Vaikuttamisen taidon salaisuudet — osa 2: Läsnäolo

Pai­kalla ja myös läsnä — opi het­kessä yksi vai­kut­ta­mi­sen tär­keim­mistä perus­pi­la­reista. Vai­kut­ta­mi­sen taito -vlo­gin toi­sessa osassa Toni Hinkka havain­nol­lis­taa läs­nä­olon voi­maa. Miksi se on tär­keää ja miten voit sitä ope­tella. Katso videon esi­mer­kit ja lähde mukaan paran­ta­maan omaa vai­kut­ta­mi­sen tai­toasi. Se kan­nat­taa.

Business FM Roni Malinen

Uutta — äänesi ja sen käyttö osana vaikuttamisen taitoasi

Ääni on osa sinua ja uskot­ta­vuut­tasi, vai­kut­ta­vuut­tasi. Äänesi välit­tää sano­jen ohella voi­mak­kaasti tun­netta. Asia kon­kre­ti­soi­tuu, kun äänen­käy­tön huip­puam­mat­ti­lai­nen, Roni Mali­nen, demon­stroi meille mm. kireän, vuo­ta­van ja tree­na­tun äänen eroa. Tun­nelma saman asia­si­säl­lön äärellä vaih­tuu oleel­li­sesti.

Luontaisen vaikuttavuutesi vahvistumisella on väliä

Vai­kut­ta­mi­sen taito voi olla juuri se rat­kai­seva pieni suuri ero. Se on taito, joka on opit­ta­vissa ja kehi­tet­tä­vissä, kun vaan tie­tää mitä ja miten. Se on enem­män ole­mi­sen tai­toa kuin esiin­ty­mis­tai­toa — se on aitoa. Vah­vuuk­siansa kan­nat­taa vah­vis­taa ja heik­kouk­sia har­ki­ten kehit­tää. Askel ker­ral­laan.

Välitämme luontaisen vaikuttavuutesi vahvistumisesta

Vai­kut­ta­mi­sen taito voi olla juuri se rat­kai­seva pieni suuri ero. Se on taito, joka on opit­ta­vissa ja kehi­tet­tä­vissä, kun vaan tie­tää mitä ja miten. Se on enem­män ole­mi­sen tai­toa kuin esiin­ty­mis­tai­toa — se on aitoa. Vah­vuuk­siansa kan­nat­taa vah­vis­taa ja heik­kouk­sia har­ki­ten kehit­tää. Askel ker­ral­laan.

Vaikuttamisen taito -pelisessio

Vai­kut­ta­mi­sen taito -peli­ses­sio oival­lut­taa ja ins­pi­roi Mitä peli­ses­siossa tapah­tuu? Kuvit­tele, että kym­me­net (jopa toi­sil­leen tun­te­mat­to­mat) ihmi­set kokoon­tu­vat ja puo­len tun­nin jäl­keen alka­vat ker­toa toi­sil­leen tari­noita. Se, mitä tari­noita he ker­to­vat, ei ole tär­keintä vaan se, miten he ne ker­to­vat. Alun hil­li­tyt puheen­par­ret vah­vis­tu­vat huo­maa­matta sävyk­käiksi sori­noiksi, kun jokai­nen vuo­rol­laan pää­see toteut­ta­maan teh­tä­väänsä. Satun­nai­sesti luo­tu­jen ryh­mien

CxO vaikutusvoima vaikuttaa ja vakuuttaa

Johtoryhmän Vaikutusvoimapäivä sivu

CxO Joh­to­ryh­män Vai­ku­tus­voi­ma­päivä™ Haluatko kas­vat­taa joh­to­ryh­mäsi luot­ta­musta, dia­lo­gia ja sitou­tu­mista — haluatko syven­tää kes­kus­te­lua ja saada kaik­kien kyvyt täy­teen käyt­töön? Poik­keuk­sel­li­nen kou­lu­tuk­semme vah­vis­taa joh­to­ryh­määnne yksi­löinä ja jouk­ku­eena   Joh­to­ryhmä, joka tun­tuu omalta jouk­ku­eelta. Luo­tamme täy­sillä toi­siimme ja kaik­kien työs­ken­te­lyyn yhtei­sen hyväksi. Kopit­te­lemme ideoita ja suun­ni­tel­mia innolla. Väit­te­lemme, olemme eri mieltä. Uskal­lamme sanoa ääneen, mikä mieltä

CxO Professional Oy
MENU