ja kyvykkyyksien kehittämiseen. Formuloitu mentorointi on ylivoimainen menetelmä, jota edelläkävijät käyttävät johtamisessa ja kehittämisessä. CxO Certified Business Mentor™ -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia siten, että johdettavasi onnistuvat ja kasvavat täyteen potentiaaliinsa.

...

Vakuutat

Vakuutat

Vakuuttamis- ja vaikuttamistaito on tärkein menestystekijä vuoro­vaikutus­työssä. Tiedostavalla harjoittelulla voit ratkaisevasti parantaa taitojasi. Kyse ei ole näyttelemisestä tai roolipelistä, pikemminkin päinvastoin. Vuosien työssä kehitetty CxO Vaikutusvoima™ -koulutus on kiitetty ja käytännöllinen menetelmä oman persoonallisen vakuuttavuutesi vahvistamiseen.

...

Ratkaiset

Ratkaiset

Kiusaaminen syö työyhteisön tuottavuuden ja aiheuttaa vakavaa kärsimystä. Joskus taustalta paljastuu narsisti, jolloin sovittelu on tehotonta. Ääripersoonan läsnäolo on uhka koko työyhteisölle. Tarjoamme esimiehille ja HR-ammattilaisille kokemukseen pohjautuvia tehokkaita ratkaisukeinoja työilmapiirin tervehdyt­tämiseen sekä kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

...

Ota CxO kehittymiskumppaniksesi

Meitä vie eteen­päin vahva moti­vaa­tio paran­taa suo­ma­laista joh­ta­mista ja tuot­ta­vuutta. Uskomme moder­niin ihmis­lä­hei­seen ja yksi­löl­li­seen joh­ta­mi­seen, jossa hen­ki­lös­tön hyvin­vointi näh­dään kes­kei­senä kil­pai­lu­ky­vyn kas­vat­ta­jana. Olemme vai­kut­ta­van ammat­ti­men­to­roin­nin ura­nuur­taja Suo­messa. Autamme asiak­kai­tamme moni­muo­toi­sesti kou­lu­tuk­sen, men­to­roin­nin, val­men­nuk­sen, työ­noh­jauk­sen ja kon­sul­toin­nin kei­noin.

Kun haluat raken­taa orga­ni­saa­tiosi yhteistä suun­taa kaik­kien innolla ja vii­sau­della, paran­taa tuot­ta­vuutta ja uudis­tu­mis­ky­kyä sekä tuot­taa tyy­ty­väi­siä asiak­kaita ja menes­tystä, katse kään­tyy joh­ta­mi­seen. Kun haluat kehit­tää omaa tai avain­hen­ki­löi­desi joh­ta­mista, rat­koa akuut­tia joh­ta­mis­ti­lan­netta tai tar­vit­set apua vai­ke­aan työil­ma­pii­rion­gel­maan.

CxO Professional Oy
MENU