Vaikuta minut

Vaikuta minut — saa minut uskomaan sinuun — Helsingin Ekonomit 6/2016

Vai­kuta minut — saa minut usko­maan sinuun Jos tapai­sin sinut, teki­sitkö minuun vai­ku­tuk­sen? Uskoi­sinko puhei­tasi? Jos oli­sit esi­mie­heni, seu­rai­sinko sinua haas­tei­siin, joi­hin en muu­ten uskal­tau­tuisi? Jos myi­sit minulle, luot­tai­sinko osto­pää­tök­seen asti? Jos oli­sin teke­mässä tär­keää rek­ry­toin­tia, oli­sitko sinä valin­tani? Monet

Ken kaikkein karismaattisin?

Olen kesä­kuussa ilmes­ty­neen kir­jani ”Karisma – 30 kei­noa paran­taa hen­ki­lö­koh­taista vai­kut­ta­vuutta” tii­moilta saa­nut vas­tata usein yhteen kysy­myk­seen. Minua on pyy­detty nimeä­mään kolme karis­maat­tista suo­ma­laista. Jännä ilmiö muu­ten, että poik­keuk­sessa on kysytty kol­mea hen­ki­löä. Karisma on kat­so­jan sil­mässä. Tämä tar­koit­taa sitä,

CxO Professional Oy
Valikko