Vaikuttamisen taito -pelisessio

Vai­kut­ta­mi­sen taito -peli­ses­sio oival­lut­taa ja ins­pi­roi Mitä peli­ses­siossa tapah­tuu? Kuvit­tele, että kym­me­net (jopa toi­sil­leen tun­te­mat­to­mat) ihmi­set kokoon­tu­vat ja puo­len tun­nin jäl­keen alka­vat ker­toa toi­sil­leen tari­noita. Se, mitä tari­noita he ker­to­vat, ei ole tär­keintä vaan se, miten he ne ker­to­vat. Alun hil­li­tyt puheen­par­ret vah­vis­tu­vat huo­maa­matta sävyk­käiksi sori­noiksi, kun jokai­nen vuo­rol­laan pää­see toteut­ta­maan teh­tä­väänsä. Satun­nai­sesti luo­tu­jen ryh­mien

Vaikuta minut

Vaikuta minut — saa minut uskomaan sinuun — Helsingin Ekonomit 6/2016

Vai­kuta minut — saa minut usko­maan sinuun Jos tapai­sin sinut, teki­sitkö minuun vai­ku­tuk­sen? Uskoi­sinko puhei­tasi? Jos oli­sit esi­mie­heni, seu­rai­sinko sinua haas­tei­siin, joi­hin en muu­ten uskal­tau­tuisi? Jos myi­sit minulle, luot­tai­sinko osto­pää­tök­seen asti? Jos oli­sin teke­mässä tär­keää rek­ry­toin­tia, oli­sitko sinä valin­tani? Monet ovat etsi­neet vas­tausta noi­hin kysy­myk­siin koko elä­mänsä. Mekin, aktii­vi­sesti työs­täen jo kuusi vuotta. Emme yksin, vaan sato­jen huip­pu­joh­ta­jien ja sel­lai­siksi halua­vien kanssa. Kyllä, uskomme löy­tä­neemme vas­tauk­set. Uskot­ta­vuutta, vakuut­ta­vuutta ja vai­ku­tus­val­taa – karis­maa – sitä moni kai­paa. Useim­mat ovat pitä­neet tuota kateut­ta­kin herät­tä­vää omi­nai­suutta jona­kin sel­lai­sena, jota ei voi saada. Vaan

Ken kaikkein karismaattisin?

Olen kesä­kuussa ilmes­ty­neen kir­jani ”Karisma – 30 kei­noa paran­taa hen­ki­lö­koh­taista vai­kut­ta­vuutta” tii­moilta saa­nut vas­tata usein yhteen kysy­myk­seen. Minua on pyy­detty nimeä­mään kolme karis­maat­tista suo­ma­laista. Jännä ilmiö muu­ten, että poik­keuk­sessa on kysytty kol­mea hen­ki­löä. Karisma on kat­so­jan sil­mässä. Tämä tar­koit­taa sitä, että toi­selle karis­maat­ti­nen voi olla toi­selle kam­mo­tus. Var­maan hyvä, että näin on. Muu­ten­han me kaikki jah­tai­simme samaa hen­ki­löä puo­li­sok­semme. Karis­maa voi myös kehit­tää ihan kuten mitä tahansa osaa­mista. Pitää vain tie­tää, mistä karisma koos­tuu ja tämän jäl­keen sys­te­maat­ti­sesti har­joi­tella. Yhtä help­poa kuin autolla ajo tai mara­to­nin juok­se­mi­nen. Haluam­me­kin nyt tie­tää,

CxO Professional Oy
MENU