Hyvä neuvottelija voi kehittyä huippuneuvottelijaksi

Kehity taitavammaksi ja vakuuttavammaksi neuvottelijaksi

  KEHITY TAITAVAMMAKSI JA VAKUUTTAVAMMAKSI NEUVOTTELIJAKSI Neu­vot­te­lut ovat joh­ta­mi­sen ja lii­ke­toi­min­nan kul­mi­naa­tio­het­kiä, joissa molem­pien osa­puol­ten myön­tei­seksi kokema lop­pu­tu­los poh­jus­taa sitou­tu­mi­sen ja onnis­tu­mi­sen myös sovi­tun toteut­ta­mi­sessa. Neu­vot­te­lu­tai­toa ja -vakuut­ta­vuutta kan­nat­taa todel­la­kin opis­kella ja har­joi­tella. Miten val­mis­tau­dut neu­vot­te­luun? Oletko saa­vut­ta­nut neu­vot­te­luissa opti­maa­li­sen tulok­sen? Onko neu­vot­te­lu­kump­pa­nisi sitou­tu­nut tulok­seen myös neu­vot­te­lu­pöy­dästä pois­tut­tuanne? Haluatko nousta neu­vot­te­li­jana seu­raa­valle tasolle?   Neu­vot­tele

CxO Vaikutusvoima™ 360-profiili

CxO Vaikutusvoima™ -profiili – ainutlaatuinen läpivalaisu vakuuttavuutesi kerroksiin

vai­ku­tus­voima – karisma on taito, jonka kuka tahansa voi oppia. CxO Vai­ku­tus­voima™ -pro­fii­lin avulla tun­nis­tat vakuut­ta­vuu­tesi kul­ma­ki­vet ja kes­kei­set kehi­tys­koh­teet. Vah­vuuk­sia kan­nat­taa vah­vis­taa ja valita kehi­tys­koh­teet huo­lella. Voit tehdä vai­ku­tus­voi­ma­pro­fii­lin verk­ko­poh­jai­sena itsear­viona tai 360-ver­siona

Karismaattinen on vakuuttava eli hänellä on suuri vaikutusvoima

Kasvata vaikutusvoimaasi eli henkilökohtaista vakuuttavuuttasi

Vakuut­ta­mis- ja vai­kut­ta­mis­tai­dot ovat tär­kein menes­tys­te­kijä kai­kissa vuo­ro­vai­ku­tusam­ma­teissa. Ja tie­dos­ta­valla har­joit­te­lulla voit rat­kai­se­vasti paran­taa näitä tai­to­jasi. Kyke­net var­masti kas­vat­ta­maan karis­maasi. Kyse ei ole näyt­te­le­mi­sestä tai roo­li­pe­listä, pikem­min­kin päin­vas­toin. Vuo­sien työssä kehi­tetty CxO:n vai­ku­tus­voima™ -koul­tus on asiak­kai­den kiit­tämä ja käy­tän­nössä toi­miva mene­telmä oman per­soo­nal­li­sen vakuut­ta­vuu­tesi kehit­tä­mi­seen.

Myyjän vakuuttava läsnäolo

Olen viime aikoina pääs­syt monissa yhteyk­sissä kes­kus­te­le­maan karis­man mer­ki­tyk­sestä myyn­nissä. Joh­to­pää­tök­seni asiasta on se, että vakuut­ta­vuus on paitsi vah­vin, myös pysy­vin myy­jän tar­vit­se­mista tai­doista. Brän­dit ja tuot­teet vaih­tu­vat, mutta karisma se vain kas­vaa ja kehit­tyy. Jos vain haluat. CxO:n hen­ki­lö­koh­tai­sen

CxO Professional Oy
Valikko