Toni Hinkka CxO Professional johtamisaktivisti

Joh­ta­mi­sak­ti­visti, for­mu­lääri men­to­risti Toni Hinkka

Toni Hinkka on aut­ta­nut tuhan­sia ihmi­siä kehit­tä­mään oma joh­ta­juut­taan ja vakuut­ta­vuut­taan toi­mi­tus­joh­ta­jista yhteis­kun­nal­li­siin vai­kut­ta­jiin, esiin­ty­jiin, huip­pu­myy­jiin ja opet­ta­jiin. Hän on kol­le­goi­neen kehit­tä­nyt joh­ta­juu­teen, joh­ta­mi­seen ja vai­kut­ta­vuu­teen liit­ty­viä mene­tel­miä pää­toi­mi­sesti vuo­desta 2010 läh­tien. Joh­ta­mis­ko­ke­musta Toni on kerän­nyt 1980-luvun lopusta läh­tien ensin Puo­lus­tus­voi­mien pal­ve­luk­sessa (1989–1997) ja tämän jäl­keen useissa asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioissa ja sadoissa asia­kas­toi­mek­sian­noissa.

Toni toi­mii CxO Pro­fes­sio­nal Oy:n perus­ta­jao­mis­ta­ja­toi­mi­tus­joh­ta­jana, kou­lut­ta­jana, joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­to­rina ja suo­ma­lai­sen joh­ta­mi­sen paran­ta­mi­sen puo­les­ta­pu­hu­jana.

Yli miljoona (1 074 700) suomalaista lukijaa!

Toni on myös tuot­te­lias tie­to­kir­jai­lija (katso kir­jat hie­man alem­pana) sekä kolum­nisti ja blo­gisti useissa jul­kai­suissa mm.:

Media Tavoit­taa (Lehti+verkko) Linkki
Hel­sin­gin Uuti­set 222 000 www.helsinginuutiset.fi/blogit
Van­taan Sano­mat 108 000 www.vantaansanomat.fi/blogit
Keski-Uusi­maa 62 000 www.keski-uusimaa.fi/blogit
Län­si­väylä 148 000 www.lansivayla.fi/blogit
Iisal­men Sano­mat 39 000 www.iisalmensanomat.fi
War­kau­den lehti 30 000 www.savonsanomat.fi/warkaudenlehti/
Savon Sano­mat 247 000 blogit.savonsanomat.fi/
Aamu­posti 59 000 www.aamuposti.fi
Länsi-Uusi­maa 40 000 www.lansi-uusimaa.fi
Uusi­maa 54 000 www.uusimaa.fi
Kan­kaan­pään Seutu 35 700 www.kankaanpaanseutu.fi/blogit/
Nokian Uuti­set 30 000 www.nokianuutiset.fi/blogit/
HR-Viesti www.hrviesti.fi/
Meriitti nuorkauppakamarit.fi/category/meriitti/
Vas­tuun­jau­han­taa www.vastuunjauhantaa.fi
Mieli www.nlpyhdistys.fi/blogi-lehti/mieli-lehti/

 

Tonin kir­joi­tuk­sia tällä sivus­tolla voit lukea tästä.

Toni uskoo syvästi — hyvän johtamisen luomaan tuottavuuteen ja hyvinvointiin

Tonin kes­kei­set tee­sit ovat:

Onnel­li­nen ja moti­voi­tu­nut työn­te­kijä on jopa 100 ker­taa onne­tonta tuot­ta­vampi. Tie­teel­li­nen fakta!

Joh­don kes­kei­nen teh­tävä on tehdä työn­te­ki­jöistä ja kol­le­gois­taan onnel­li­sem­pia ja moti­voi­tu­neem­pia.

Tahal­li­nen tai taha­ton kiusaa­mi­nen, mie­li­pa­han aiheut­ta­mi­nen, turha byro­kra­tia ja vet­kut­telu ovat vaka­via rikok­sia näitä peri­aat­teita vas­taan.


Kirjat, jotka Toni Hinkka on kirjoittanut tai ollut kirjoittamassa:

Selaa eteen-taakse nuo­li­näp­päi­millä. Klik­kaa kir­jaa, niin näet tar­kem­mat tie­dot.


 Tonin isännöimiä webinaareja:

Selaa eteen-taakse nuo­li­näp­päi­millä. Klik­kaa kuvaa näh­däk­sesi webi­naa­rin.

Johtamisaktivistin syntymä

Minulla on ollut muu­tama hyvä esi­mies. Minulla on ollut myös muu­tama huono esi­mies. Minulla on ollut yksi kam­mot­tava, hir­viö­mäi­nen esi­mies, ilmei­sesti nar­sisti.

Olen saa­nut tut­kis­kella omaa tuot­ta­vuut­tani näissä kai­kissa tapauk­sissa. Ero on val­tava. Itse työ­teh­tä­vät ovat olleet aina mie­len­kiin­toi­sia, asiak­kaat kiin­nos­ta­via ja val­taosa kol­le­goista ystä­viä. Mutta esi­mie­hen vai­ku­tus suo­ri­tuk­seeni on erit­täin suuri. Kun toi­sen joh­dossa unoh­taa ajan täy­sin, on toi­sen kanssa jokai­nen minuutti yhtä hel­vet­tiä. Tuot­ta­vuu­teni ero on näissä ääri­päissä ollut vähin­tään sata­ker­tai­nen.

Hyvä ja huono joh­taja on mie­les­täni erit­täin help­poa erot­taa: hyvä joh­taja tekee kaik­kensa joh­det­ta­viensa menes­ty­mi­sen eteen, huono joh­taja ei välitä kuin omasta menes­ty­mi­ses­tään. Näin help­poa se on, kaikki läh­tee sydä­mestä. Muut joh­ta­mi­sen kyvyt ja tai­dot kehit­ty­vät sit­ten sydä­men mää­rit­tä­mään suun­taan ajan ja koke­muk­sen kanssa.

Olen kuu­los­tel­lut myös muita ihmi­siä. Hei­dän tari­nansa on usein saman­kal­tai­nen.

Tun­tui vain, että juuri kukaan ei edes yritä tehdä asialle mitään. Minulle syn­tyi vuo­sien aikana sisäi­nen palo aut­taa muita ja samalla itseäni tämän asian kor­jaa­mi­sessa. Syn­tyi elä­män­teh­tä­väni, jonka olen kir­joit­ta­nut jo aikoja sit­ten joh­ta­jien kan­sa­lais­aloit­teeksi.

Johtamisaktivistin elämä

Minulla on suuri etuoi­keus edis­tää elä­män­teh­tä­vääni, suo­ma­lai­sen joh­ta­mi­sen paran­ta­mista, amma­tis­sani joh­ta­mi­sen ammat­ti­men­to­rina ja Suo­men joh­ta­van ammat­ti­men­to­roin­tiy­ri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­jana. Minulla on lois­tava saman­hen­kis­ten yhtei­sen mis­siomme jakava kol­le­ga­tiimi.

Osa elä­määni on myös se, että en voi kävellä pois tai istua hil­jaa, kun näen tör­keätä joh­ta­mista. Mikäli koen, että minulla on rea­lis­ti­sia mah­dol­li­suuk­sia aut­taa enkä aut­taes­sani aiheuta viat­to­mille har­mia, läh­den bar­ri­ka­deille. Tässä tulee välillä otet­tua aika­moi­sia iskuja vas­taan, mutta pahem­paa olisi menet­tää yöunet ja itse­kun­nioi­tuk­seni.

Parempi maa­ilma tais­telu ker­ral­laan.

Toi­vo­tan kai­kille oikein hyvää joh­ta­mista,

Joh­ta­mi­sak­ti­vis­tinne Toni


Lue lisää Tonista LinkedIn’stä.

CxO Professional Oy
MENU